Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Cò thusa? / Introduce yourself
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Tue Nov 20, 2012 12:42 am

Fàilte chridheil ort!

Tha dùthaich ùr air an liosta againn a-nis :D

We have a new country on our list now


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Car Chugallach
Posts: 8
Joined: Tue Feb 12, 2013 3:41 am
Language Level: Meadhanach Math
Location: Ceann Loch Goibhle

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Car Chugallach » Fri Feb 15, 2013 11:09 pm

Halo

Is mise Martain MacUilleam agus tha mi a' fuireach ann an Ceann Loch Goibhle ann an Earra Gaidheal.
Tha mi da fhichead bliadhna a dhaois agus tha mi air cosg corr is da bhliadhna ag ionnsachadh Gàidhlig gus an là an diugh.
Gabh mo leisgeul ma tha mo Ghàidhlig beagan chugallach.
Chan eil moran teansa agam a bhi ga cleachdadh oir tha mi ag ionnsachadh nam aonar as aonais duine sam bith gam cuideachadh.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Sat Feb 16, 2013 3:25 am

Fàilte chridheil ort! :D

Chan eil do chuid Ghàidhlig dona idir is tha mi 'n dùil gum fàs thu nas fhearr le barrachd cleachdaidh.

Bha mi fhìn nam aonar nuair a thòisich mi agus bha an tidsear as fhaisge 6 uairean a thìde air falbh bhuam!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Car Chugallach
Posts: 8
Joined: Tue Feb 12, 2013 3:41 am
Language Level: Meadhanach Math
Location: Ceann Loch Goibhle

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Car Chugallach » Sun Feb 17, 2013 2:57 am

Chan eil e cho dona ri sin an so ach aig an aon am chan eil gle mhath. 'S e baile beag, iomallach a tha ann an Ceann Loch Goibhle agus ged a bha Gaidhlig gle chumanta an so aig aon am chan eil duine eile an so a nis aig am bheil comas a bhi bruidhinn ann an Gaidhlig (Cho fads a tha fios agam)

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by faoileag » Sun Feb 17, 2013 11:30 pm

Fàilte bhuamsa cuideachd! :D

Hallow XIII

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Hallow XIII » Mon Feb 18, 2013 6:03 pm

Halò a h-uile duine!

Is mise Cazim Hysi agus tha mi a' fuireach anns an Eilbheis. Tha mi sia bliadhna deug 's tha mi air thoisich air ag ionnsachadh an Gàidhlig ann an samhradh an-uiridh.
Chan eil Gàidhlig glè math agam fhathast ach tha mi 'n dòchas nach bi sin mar seo gu mhóran ùine, agus tha mi cinnteach gu cuidich sibh leam. ^^

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by faoileag » Mon Feb 18, 2013 9:40 pm

Fàilte, Cazim! :D
Tha sinn toilichte, daoine à uiread de dhùthchannan eadar-dhealaichte fhaicinn an-seo!
Tha Gàidhlig gu leòr agad mar-thà - càite an do dh'ionnsaich thu i?


Welcome, Cazim.
We're happy to see people from so many different countries here!
You've got plenty of Gaelic already - where did you learn it?

Hallow XIII

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Hallow XIII » Mon Feb 18, 2013 11:01 pm

Tapadh leat. :)

'S ann le na leasanan "taic" agus leis an litir bheag a dh'ionnsaich mi na tha agam a-nise. Tha mi a' saoilsinn gu bheil an làrach taic aon nan stòrasan nas fhèarra do luchd-ionnsachaidh chànain sam bith, agus le na litrichean Mgh. MhicIlleathain airson a dh'ionnsachadh fuaimneachadh agus gnathasan-càinnte 's gu luath a dh'ionnsaich mi.

Nach eil fhios, ma tha GunChleoc a' Bhànrigh nam Mearachdan, is mise an Àrd-Rìgh. xP

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by AlasdairBochd » Tue Feb 19, 2013 10:57 am

Tha cànanan gu leòr ann an Eilbheis mar tha, ach 's toigh leam a' faicainn gu bheil tè èile ann a-nis. Fàilte chridheil ort.

There's plenty of languages in Switzerland already, but I'm pleased to see there's another one now. Welcome.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Tue Feb 19, 2013 3:56 pm

Fàilte, a Chazim! :smeid:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Hallow XIII

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Hallow XIII » Tue Feb 19, 2013 5:19 pm

Móran taing. ^^

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Màiri na Coille » Wed Mar 13, 2013 2:02 am

Hálo! 'S mise Mary Woods (Màiri Coille ann an Gàidhlig? :D ). Tha mi còig deug bliadhna a' dh'aois agus tha mi a' fuireach ann an Illinois anns na Stàitean Aonaichte. Thòisich mi a' teagaisg mi fhein Gàidhlig an-uiridh anns an Fhogar.

Hello! My name is Mary Woods (Màiri Coille in Gaelic?). I'm 15 years old and I live in Illinois in the US. I started teaching myself Gaelic last fall.

I'm afraid I have to finish in English here because I have barely any Gaelic! :?

I'm really excited to join Fòram na Gàidhlig--it was getting pretty lonely trying to learn the language by myself. Should've looked this place up sooner. :D

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by GunChleoc » Wed Mar 13, 2013 10:38 am

Halò is fàilte ort! :D

Tha mi 'n dòchas gu faigh thu tlachd às a' bhòrd-bhrath seo.

I hope you'll get some fun out of this messageboard
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by AlasdairBochd » Wed Mar 13, 2013 11:26 am

Math fhèin! 'S truagh nach robh mi cho dìcheallach nuair a bha mi cho òg. Fàilte chridheil ort.

Well done! I wish I was so diligent at that age. A warm welcome to you.

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Unread post by Màiri na Coille » Wed Mar 13, 2013 1:29 pm

Tapadh leibh, GunChleoc! Tha mi 'n dòchas gum bi, cuideachd. :)

Thanks, GunChleoc! I hope so too.

Post Reply