Page 16 of 22

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue Nov 20, 2012 12:42 am
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort!

Tha dùthaich ùr air an liosta againn a-nis :D

We have a new country on our list now

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Fri Feb 15, 2013 11:09 pm
by Car Chugallach
Halo

Is mise Martain MacUilleam agus tha mi a' fuireach ann an Ceann Loch Goibhle ann an Earra Gaidheal.
Tha mi da fhichead bliadhna a dhaois agus tha mi air cosg corr is da bhliadhna ag ionnsachadh Gàidhlig gus an là an diugh.
Gabh mo leisgeul ma tha mo Ghàidhlig beagan chugallach.
Chan eil moran teansa agam a bhi ga cleachdadh oir tha mi ag ionnsachadh nam aonar as aonais duine sam bith gam cuideachadh.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat Feb 16, 2013 3:25 am
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort! :D

Chan eil do chuid Ghàidhlig dona idir is tha mi 'n dùil gum fàs thu nas fhearr le barrachd cleachdaidh.

Bha mi fhìn nam aonar nuair a thòisich mi agus bha an tidsear as fhaisge 6 uairean a thìde air falbh bhuam!

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sun Feb 17, 2013 2:57 am
by Car Chugallach
Chan eil e cho dona ri sin an so ach aig an aon am chan eil gle mhath. 'S e baile beag, iomallach a tha ann an Ceann Loch Goibhle agus ged a bha Gaidhlig gle chumanta an so aig aon am chan eil duine eile an so a nis aig am bheil comas a bhi bruidhinn ann an Gaidhlig (Cho fads a tha fios agam)

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sun Feb 17, 2013 11:30 pm
by faoileag
Fàilte bhuamsa cuideachd! :D

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon Feb 18, 2013 6:03 pm
by Hallow XIII
Halò a h-uile duine!

Is mise Cazim Hysi agus tha mi a' fuireach anns an Eilbheis. Tha mi sia bliadhna deug 's tha mi air thoisich air ag ionnsachadh an Gàidhlig ann an samhradh an-uiridh.
Chan eil Gàidhlig glè math agam fhathast ach tha mi 'n dòchas nach bi sin mar seo gu mhóran ùine, agus tha mi cinnteach gu cuidich sibh leam. ^^

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon Feb 18, 2013 9:40 pm
by faoileag
Fàilte, Cazim! :D
Tha sinn toilichte, daoine à uiread de dhùthchannan eadar-dhealaichte fhaicinn an-seo!
Tha Gàidhlig gu leòr agad mar-thà - càite an do dh'ionnsaich thu i?


Welcome, Cazim.
We're happy to see people from so many different countries here!
You've got plenty of Gaelic already - where did you learn it?

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon Feb 18, 2013 11:01 pm
by Hallow XIII
Tapadh leat. :)

'S ann le na leasanan "taic" agus leis an litir bheag a dh'ionnsaich mi na tha agam a-nise. Tha mi a' saoilsinn gu bheil an làrach taic aon nan stòrasan nas fhèarra do luchd-ionnsachaidh chànain sam bith, agus le na litrichean Mgh. MhicIlleathain airson a dh'ionnsachadh fuaimneachadh agus gnathasan-càinnte 's gu luath a dh'ionnsaich mi.

Nach eil fhios, ma tha GunChleoc a' Bhànrigh nam Mearachdan, is mise an Àrd-Rìgh. xP

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue Feb 19, 2013 10:57 am
by AlasdairBochd
Tha cànanan gu leòr ann an Eilbheis mar tha, ach 's toigh leam a' faicainn gu bheil tè èile ann a-nis. Fàilte chridheil ort.

There's plenty of languages in Switzerland already, but I'm pleased to see there's another one now. Welcome.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue Feb 19, 2013 3:56 pm
by GunChleoc
Fàilte, a Chazim! :smeid:

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue Feb 19, 2013 5:19 pm
by Hallow XIII
Móran taing. ^^

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Wed Mar 13, 2013 2:02 am
by Màiri na Coille
Hálo! 'S mise Mary Woods (Màiri Coille ann an Gàidhlig? :D ). Tha mi còig deug bliadhna a' dh'aois agus tha mi a' fuireach ann an Illinois anns na Stàitean Aonaichte. Thòisich mi a' teagaisg mi fhein Gàidhlig an-uiridh anns an Fhogar.

Hello! My name is Mary Woods (Màiri Coille in Gaelic?). I'm 15 years old and I live in Illinois in the US. I started teaching myself Gaelic last fall.

I'm afraid I have to finish in English here because I have barely any Gaelic! :?

I'm really excited to join Fòram na Gàidhlig--it was getting pretty lonely trying to learn the language by myself. Should've looked this place up sooner. :D

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Wed Mar 13, 2013 10:38 am
by GunChleoc
Halò is fàilte ort! :D

Tha mi 'n dòchas gu faigh thu tlachd às a' bhòrd-bhrath seo.

I hope you'll get some fun out of this messageboard

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Wed Mar 13, 2013 11:26 am
by AlasdairBochd
Math fhèin! 'S truagh nach robh mi cho dìcheallach nuair a bha mi cho òg. Fàilte chridheil ort.

Well done! I wish I was so diligent at that age. A warm welcome to you.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Wed Mar 13, 2013 1:29 pm
by Màiri na Coille
Tapadh leibh, GunChleoc! Tha mi 'n dòchas gum bi, cuideachd. :)

Thanks, GunChleoc! I hope so too.