Page 19 of 22

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat Oct 25, 2014 5:41 am
by Nahimov
Tapadh leat, a GhunCleoc :)

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon Oct 27, 2014 8:53 pm
by GunChleoc
'S e do bheatha :)

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon Sep 07, 2015 6:15 pm
by Balgam
Mòran taing airson ur fàilte.

’S e ‘Balgam’ an t-ainm a th’ air an seo. Leis an fhirinn innse chan eil fhios agam carson, ach sin mar a tha! Tha mi a’ fuireach ann an Glaschu aig an àm seo, ach tha mi eadar Glaschu agus Inbhir Nis. Thu ùidh agam gu sònraichte air ainmean-àite, stòiridhean is cèol Ghàidhlig. Bidh mi a’ deànamh An Litir Bheag an-dràsta 's a-rithist. ’S e sin fìor mhath airson leughadh is èisteachd ach tha mi ag iarraidh a bhith a’ sgrìobhadh cuideachd. Air sàilleibh sin, tha mi ann an-dràsta.

Taing mhòr a-rithist, slàn leibh an-dràsta.

---

My name is 'Balgam' on here. To tell the truth I don't know why, but that's what it is! I am living in Glasgow just now, but I'm between Glasgow and Inverness. In particular, I'm interested in placenames, stories and Gàidhlig music. I'm doing An Litir Bheag now and again. It's excellent for reading and listening but I want to be writing too. Because of that I'm on here.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue Sep 08, 2015 11:18 am
by poor_mouse
... an t-ainm a tha orm (my name, a tha air - his name)

Chan eil fios 'am a bheil "sgeulachdan" nas fhearr na "stòiridhean", ach b' fhearr leam "sgeulachdan".
I do not know if "sgeulachdan" is better than "stòiridhean", but I prefer "sgeulachdan". :)

Agus nam bheachd-sa tha sin fada nas inntinneiche (?) sgrìobhadh rudegin a-nis is a-rithist cuideachd!
And I think that it's much more interesting to write something now and then too!

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue Sep 08, 2015 12:59 pm
by Balgam
’S e an fhirinn a th’ agad Poor Mouse (chan eil mi buileach cinnteach mar a chanas tu sin anns an tuiseal gairmeach)! ’S e ‘Balgam’ a th’ ormsa.

’S fhearr leam fhìn ‘sgeulachdan’ cuideachd. ’S e deagh fhacal a th’ ann. Dè a’ Ghàidhlig air ‘use’? Mar eisimpleir “I will use that”. Tha mi a' smaoineachadh "bidh mi a' cleachdadh sin" no "cleachdaidh mi sin".

Tapadh leat airson ceartachadh :)

---

That’s true Poor Mouse (I’m not too sure how to say that in the vocative case)!

I prefer “sgeulachdan” as well. It’s a good word. What’s the Gaelic for ‘use’? For example “I will use that”. I am thinking "bidh mi a' cleachdadh sin" or "cleachdaidh mi sin".

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Tue Sep 08, 2015 8:16 pm
by Mairead
Fàilte! :) Tha leabhar math agam mu ainmean-àite le Iain Taylor. :)

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Wed Sep 09, 2015 11:49 am
by poor_mouse
Balgam wrote:Poor Mouse (chan eil mi buileach cinnteach mar a chanas tu sin anns an tuiseal gairmeach)

'S dòcha gur e "a Luchag Bhochd" :roll:
Balgam wrote:Dè a’ Ghàidhlig air ‘use’? Mar eisimpleir “I will use that”. Tha mi a' smaoineachadh "bidh mi a' cleachdadh sin" no "cleachdaidh mi sin".
Ceart, nam bheachd-sa.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon Sep 14, 2015 3:53 pm
by GunChleoc
No "Bidh mi ga c(h)leachdadh" - tha seo a-rèir an t-suidheachaidh cha chreid.

Or ... it depends on context methinks.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon Sep 14, 2015 7:02 pm
by Balgam
Tha mi ga thuigsinn, tapadh leibhse. Agus hàlo a Mhairead cuideachd. :D

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Wed Mar 16, 2016 8:13 pm
by Rain
Hello Everyone,

I am from the USA and I started taking an online class in Gaelic last fall. I'm feeling shy about writing my first post, so I'll save writing Gaelic posts for another day. I look forward to meeting others here with the same interest in Gaelic.

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat Mar 19, 2016 2:28 pm
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort! :smeid:

Please don't be shy, posting horrendously wrong Gaelic is part of the game, and we won't laugh or shout at you ;)

Re: Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Fri Mar 25, 2016 7:50 pm
by Mairead
Fàilte, a Rain! Cò as à tha thu anns na Stàitean Aoniachte? Rugadh mi ann am Missouri, ach bha mi a' fuireach ann an Kansas, Georgia agus Wisconsin. Tha mo phàrantan à Nuadh Eabhrac. :)

Welcome, Rain! Where are you from in the US? I was born in Missouri, but I lived in Kansas, Georgia and Wisconsin. My parents are from New York. :)

You might like to start off in the Bilingual section, where everybody posts an English tr*nsl*t**n below what they type in Gaelic. :)

Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat Jul 02, 2016 8:45 am
by evan.sharpe4120
Halò, s' mise Evan. Tha me a fuireach ann am Houston, Tx. Tha me a ionnsachadh Gaelic.

Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat Jul 02, 2016 2:51 pm
by faoileag
Fàilte, Eòghainn! :D

A bheil thu ag ionnsachadh Gàidhlig ann an clas ann an Houston? No air-loidhne? No aig an taigh?

Welcome, Evan!
Are you learning Gaelic in a class in Houston, or online, or at home?

Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Sat Jul 02, 2016 5:28 pm
by evan.sharpe4120
Ciamar a tha sibh Faoileag. Tha me a ionnsachadh aig an taigh air-loidhne.