Page 1 of 23

Fàilte dhan fhòram / Welcome to the forum

Posted: Mon Sep 17, 2007 12:07 pm
by GunChleoc
Fàilte air an Fhòram na Gàidhlig. Tha mi an dòchas gum bidh am fòram seo uabhasach feumail dhuibh, agus gun còrd e ruibh!

Welcome to Fòram na Gàidhlig. I hope this forum will be very useful to you and that you will enjoy yourself!


'S mise GunChleoc agus tha mi às a Ghearmailt. Thòisich mi air ionnsachadh Gàidhlig deireadh 2005 :D

I am GunChleoc and I'm from Germany. I started learning Gaelic at the end of 2005.

Posted: Mon Sep 17, 2007 12:23 pm
by Guest
gur math a thèid leat :)

Posted: Mon Sep 17, 2007 12:47 pm
by GunChleoc
Tapadh leat :D

Hàlo!

Posted: Tue Sep 18, 2007 2:24 am
by Màiri
Hello, everyone,

I began learning Gaelic a couple of months ago - so I am very much a beginner. I am from the State of Texas from the USA and studying the language 'long distance' from Donald Macdonald. So, the process is rather slow.

A word of thanks to 'GunCleoch' from Germany for hosting this site. I hope it's not going to be too much trouble. Sites like this are a big boost to those of us that are trying to develop our skills.

I'll try my hand at Gaelic in the next postings and hope ya'll won't cringe.

Tapadh leibh! :D

Posted: Tue Sep 18, 2007 11:10 am
by GunChleoc
Welcome, and I promise no-one will cringe! You should have seen my early posts :lol:

Posted: Tue Sep 18, 2007 11:17 pm
by Stìophan
Hallò a h-uile duine
Hello Everyone

Is mise Stìophan à Inbhir Pheofharain ann an Siorrachd Rois, Alba.
My name is Steven from Dingwall in Ross-shire, Scotland.

Thòisich a ag ionnsachadh na Gàidhlig ann an 1996 còmh' ri mo charaid Fionnlagh.
I started to learn Gaelic in 1996 with my friend Finlay.

Tha mi fileanta a-nis tha ùidh mhòr ann an ainmean aite, coimpiutaireachd agus tha mi nam neach-ealain cuideachd.
I'm fluent now and I have an interest in place names as well as computing I'm an artist as well.

Posted: Wed Sep 19, 2007 7:29 am
by GunChleoc
Halò agus fàilte!

Dè seorsa ealain a nì thu?
What kind of art do you do?

Is toil leamsa dealbhan a thogail agus a phainteadh.
I like to take pictures and paint.

Posted: Wed Sep 19, 2007 9:37 am
by Bodach57
Halò a h-uile duine, 's e neach-ionnsachaidh a th' annamsa agus tha mi den bheachd gu bheil a leithid de Fòram seo uabhasach fhèin feumail.
Bidh mise a' tighinn an seo uaireannan.


Hello everyone, I'm a learner and I think that this sort of forum is very useful and I'll be dropping in from time to time.

Posted: Wed Sep 19, 2007 10:05 am
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort!

The more, the merrier :D

Posted: Wed Sep 19, 2007 3:34 pm
by Stìophan
GunChleoc wrote:Halò agus fàilte!

Dè seorsa ealain a nì thu?
What kind of art do you do?

Is toil leamsa dealbhan a thogail agus a phainteadh.
I like to take pictures and paint.

Is toigh leam sin a dhèanamh cuideachd.
I like doing that as well.

Mar as trice bi mi a' dèanamh dealbhan dhen tìr ann an Cailc no Pèant Acriolag.
Usually I do landscapes in Pastel or Acrylic.

Posted: Wed Sep 19, 2007 5:41 pm
by ruighean
Chuala mi bho Choinneach gun do thòiseach thu fòram ùr. Chan eil fios againn dè tha ceàrr leis an fhòram eile. a bheil fios agad?
I heard from Coinneach that you had started a new forum. We've no idea what happened to the other one, do you?.

'S mise Crìstean. 'S ann à Inbhir Pheofharain a tha mi fhìn cuideachd.
I'm Chris. I am also from Dingwall.

'S e oileanach a th' annam 's tha mi anns an treas bliadhna aig Sabhal Mòr Ostaig a' dèanamh ceum ann an Gàidhlig 's Iomall a' Chuain Siar.
I'm a student and I am in third year at SMO studying for a degree in Gaelic and North Atlantic Studies.

Gur math a thèid leat.

Posted: Thu Sep 20, 2007 8:10 am
by GunChleoc
I mostly do abstract paintings.
ruighean wrote:Chuala mi bho Choinneach gun do thòiseach thu fòram ùr. Chan eil fios againn dè tha ceàrr leis an fhòram eile. a bheil fios agad?
I heard from Coinneach that you had started a new forum. We've no idea what happened to the other one, do you?.
Tha a h-uile freeBB marabh, saoilidh mi.
I think all of freeBB is dead.

Posted: Thu Sep 20, 2007 9:25 pm
by miguel
Halò, s' mise Miguel (bha mi Asterix anns an fhòram eile). Bha mi a' smaoineachadh gun robh am fòram marbh.
Hi, I'm Miguel (I was Asterix in the other forum). I thought the forum was dead.

Tha mi a' fuireach ann am Paris, agus tha mi Portagailis.
I'm living in Paris, and I am Portuguese.

Tha mi fichead 's a h-ochd bliadhna dh'aois. Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig leis an leabhar TYG, ach chan eil mo Ghàidhlig glè mhath.

I am 28. I'm learning Gàidhlig with the TYG book, but my Gàidhlig is not well.

Posted: Thu Sep 20, 2007 11:42 pm
by amhlaobh
'S math gu bheil bòrd-bràth eadar-nàiseanta ann a-rithist (ged a bheil am fear Gearmailtis glè mhath cuideachd).
Cha do dh'atharraich an frith-ainm agam... Tha mi a' fuireach ann an Alba, ann an Dùn Èideann ged nach e Albannach a th'annam.
Thòisich mi Harry Potter eadar-theangachadh gu Gàidhlig, ma tha ùidh aig duine sam bith, tha fàilte oirbh: http://nagaidhlig.iphpbb.com Chan eil mòran a` dol ann oir tha mi nam aonar an-dràsda, agus nì mi a h-uile rud far-loighne. 'S e gu math intinneach a th'ann: chan eil mi a' smaoineachadh gur e eadar-theangachadh math no ealanta a th'ann ach ionnsaich mi mòran.

amhlaobh

Posted: Fri Sep 21, 2007 8:19 am
by GunChleoc
Fàilte air na dithis agaibh! :D
Welcome the two of you!

Beagan ceartachaidh:
miguel wrote:tha mi Portagailis.
'S e Portagaileach/Portagailteach(?) a th' annam.

You use -is for languages and -ach for people.
For nouns, always use 'S e ... a th' ann ...

Agus tha a Ghàidhlig agad ceart gu leòr nam beachd-sa. :D
And I think you Gaelic is good enough.

@amhlaobh: Saoilidh mi gur e proiseact inntinneach a th' ann, ach chan eil Gàidhlig gu leòr agam fhathast... tha mi ag iarraidh tuilleadh ionnsachaidh an dèidh tòiseachadh leis.