Page 1 of 1

A' toirt a-steach mi fhèin a-rithist!

Posted: Sat Aug 10, 2019 12:36 am
by Leòmhann
Latha math a h-uile sibh! Tha mi a' toirt a-steach mi fhèin a-rithist! Carson? Tha fheàrr Gàidhlig agam! Mar sin, 's mise Cailean no Leòmhann, chan eil leiteachas agam. Tha mi às na Stàitean Aonaichte na h-Aimeireaga agus bha a' rugadh sa stàite na h-Utah. Bha mi a' rugadh le Beurla agam ach 's mo teaghlach Albais Uladh. Bha sinn às a' t-Ceann Loch Chille Chiarain sa Ghàidhealtachd agus chaill sinn a' Ghàidhlig againn. Mar sin, tha mi ag ionnsachadh e dhomh agus airson mo shliochd, mo theaghlach. Dè iarraidh fios agaibh?

Hello y'all! I'm introducing myself again! Why? I speak better Gaelic! So, I'm Cailean or Leòmhann, I don't have a preference. I'm from the United States of America and was born in the state of Utah. I was born speaking English but my family is Ulster-Scots/Scots-Irish. We're from Campbeltown in the Highlands and lost our Gaelic. So, I'm learning it for me and for my descendents, my family. What do you want to know?

A' toirt a-steach mi fhèin a-rithist!

Posted: Sun Aug 11, 2019 1:33 am
by faoileag
Inntinneach!

Cus ri cheartachadh ;-) ach seo rud no dhà.
Too much to correct but here are a couple of things.

Latha matha dhuibh uile. (do = to > dhuibh = to you pl.)

toirt a-steach = put in, insert, submit. Wrong "introduce" - never just go for the first option in LearnGaelicDict - check for most relevant.(In this case the second one.) Or just say It's me again - Seo mise a-rithist.)

Tha G. nas fheàrr agam a-nis. Adjectives normally come after the verb and in the comparative form (more, better) they have "nas" before them.

Dèan cinnteach gum bi thu ag ionnsachadh gràmar (gu h-àraidh structar-seantans) fhad' s a bhios tu ag ionnsachadh briathrachas.
Make sure you are learning grammar (especially sentence-structure) parallel to learning vocab.

(Gaelic is very different from English in that respect, and the concepts behind it have to become gradually familiar. One-to-one tr*nsl*t**n rarely works.)

A bheil cùrsa agad, no neach-teagaisg prìobhaideach? No a bheil thu a' leantainn cùrsa air loidhne? No leabhar?

A' toirt a-steach mi fhèin a-rithist!

Posted: Sun Aug 11, 2019 10:07 am
by Leòmhann
Aonar, ceud mìle taing. Dhàrna, tha mi a' leantainn cùrsa air-loidhne le Mángo Languages agus tha "Gaelic in Twelve Weeks" agam. Tha mi airson a dhèanamh leasan le neach-teagaisg prìobhaideach air italki agus chan eil airgead gu leòr agam. Nuair a tha airgead gu leòr agam airson an obair agam bidh mi.

First, a hundred thousand thanks. Second, I am taking an online course with Mángo Languages and I have "Gaelic In Twelve Weeks". I want to do a private tutor in italki and I don't have enough money. When I have enough money from my job I will.

Re: A' toirt a-steach mi fhèin a-rithist!

Posted: Sun Oct 27, 2019 2:07 pm
by GunChleoc
Fàilte chridheil ort is cùm ort a' sgrìobhadh!

Seo ceartachadh eile dhut:

Nuair a bhios airgead gu leòr agam bhon obair agam, nì mi sin.