Page 26 of 26

Re: Sùil air a' mhearachd

Posted: Sat Apr 05, 2014 10:58 pm
by Seonaidh
A-ha! "TM": chan e, ach "TMA" (Tha Mearachd ANN).

An ann beò a tha Glaschu co-dhiù? Nach "Glaschumharbh" nas fheàrr?

Re: Sùil air a' mhearachd

Posted: Sun Apr 06, 2014 8:57 am
by GunChleoc
Thoiribh sùil air gnè an fhacail is gheibh sibh a-mach na tha ceàrr air an abairt seo ;)

Nach eil duine airson feuchainn ri seo? / Does nobody want to have a go at this?

Image

Re: Sùil air a' mhearachd

Posted: Sun Apr 06, 2014 12:01 pm
by poor_mouse
Cha robh fhios agam gu bheil Glaschu boireannach... :mc:

Re: Sùil air a' mhearachd

Posted: Sun Apr 06, 2014 11:51 pm
by Seonaidh
Uill, cha robh fios agamsa ach dè eile b' urrainn dha a bhith? Thàinig an t-ainm à "Cuimris", no cànan àbhaisteach Srath Chluaidh agus b'e "glas gau" a bh' ann. San fharsaingeachd, "cau glas" an-diugh, no "lag g[h]las". Nuair a thig buadhair ro ainmear sa Chuimris, mar sa Ghàidhlig, bidh sèimheachadh ann (ach c > g seach c > ch). Mar sin, sa "Chuimris" "Glas Cau" > "Glasgau" agus sa Ghàidhlig "Glas Cu" > "Glaschu" (? "grey dog"...).
===============
OK GC, dè tha dol le "Ùghdarras a Chlò Hearaich"? Fhad 's a chì mi, chan eil ach ' ceàrr (Ùghdarras a' Chlò Hearaich) - "The Authority of the Harrisish Tweed", ach b' fheàrr leam "Ùghdarras a' Chlò Mhoir".

Re: Sùil air a' mhearachd

Posted: Mon Apr 07, 2014 11:30 am
by akerbeltz
Uill, cha robh fios agamsa ach dè eile b' urrainn dha a bhith?
Fireann? Le ainmean-àite aig nach eil co-pàirtean aig a bheil gnè fhollaiseach, chan urrainn dhut gnè an fhacail a dhearbhadh 's tu a' coimhead air an fhacal fhèin mar is trice ach a dh'aindeoin sin, tha gnè aig gach ainm-àite. Tha pàtranan uaireannan, mar eisimpleir an fheadhainn anns a bheil -bhagh/-bhaigh, tha iad fireann a ghnàth ach chan eil càch eile cho furasta. Mar is trice, feumaidh tu a bhith air leth fortanach mus fhaic thu fear ann am bàrdachd ris a bheil buadhair, mar eisimpleir tha Glaschu a' nochdadh mar Glaschu Mhór nan Stìoball agus Glaschu Mhór nam Bùithtean. Oir gu mì-fhortanach, cha do bhuadraig AÀA no na seann-fhaclairean le gnè nan ainmean-àite.

Feadhainn a tha fireann:
Leòdhas
Rum
Tiriodh
Colla


Boireann:
Uibhist
Arainn
Sealtainn
Ìle
Diùra
Muile

Fhad 's a chì mi, chan eil ach ' ceàrr (Ùghdarras a' Chlò Hearaich)
Nach e mearachd mòr gu leòr a tha sin air sanasachd? The Authority of HIS Harris Tweed vs The Authority of Harris Tweed? A cheart cho dona 's a bhiodh Royal Vank of Scotland :priob:

Re: Sùil air a' mhearachd

Posted: Mon Apr 07, 2014 2:32 pm
by poor_mouse
Cha ro mi cinnteach a bheil an "a" seo a' ciallachadh "de", "do" no riochdair sealbhach (his)...

Re: Sùil air a' mhearachd

Posted: Mon Apr 07, 2014 8:35 pm
by akerbeltz
Chan urrainn dhan a ud a bhith 'na roimhear leis gu bheil Hearaich san tuiseal ghinideach agus chan eil aon seach aon dhiubh (do no de) ag adhbharachadh an tuiseil ghinidich 8-)

Re: Sùil air a' mhearachd

Posted: Tue Apr 08, 2014 6:38 am
by poor_mouse
Seadh, ach bha fhios 'am gu bheil mearachd ann! :)