Page 2 of 2

Posted: Wed Nov 05, 2008 10:38 pm
by horogheallaidh
chan eil mi airson a bhi pedantic ach, tha mi cinnteach gum bu choir dhut a bhi cleachdach "dh'innis" an aite "thuirt"?

Seall seall! Dh'innis mi dhut gun robh i eibhinn

S tu a dh'innis e a phaiste

de do bharail?