Page 4 of 6

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Sun May 27, 2012 11:26 am
by GunChleoc
Fàilte ort, a Speireag!


pàircean brèagha

´S e dual-chainnt èibhinn, ach doirbh cuideachd, a th´innte.

feumaidh mo mhac an dà fhacal ionnsachadh. - dithis is for people, dà for things

sa Ghàidhlig

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Tue May 29, 2012 3:06 am
by Susy
Carson a chanas e an seo: „ pàircean brèagha“? Tha am facal na shuide san iolra, ach tha e boireann cuideachd, nach eil ? Chan eil mi ga thuigsinn.

Why does it mean here: "pàircean brèagha"? The word is plural, but it´s also female, or not? I don´t understand it.

Warum heißt es hier: „pàircean brèagha“ ? Das Wort steht im Plural, aber es ist auch weiblich, oder nicht ? Ich verstehe es nicht. :roll:

Tìoraidh
Susy

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Tue May 29, 2012 9:39 am
by GunChleoc
In the plural it doesn't matter if it's masculine or feminine. What counts is whether the final consonant is broad or slender. slender = lenition, broad = no lenition.

Nominative/Dative:

Fir bhrèagha
Boireannaich bhrèagha
Taighean brèagha

Genitive:

Falt nam fear brèagha
Falt nam boireannach brèagha
Doras nan taighean brèagha

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Tue Jun 19, 2012 9:30 pm
by Adelheid
Tha mi às a' Ghearmailt.
I'm from Germany.
Tha mi a' fuireach ann an Sagsainn.
I live in Saxony.
Rugadh mi ann an Dresden.
I was born in Dresden.
Tha mi a' fuireach faisg air Dresden a-nis, ann am baile snog ri taobh na h-Elbe.
Now I live near Dresden, in a nice village on the Elbe.

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Wed Jun 20, 2012 9:55 am
by Seonaidh
Mar sin 's e Sagsannach a th' annad nach e?
So you're a Saxon then?

Dresden: an e Uachdar Shagsainn a tha seo?
Dresden: is this Upper Saxony?

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Thu Jun 21, 2012 7:46 am
by Adelheid
Tha Sagsainn, Iosail Sagsainn agus Sagsainn-Anhalt againn anns a' Ghearmailt .
In Germany there are Saxony, Lower Saxony and Saxony-Anhalt.
Chan eil Uachdar Sagsainn againn an seo.
We don't know Upper Saxony.
Tha Dresden ann an Sagsainn agus tha Dresden na phrìom-bhaile.
Dresden is located in Saxony and is the capitel.
Tha Sagsainn ann an ear na Gearmailt.
Saxony lies in the east of Germany.
S'e saor-stàit a tha ann an Sagsainn.
Saxony is a Free State.
Tha an turas a'còrdadh ris an t-Sagsannach, mise cuideachd !
The Saxon loves to travel, I also ! :D

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Thu Jun 21, 2012 11:51 am
by AlasdairBochd
Thadhal mo charaid air Dresden o chionn dà sheachdain. Tha i a' fuireach ann an Essen. Tha deagh Ghàidhlig aice.

My friend visited Dresden two week ago. She lives in Essen. She has good Gàidhlig.

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Thu Jun 21, 2012 8:40 pm
by Adelheid
An robh gu leòr de dh'ùine aig a' charaid ann an Dresden cuideachd ? :)
Did your friend also have enough time in Dresden ?
Bha i a' faicinn mòran ma-tha !
Then she has certainly seen a lot !

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Mon Jun 25, 2012 11:23 am
by GunChleoc
Cha robh mi ann an Dresden a-riamh.
I have neber been to Dresden

Ach bha mi ann an Leipzig uair.
Aber ich war mal in Leipzig

Beagan cheartachaidhean:

Sagsainn Iosail - adjective after noun

Uachdar Shagsainn no Sagsainn Uachdarach, is dòcha?

Tha Sagsainn taobh an ear na Gearmailte.

Tha siubhal a' còrdadh ris an t-Sagsannach, riumsa cuideachd !

Thadhail mo charaid ...

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Mon Jun 25, 2012 8:51 pm
by Adelheid
Tapadh leat !
Carson a bha thu a' sgrìobhadh " taobh an ear ..." ?
Why did you write " taobh an ear ..." ?

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Wed Jun 27, 2012 10:18 am
by Seonaidh
"Taobh an ear" - "east side [of]". Maybe to make the point that "A' Ghearmailt Shiar" and "A' Ghearmailt Shear" no longer exist as political entities, but it is nonetheless true that Dresden is in the eastern side of Germany.

Gaelic usually uses terms like "ceann a tuath" and ceann a deas" where English would use "northern" and "southern", for instance.

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Thu Jun 28, 2012 2:32 pm
by GunChleoc
Like Seonaidh said. Gearmailt an Ear = DDR, Taobh an Ear na Gearmailte = Ostdeutschland.

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Sun Apr 10, 2016 2:37 pm
by DomhnallDorcha
Tha mi à Alba. Rugadg mi ann an Dùn Seòras, Ardesier faisg air Inbhir Nis.
I am from Scotland. I was born at Fort George, Ardesier near Inverness.
Bha m'athair saighdear.
My father was a soldier.
Togadh mi ann an Lunnainn.
I was brought up in London.
Bha mi tri bliadhna dh' a aois cuin mo theaghlach thàinig sios gu Lunnainn.
I was three years old when my family came down to London.
Tha mi a' fuireach ann an Lunnainn a-nis.
I live in London now.

Re: A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Sun Apr 10, 2016 6:22 pm
by GunChleoc
Beagan ceartachaidh:

Bha m' athair na shaighdear.
Thogadh mi...
Bha mi tri bliadhna a dh'aois nuair a thàinig mo theaghlach sìos gu Lunnainn.

Cum ort! :D

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Posted: Mon May 09, 2016 2:21 am
by Raghnaid NicGaraidh
às a tha mi? Chan eil mi cinnteach...

Rugadh mi ann an Àdalaidh, ann an Astràilia-a-Deas. Tha mo phàrantan às Alba agus bha sinn a’ fuireach ann an Gearasdan ‘n uair a bha mi òg (tha mi a’ smaoineachadh gun robh e Gearasdan, co-dhiùgh). Ach thogadh mi ann an Astràilia-a-Deas agus thòisich mi bunsgoil ann an Astràilia-a-Deas cuideachd. Tha mi a’ fuireach anns na Coilltean Àdalaidh agus tèid mi gach latha dhan Àdalaidh airson oilthigh.

Cò às a tha mi? ‘N uair a bheil mi ann an Astràilia, tha mi ag ràdh, “Tha mi à Alba”. Ach ‘n uair a bheil mi ann an Alba, tha mi ag ràdh, “Tha mi à Astràilia.”

Tha mi... Ciamar a chanas mi “confused” anns a’ Ghàidhlig?