A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by GunChleoc » Tue May 10, 2016 5:51 pm

às Alba

a’ fuireach anns a' Ghearasdan

saoilidh mu gur ann sa Ghearasdan a bha e, co-dhiù

thòisich mi air a' bhun-sgoil

Nuair a tha mi... or better, use the future: nuair a bhios mi.... bidh mi ag ràdh

confused = troimhe-chèile, 'nam bhreisleach,...


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by Mairead » Fri Jun 10, 2016 9:19 pm

Ah, tha mi gad thuigsinn, a Raghnaid. Uill, tha mo phàrantan às a Nuadh Eabhrac, ach nuair a bha mi còig bliadhna a dh'aois, chaidh sinn a Wisconsin. Ma tha thu à dùthaich eile, tha Wisconsin coltach ris Naudh Eabhrac, ach tha na cultaran uabhasach eu-coltach. ('S fìrinn a th' ann!) Agus tha sinn a' fuireach ann an Alba a-nis, gu bràth - tha cultar ùr agam, ach tha seann-cultar agam cuideachd; tha mi ag ionnsachadh rudan inbheach ann an dùthaich gum bheil e eu-coltach ris a' chultar aig mo phàrantan. 'Clann treas-cultair'!

I get you Rachel! My parents are from New York, but when I was five we moved to Wisconsin. If you're from another country, Wisconsin is similar to New York, but the cultures are incredibly different. (It's the truth!) And now we live in Scotland, for good - I have a new culture, but the old culture is in me too; I learn adult things in a country that's different from my parents' culture. 'Third culture kids'!
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by GunChleoc » Sat Jun 11, 2016 6:56 am

Tha mi 'gad chreidsinn, 's e dùthaich glè iom-fhillte a tha sna Stàitean Aonaichte.

I believe you, the US are a very diverse country

'S e an fhìrinn a th' ann! Seo an fhìrinn!
seann-chultar
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by Mairead » Sat Jun 25, 2016 9:06 am

Tapadh leat. :) (Did the 'Thanks' button for posts disappear?)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by GunChleoc » Tue Jun 28, 2016 5:08 pm

Mairead wrote:(Did the 'Thanks' button for posts disappear?)
Yes it did - with the software upgrade. I found a replacement for it and converted the old "Thank you"s, but it was causing bugy, so I switched it off.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

ngonyama
Posts: 4
Joined: Sun Nov 23, 2014 9:55 pm
Language Level: a little bit
Corrections: I'm fine either way
Location: US

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by ngonyama » Tue Jul 12, 2016 1:04 am

Tha mi às an Òlaind
I am from Holland

Rugadh mi ann an Rotterdam agus thogadh mi ann an eilean IJsselmonde.
I was born in Rotterdam and I grew up on the island IJsselmonde

Tha mi a' fuireach ann an Raleigh ann an Carolina a Tuath.
I liv in Raleigh, NC

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by poor_mouse » Mon Jul 18, 2016 9:30 am

Tha sin glè inntinneach!
Cha b' aithne dhomh air an litir "IJ", cha robh mi eòlach oirre... Tha mi toilichte a coinneachadh a-nis. :)

It's very interesting!
I wasn't acquainted with the letter "IJ", I didn't know it (her)... I am glad to meet it (her) now.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by Balgam » Sat Oct 22, 2016 8:42 pm

Rugadh mi ann an Inbhir Nis ach thogadh mi ann an Ros an Ear, no Machair Rois, faisg air Baile Dhubhthaich.

Tha mi a’ fuireach ann an Machair Alba a-nis ach tha mo theaghlach shuas anns a’ Ghàidhealtachd fhathast.

Dh’fhuirich mi ann an Glaschu airson còig bliadhna nuair a bha mi nam oilenach ach ’s ann an Dùn Èideann a tha mi a’ fuireach a-nis. Thàinig mi a-bhos an seo le mo chèile anns an Lùnastal.

’S toil leinn fuireach ann an Dùn Èideann ach tha na caraidean againn ann an Glaschu fhathast. Cò-dhiù, tha fear no dhà a’ gluasad a-nall.

I was born in Inverness but raised in Easter Ross near Tain.

I live in the lowlands now but my family are still up in the Highlands.

I stayed in Glasgow for five years when I was a student but its Edinburgh I'm staying in now. I came over here with my partner in August.

We like staying in Edinburgh but our friends are still in Glasgow. Anyway, one or two are moving over.

Corrections welcome and gratefully received!


Mòran taing!

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by Balgam » Wed Oct 26, 2016 8:12 am

Beagan ceartachadh...

In the present tense the long construction, involving 'tha' and the verbal noun, covers both the continuous and simple present i.e.

Tha mi a' sgrìobhadh - I am writing, I write

In the past tense the long construction generally only covers the continuous and not the simple past tense i.e.

Bha mi a' sgrìobhadh - I was writing

ach

Sgrìobh mi - I wrote

Shuas sgrìobh mise 'dh'fhuirich mi ann an Glaschu'. This seems ok, however, fuireach alongside iarraidh, tuigsinn and smaoineachadh are exceptions to the rule. In the past tense, with the long construction, these work as if they were in the present tense (with both continuous and simple) i.e.

Bha mi ag iarraidh - I was wanting, I wanted
Bha mi a' tuigsinn - I was understanding, I understood
Bha mi a' smaoineachadh - I was thinking, I thought


agus, mu dheireadh

Bha mi a' fuireach (ann* an Glaschu) - I was staying/ living in Glasgow, I stayed/ lived in Glasgow

*Aon rud eile, I hadn't realised the 'ann' is often dropped. Interesting.

A-nis, tha mi 'n dòchas gu bheil mise ceart!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by GunChleoc » Wed Oct 26, 2016 9:11 am

ann am Machair Alba

What happened with the present tense is that the form that corresponds to "Sgrìobh mi" in the past tense has become the future tense. So, for those meanings, you can use the future tense, e.g. for things that you do regularly, or for abilities - "Sgrìobhaidh mi gu tric"...

You're right, "Bha mi a' fuireach" is better here :)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by Balgam » Wed Nov 02, 2016 9:22 am

Tha thu ceart a’ GhunChleoc, ann am Machair Alba no anns a’ Ghalldachd mar a chanadh tu, ’s dòcha.

Agus mòran taing airson do mhìneachadh... glè chuideachdail. Cleachdaidh mi sin!

Cò às a tha thu fhèin? An e Gearmailteach a th’ annad? Tha tòrr Gearmailtis agad co-dhiù (leugh mi an làrach-lìn agad... gu math srònasach :naire: ).

Tha mo bhràthair a’ fuireach ann an Cologne an-dràsta. The e na oileanach thall an sin. Cuiridh e seachad bliadhna sa Ghearmailt. Tha mi a’ dol a chèilidh air an ath-bhliadhna.


You're right GunChleoc, in Machair Alba or the lowlands as you would say, perhaps.

Thanks for your explanation... very helpful. I will use that.

Where are you from yourself? Are you German? You have plenty German anyway (I read your website... quite nosey).

My brother is living in Cologne just now. He's a student there. He'll spend a year in Germany. I'm going to visit him next year.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by GunChleoc » Wed Nov 02, 2016 12:58 pm

'S e, 's e Gearmailteach a th' annam :)

Tha do bhràthair glè fhaisg air cothrom gus Gàidhlig ionnsachadh ma-tà on a tha tidsear ann am Bonn :mc:
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by Balgam » Sun Nov 06, 2016 1:12 pm

A bheil? Tha sin inntinneach. An robh thu ann a-riamh?

Nach e 'Gàidheileamailteach' a th' annad fhèin ma-thà? Abair facal fhèin! Facal an latha tha mi a' smaoineachadh.


Is there? That's intresting. Have you been there before?

Are you not a 'Gàidheileamailteach' then? What a word! Word of the day I think.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4548
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by GunChleoc » Fri Nov 11, 2016 11:41 am

'S e, 's e Gàidhealmailteach a th' annam.

Agus seo làrach-lìn an tidseir: http://www.schottisch-gaelisch.de/. Rinn mi corra cùrsa deiridh-sheachdain leis.

Here's the teacher's website. I went to a couple of weekend courses with him.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Leòmhann
Posts: 14
Joined: Sun Jul 15, 2018 9:28 pm
Language Level: Level 0 Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Los Angeles, CA, USA

A h-aon (#1) - Cò às a tha sibh?

Unread post by Leòmhann » Wed Jul 18, 2018 9:44 pm

Tha mi às na Stàitean Aonaichte. I'm from the United States.

Rugadh mi ann an Utah. I was born in Utah.

Tha mi a' fuireach an-dràsda anns na h-Ainglean. Now I live in Los Angeles.

[Edited to fix Grammar]
Last edited by Leòmhann on Tue Jul 24, 2018 5:42 pm, edited 1 time in total.

Post Reply