Page 3 of 5

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Thu Jan 26, 2012 11:46 am
by poor_mouse
GlitteringSkelly wrote:Cha toigh leam luchagan (I don’t like mice)
An toil leibh cait ma tha?

Do you like cats then?

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Sat Feb 04, 2012 12:29 pm
by GunChleoc
In Gaelic, you do things in the morning and on the evening or night

sa mhadainn / anns a' mhadainn
air an fheasgar
air an oidhche

Is toigh leam cuideachd adan fhighe

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Mon Apr 30, 2012 2:27 pm
by EowynAnduin
Is toil leam coin
Is toil leam biadh
Is toil leam griannach là

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Mon Apr 30, 2012 2:30 pm
by EowynAnduin
Sa mhadainn ;) ... Tha mi cadalach air an fheasgar ;)

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Mon Apr 30, 2012 9:45 pm
by faoileag
Glè mhath! :D

'S toil leam làithean grìanach - I like sunny days. In Gaelic you put the adjective (grìanach etc) after the noun (làithean etc).

'S toil leam a' mhuir.
'S toil leam na taighean beaga geala anns na h-Eileanan.
Cha toil leam còc (Coke).

Tha mise cadalach sa mhadainn AGUS air an fheasgar! :spors:

:cadalach:

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Sat May 05, 2012 8:35 am
by GunChleoc
Tha mise Image Image .... dè thuirt mi a-rèist? :P

I am .... What did I say again?

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Wed May 09, 2012 2:05 am
by Susy
Is toil leam a bhith a´dannsadh ( I like to dance ).
Is toil leam an fhìdeag agam ( I like my flute ).
Is toil leam am biadh Gearmailtis, ach is fhèarr leam am biadh Eadailtis ( I like German food, but I prefer Italian food ).
Nuair a dh´ith mi am biadh blasta, is beag orm an sgèile agam. Chan urrain dhomh a chreidsinn gum bidh e a´sealtainn seo àireamhan neònach :roll: ( If I ate delicious food, I hate my scale. I can´t believe that it shows these strange numbers).
Is toil leam a bhith mi nam shìneadh air an tràigh (I like to lie there on the beach).
Is toil leam a bhith ag èisteachd ri Runrig ( I like to listen Runrig ).
Is toil leam a bhith a´leughadh deagh leabhar ( I like to read an excellent book ).
Tìoraidh
Susy

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Wed May 09, 2012 5:42 pm
by GunChleoc
Is toil leam biadh Gearmailteach, ach is fhèarr leam biadh Eadailteach: -is is for languages
Nuair a dh'itheas mi .... gum bi .... na h-àireamhan neònach seo
a bhith nam shìneadh: nam already contains mi

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Thu May 31, 2012 8:46 pm
by Adelheid
Is toil leam táirneanaich is dealanaich.
I like thunderstorms.
A bheil táirneanaich is dealanaich agaibh ann an Alba tric ?
Is toil leam a bhith a' suidhe ron thaigh a-muigh .
I like to sit outside in front of the house.
Is toil leam losgan ri taobh na h-Elbe.
I like frogs near the Elbe.
Cha toil leam camomhail.
I don't like camomile.

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Fri Jun 01, 2012 6:42 am
by poor_mouse
frog -- losgann

'S toil leam tàirteanaich 's dealanaich nuair a tha mi a-staigh :D
I like thundersorms when I am at home.

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Fri Jun 01, 2012 9:25 am
by GunChleoc
Bidh tàirneanaich is dealanaich ann an Alba tric gu leòr.
There is thunder and lightning in Scotland often enough.

Aig amannan, bidh an t-uisge agus a' ghrian ann aig an aon àm.
Sometimes it is raining and sunny at the same time

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Fri Jun 01, 2012 10:25 am
by poor_mouse
'S e "грибной дождь" ("an t-uisge beacanach", "the rain of/for mushrooms") a tha an t-ainm air san Ruisis.

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Fri Jun 01, 2012 4:57 pm
by Adelheid
I mean the plural of frogs . Tha mi a' smaointinn : losgannan. A bheil e ceart gu leòr ?
„грибной дождь“ - That 's a nice word /phrase. :D
я знаю только гроза.
I only know „ гроза“.

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Mon Jun 25, 2012 11:25 am
by GunChleoc
Is toil leam losgannan ri taobh na h-Elbe.

Is toil agus leamsa losgannan.
I also like frogs

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Posted: Sat Apr 09, 2016 3:19 pm
by DomhnallDorcha
'S toil leam a bhith a' leughadh leabhar eachdraidh leis cupa ti agus briosgaidean.
I like to read history books with a cup of tea and biscuits.
Cha toil leam cofaidh.
I don't like coffee.