A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by GunChleoc » Sat Apr 09, 2016 7:27 pm

Is toil leamsa :)

I like coffee though


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by Mairead » Sat Apr 09, 2016 10:25 pm

DomhnallDorcha wrote:'S toil leam a bhith a' leughadh leabhar eachdraidh leis cupa ti agus briosgaidean.
I like to read history books with a cup of tea and biscuits.
Cha toil leam cofaidh.
I don't like coffee.
'S toil leam seo. :D Cha toil leam cofaidh, agus 's toil leam a bhith a'leughadh leabhar eachdraidh leis cupa ti augs briosgaidean cuideachd!!

I like this. :D I don't like coffee, and I like to read history books with tea and biscuits too!
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun Apr 10, 2016 10:48 am

Madainn mhath,
An toil leibh a' dannsadh? 'S toil leamsa a'dannsadh. Bha mi a' dannsadh a-raoir, ann an Lunnainn.
'S fheàrr leam strip the willow.
Do you like dancing? I like dancing. I was dancing last night in London. My favourite is strip the willow.

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by ithinkitsnice » Sun Apr 10, 2016 2:37 pm

Cha toil! Bha agam ri 'country dancing' a dhèanamh nuair a bha mi nam sgoilear agus chan eil mi ag iarraidh e a dhèanamh a-rithist — tha* cus droch-chùimhne agamsa air PE. B' abhaist dhom a dhol a-mach a' dannsadh nuair a bha mi nam oileanach, ge-tà 's ann an clubaichean-oidhche a bha sin**.

No! I had to do (Scottish) 'country dancing' when I was in school and I don't want to do it again — too many bad memories from PE. I used to go out dancing when I was a student, although that was in night clubs.

* can I drop that 'tha'?
** That last phrase is bit of a stab, does it make sense?
Last edited by ithinkitsnice on Sun Apr 10, 2016 4:06 pm, edited 2 times in total.

DomhnallDorcha
Posts: 24
Joined: Thu Apr 09, 2015 7:47 pm
Language Level: Beginner
Corrections: I'm fine either way
Location: London

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by DomhnallDorcha » Sun Apr 10, 2016 2:57 pm

Tha mi duilich cha toil leatsa a' dannsadh .
I am sorry you don't like dancing.
Tha mi tuigsinn de tha sgriòbh tu ach chan Gaidhlig agam chan eil cho math.
I understood what you wrote but my Gaelic is not so good.
Tha mi neach- ionnsachaidh cuideachd.

* maybe somebody will tell us of any minor errors.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by GunChleoc » Sun Apr 10, 2016 6:30 pm

Beagan ceartachaidh:

le cupa ti
An toil leibh dannsadh? An toil leibh a bhith a' dannsadh?
chan eil mi ag iarraidh a dhèanamh / chan eil mi ag iarraidh a bhith ga dhèanamh

* can I drop that 'tha'? - only in diary style I guess. Better leave it in for now.
** That last phrase is bit of a stab, does it make sense? - It does :)

Tha mi duilich nach toil ...
Tha mi a' tuigsinn na sgrìobh thu ach chan eil mo chuid Ghàidhlig glè mhath. (chan eil fhathast ach thig an latha - not yet, but the day will come)
Tha mi nam neach-ionnsachaidh...

* maybe somebody will tell us of any minor errors. - You can set your correction preferences in your profile ;)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by Mairead » Sat Jun 25, 2016 9:23 am

'S toil leam 'Strip the Willow' cuideachd. :) Bidh mo chàraidean às a Ghlaschu a' dannsadh 'Strip the Willow' gu fiadhaich! 'S toil leam 'The Gay Gordon' cuideachd. :D

I like Strip the Willow too. My friends from Glasgow dance strip the willow wildly! I like 'The Gay Gordon' as well.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by GunChleoc » Tue Jun 28, 2016 5:10 pm

Watch the accent + vowel length: càirdean, but caraidean.

à Glaschu (no article)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by Mairead » Tue Jul 05, 2016 11:46 am

Ohhh right thanks. :)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by Balgam » Sun Nov 06, 2016 2:08 pm

Hàlo a charaidean, ciamar a tha sibh?

Dè as toil leamsa ma-thà? Uill, 's toil leam cus agus chan eil tìde gu leòr agam gu mì-fhortanach... coltach ri duine sam bith eile an seo, tha mi 'n dùil :roll:

Nuair a bha mi nas òige rinn mi torr spòrs - snàmh, ruith, camanachd-deighe, stuth mar sin. Bha mi caran trang.

'S toil leam snàmh fhathast. 'S urrainn dhomh ruith fhathast cuideachd ach cha toil le mo chasan no mo ghlùintean!

'S toil leam fhìn cluiche ceòl ach cha toil le mo chàraid no mo nàbaidhean-sa nas motha èisteachd ris. Co-dhiù...

Mu dheireadh, 's toil leam Gàidhlig. Mas urrainn dhomh bidh mi ag ionnsachadh beagan gach latha, beag air bheag!


What do I like then? Well, I like too much and I don't have enough time unfortunately... similarly to everybody else here I expect.

When I was younger I did lots of sport - swimming, running, ice hockey, stuff like that. I was quite busy.

I like swimming still. I can run still too but my legs and knees don't like it!

I like playing music but my partner nor my neighbours either don't like listening to it. Anyway...

Finally, I like Gàidhlig. If I can I am learning a little bit every day, little by little!Tha mi buileach cinnteach gu bheil mearbhallan ann. Ceartaichibh, mas e ur toil le :)

Edits
ceartachadh (correcting) > ceartaichibh (correct! pl)

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by poor_mouse » Thu Nov 10, 2016 3:17 pm

Nach tric gu dearbh a thachras gur toil leinn rudegin a dheanamh, ach cha toil le ar caraidean sin... :gulach:
Is toil leam snàmh cuideachd; agus bha mi leth-cheud bliadhna a dh'aois nuair a dh'ionnsaich mi snàmh meadhanach math. :)

It's really often that we like to do something, but our friends do not like this...
I like swimming too; and I was fifty years old when I learnt to swim tolerably well.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by GunChleoc » Fri Nov 11, 2016 11:43 am

Nuair a bha mi na b' òige

'S toil leam fhìn ceòl a chluiche
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by Balgam » Tue Nov 15, 2016 10:07 pm

Sin an fhìrinn Poor Mouse. A bi thu a' snàmh gu tric? Chaidh mise an-dè. Bha e fuar an seo a-raoir ach bha an t-amar-snàmh na bu bhlàithe na a-muigh.

That's the truth Poor Mouse. Are you swimming often? I went yesterday. It was cold here last night but the swimming pool was warmer than outside.

GhunChleoc, taing dhut a-rithist airson do cheartachaidhean. Tha mi a' tuigsinn :)

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by GunChleoc » Fri Nov 18, 2016 12:36 pm

Seo ceartachadh eile dhut:

A bi -> Am bi
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Balgam
Posts: 12
Joined: Tue Aug 25, 2015 11:39 am
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èideann

A dhà (#2) - Dè as toil leibh?

Unread post by Balgam » Sun Nov 20, 2016 10:10 am

Tapadh leat GhunChleoc. Chan fhaca mi sin :)

Post Reply