Sgeul an deilbh - Story of the picture

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
sr3nitygirl

Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by sr3nitygirl » Thu Jul 19, 2012 9:07 pm

Shaoil mi gum fheuchamaid rudeigin ùr.
I thought that we would try something new.

Luchdaich suas dealbh an seo gun ghabh sibh is innse dhuinn sgeul ghoirid mu dheidhinn e.
Upload a photograph here that you took and tell us a short story about it.

Seo mo chiad turas...
Here's my first one.

Image

Nuair a bha mi nas òige, 's fuireach mi ann an Alba fhathast, rachadh mo bhràthair is mi fhìn a choiseachd anns na
beanntan, anns a' Ghàidhealtachd leis na càirdean againn.
When I was younger, and still living in Scotland, my brother and I would go walking in the mountains in the Highlands
with our friends.


Aona Latha, chaidh sinn do Gleann Sìth. Dh'iarr sinn An Sochach a streap.
One day, we went to Glen Shee. We wanted to climb An Sochach.

Bha i latha fuar sa Mhàrt. Cha robh e ro dhoirbh, agus ràinig sinn air muin na beinne ann an trì uairean.
It was a cold day in March. It wasn't too difficult and we reached the top of the mountain within three hours.


Nuair a choisich sinn sìos na beinne, thoisich stoirm-shneachda.
When we were walking down the mountain, a snow-storm started

Nuair a sguir e, ghabh mi an dealbh seo.
When it stopped, I took this photograph.

Abair latha sònraichte!
What an excellent day!


Full of mistakes, I'm sure!
Last edited by sr3nitygirl on Fri Jul 20, 2012 10:32 am, edited 2 times in total.poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by poor_mouse » Fri Jul 20, 2012 9:43 am

Glè mhath! Tha an dealbh seo bòidheach agus tha an sgeul inntinneach gu dearbh.
Very well! The picture is nice and the story is really interesting.

Tha mi den bheachd (ach chan eil mi cinnteach):
I think (but I'm not sure):

Shaoil (past) mi gum feuchamaid...

...gun gabh is gun innis sibh -- ?

Nuair a bha mi nas òige 's a bha mi a' fuireach ann an Alba...

do Ghleann

Dh'iarr sinn streap air An t-Sochach.

Bha an latha fuar...

Nuair a bha sinn a' coiseachd sìos bhon bheinn -- ?
Eilidh -- Luchag Bhochd

sr3nitygirl

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by sr3nitygirl » Fri Jul 20, 2012 10:36 am

Shaoil indeed... That was dumb of me.

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by EowynAnduin » Fri Jul 20, 2012 4:20 pm

Àlainn! Nach e sin na smuaintean!

Lovely. Great Idea!

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by poor_mouse » Fri Jul 20, 2012 4:51 pm

Agus seo an sgeul agam...

Image

Bha an dealbh seo air a dhèanamh nuair a bha m’ athair ag obair ann an Afraga (ann am Mali), o chionn ceithir no còig bliadhna.
This photo’s made when my father was working in Africa (Mali), four or five years ago.

’S e còmhnard mòr a tha ann agus tha an rathad seo glè chòmhnard ’s glè dhìreach mar as urrainn dhuibh faicinn san dealbh.
It’s a large plain there and the road is very plain and very straight, as you can see at the picture.

Seallaibh, tha rudegin mar togalach mòr fad às an-seo air ur beulaibh; ach chan e togalach no tùr sam bith a tha ann idir.
Look, there’s something like a large building or tower far off here before you; but it is neither building nor tower at all.

Seo cruachan nàdarra san fhìrinn. Rinn a’ bhleith fuirm a’ chruachain seo.
It’s a natural conical hill really. The weathering made the form of this hill.

B’ àbhaist do m’ athair agus cuideigin eile siubhal air an rathad seo gu tric dhan àite far a bha iad ag obrachadh.
My father and some other people used to travel often by this road to the place where they worked.

Chan ann mòran nithean a tha ri gach taobh an rathaid; chan ann tric a tha càr sam bidh a’ nochdadh air, agus tha e coltach nach faod rudegin dragh a chur air draibhear an-seo.
Not many things there are on each side of the road; not often there does any car appear, and it seems that nothing can trouble a driver here.

Ach ’s ann an-seo a chaidh m’ athair agus na caraidean aige air tubaist-rathaid!
But it’s here that my father and his friends had an road accident!

Thuit an draibhear aca na chadal, agus chaidh an càr aca às an rathad, dìreach chun an stoic (colbh? – road post) no rudeigin mar seo.
Their driver fell asleep, and their car went off the road, directly at the road post or something of the like.

Gu fortanach, ged a chaidh m’ athair a ghoirteachadh, ach cha robh fada gus an robh e ann an deagh shlàinte a-rithist.
Fortunately, though my father was hurt, soon he was at good health again.
Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by GunChleoc » Tue Aug 14, 2012 12:03 pm

Rinn thu glè mhath! Tha mi toilichte gun do thill sibh slàn sàbhailte ged a bha stoirm ann.

gum feuchamaid
dealbh ... a thog sibh ... sgeul goirid mu (a) dheidhinn

Seo mo chiad turas = here's my first turn
Seo a' chad fhear agam = Here's my first one.

Nuair a bha mi na b' òige 's a' fuireach ann an Alba fhathast, ... air a' Ghàidhealtachd

do Ghleann Sìth

Bha sinn airson An Sochach a shreap. Dh'iarr sinn = you are asking/wanting something of somebody. Depending on dialect, you do pronounce "sreap" as "streap", but don't write the t, because it lenites.

'S e latha fuar sa Mhàrt a bh' ann.

thòisich

Nuair a sguir i - stoirm is feminine
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by GunChleoc » Tue Aug 14, 2012 12:16 pm

Bha an dealbh seo air a dhèanamh nuair a bha m’ athair ag obair ann an Afraga (ann am Mali)
This means the picture had already been made before he got there. Better: Chaidh an dealbh seo a dhèanamh/a thogail

Seo cruachan nàdarra san fhìrinn. - not sure about that one. You can say: 'S e cruachan nàdarra a th' ann an da-rìribh

foirm a’ chruachain

far a bha iad ag obair. "obrachadh" means "working" in the sense of "not broken". Sinc'e you've got "b' àbhaist..." you might want "far a bhiodh iad ag obair"

Chan ann mòran nithean = you can't use Chan ann with noun phrases. Chan eil mòran nithean ri gach taobh an rathaid

chan ann tric a nochdas càr sam bidh air, - the othher sentence wasn't wrong as such, but this fits the sense better.
... nach faod rud sam bith ...

You could use "fulang" with "tubaist-rathaid"

ged a chaidh m’ athair a ghoirteachadh, cha robh/tug e fada gus ...
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by GunChleoc » Tue Aug 14, 2012 12:28 pm

Image

Bha mi ann an Ìle còmhla ri caraid as t-samhradh.
I was in Islay with a friend.

Chaidh sinn a Dhiùra fad latha.
We went to Jura for a day.

Rinn sinn beagan coiseachd agus chunnaic sinn fèidh. Bha barrachd dhiubh ann nas fhaisge air an t-sliabh.
We did a bit of walking and we saw some deer. There were more of them closer to the hillside.

Ged a thog mi an dealbh seo fais air allt, cha robh duilgheadasan againn leis a' mheanbh-chuileag.
Although I took this picture close to a stream, we didn't have any trouble with the midges.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by poor_mouse » Tue Aug 14, 2012 2:55 pm

Mòran taing, a Ghunchleoc!
Eilidh -- Luchag Bhochd

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Sat Aug 18, 2012 5:48 am

Image
Stormy Seas in Chatham Strait by Noah and Cat, on Flickr

Bha mi ann Caolas Chatham ann Alaska mar ri an long Fairweather.

I was in Chatham Strait in Alaska with the ship Fairweather.

Bha sinn ag oibreachadh pròiseact suirbhidh.

We were working a survey project.

Cheap an cuairt-ghaoithe i sinn ann an caolas. Bha sinn fasgach ann an caolas ach bha an muir iad coig deug troigh air àirde fhathast.

A cyclone caught us in the strait. We were sheltered in the strait but the seas were still fifteen feet in height.

Thionndadh sinn agus tha sinn a' seòladh á t-side. Chuir mi romham a dhol ann an tilleadh-toisich.

We turned back and we were sailing out of the weather. I decided to go on the foredeck.

Tha mi ann an taobh clì. Tha an fear e mo dheas 's esan Pàdraig MacMhurchaidh. Biodh e anns an roinn bòrd-luinge.[/i]

I am on the left side. The man on my right is Patrick Murphy. He worked in the deck department.

If anyone has the time to break them down for me, I'm sure I mangled the verb tenses. I'm still having trouble sorting out when to use what.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by GunChleoc » Sat Aug 18, 2012 12:07 pm

Tha mi toilichte gun do thill sibh slàn sàbhailte.
I am happy you returned safely

Your tenses were mostly right, well done! :)

Watch out for the use of personal pronouns (mi, iad etc) and of the article. You had a couple extra.

air an long Fairweather.
Cheap cuairt-ghaoithe sinn
Bha sinn a' fasgach
bha am muir coig deug...
Thionndaidh sinn agus bha ... ás an t-side
Tha fear aig mo dheas 's esan Pàdraig MacMhurchaidh. - 'S e PM a th' anns an fhear...
Bhiodh e
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

sr3nitygirl

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by sr3nitygirl » Wed Aug 22, 2012 2:49 pm

Thank you, GunChleoc... ugh so many mistakes! (so out of practice!!!)
Corrected version below...Shaoil mi gum feuchamaid rudeigin ùr.
I thought that we would try something new.

Luchdaich suas dealbh an seo a thog sibh is innse dhuinn sgeul goirid mu a dheidhinn
Upload a photograph here that you took and tell us a short story about it.

Seo a' chad fhear agam
Here's my first one.

Image

Nuair a bha mi na b' òige 's a' fuireach ann an Alba fhathast, rachadh mo bhràthair is mi fhìn a choiseachd anns na
beanntan, air a' Ghàidhealtachd leis na càirdean againn.
When I was younger, and still living in Scotland, my brother and I would go walking in the mountains in the Highlands
with our friends.


Aona Latha, chaidh sinn do Ghleann Sìth. Bha sinn airson An Sochach a shreap.
One day, we went to Glen Shee. We wanted to climb An Sochach.

'S e latha fuar sa Mhàrt a bh' ann. Cha robh e ro dhoirbh, agus ràinig sinn air muin na beinne ann an trì uairean.
It was a cold day in March. It wasn't too difficult and we reached the top of the mountain within three hours.

Nuair a choisich sinn sìos na beinne, thòisich stoirm-shneachda.
When we were walking down the mountain, a snow-storm started

Nuair a sguir i, ghabh mi an dealbh seo.
When it stopped, I took this photograph.

Abair latha sònraichte!
What an excellent day!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4587
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by GunChleoc » Thu Aug 23, 2012 5:49 pm

Glè mhath! :D

Tha dà rud ann fhathast co-dhiù:

Luchdaichibh suas ... a thog sibh is innsibh ..., or:
Luchdaich suas ... a thog thu is innse ...

Aon latha
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by poor_mouse » Fri Aug 24, 2012 6:44 am

...agus typo: "Seo a' chiad fhear agam"
Eilidh -- Luchag Bhochd

sr3nitygirl

Re: Sgeul an deilbh - Story of the picture

Unread post by sr3nitygirl » Wed Sep 19, 2012 2:24 pm

Tapadh leibh a GhunChleoc 's Eilidh.

Dealbh eile a' tighinn a dh'aithghearr.

Post Reply