A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by GunChleoc » Tue Sep 25, 2012 1:52 pm

A bheil an cleoc ann an Trumpton?
An e an cleoc ann an Trumpton a th' ann?

a còig


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

sr3nitygirl

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by sr3nitygirl » Tue Sep 25, 2012 2:46 pm

Oh I'm doing so well.... not :naire:

Actually the "e" was a typo...
The rest was just carelessness!
Well, OK, the typo is carelessness, too... :)

Tha an nàire orm... :naire:

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by JLBeale » Tue Sep 25, 2012 8:45 pm

Dé an uair as àbaist dhan chleoc ann an Trumpton a th' ann? ...Tha fios agam nach ann freagairt àraidh! A thaing aig Google (?). Dé an uair a bha bho chionn dà uair air ais a thìde?

(Tha mi 'n dòchas gun robh seo sgrìobhte ceart!)

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by JLBeale » Tue Sep 25, 2012 8:59 pm

:mhoire: Agus an freagairt air a' cheist agaibh: Tha e fichead is cóig mionaidean an déidh cóig feasgar ma nach e dorcha a-muigh.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by GunChleoc » Fri Sep 28, 2012 8:10 am

Dé an uair as àbhaist dhan chleoc ann an Trumpton a bhith ann? (àbhaist goes with a bhith, and means "usually")

Dé an uair a bha e bho chionn dà uair a thìde?
Dé an uair a bha e dà uair a thìde air ais?

@Steaphanaidh: Na gabh dragh, seo na thachras. Don't worry, that's what happens.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Mon Oct 15, 2012 4:27 pm

@GunChleoc

What time was it two hours ago?
What time was it two hours from now?


Ceart?

Bha e cairteal an déidh naoidh a-bhos.
It was quarter past nine over here.

Dè an uair a bhiod sinn dèan tì? Leth-uair an déidh aon deug?
What time will we make tea? Half-past eleven?

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by Màiri75 » Fri Oct 26, 2012 1:33 am

An do rinn sibh an tì aig leth uair an dèidh aon uair deug?
Did you make the tea aig half past eleven?

Carson a nì sibh tì cho anmoch?
Why do you make tea so late?

An dèan thu tì mus an tèid sibh dhan leabaidh?
Do you make tea before you will go to bed?

Is toil leam tea òl aig sìa uairean an dèidh èirichidh mi tràth sa mhadainn.
I like to drink tea at six o' clock afte I stand up early in the morning.

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by faoileag » Fri Oct 26, 2012 2:19 am

Màiri75 wrote:An do rinn sibh an tì aig leth uair an dèidh aon uair deug?
Did you make the tea aig half past eleven?

Carson a nì sibh tì cho anmoch?
Why do you make tea so late?

An dèan thu tì mus an tèid sibh dhan leabaidh?
Do you make tea before you will go to bed?
Ceart!
Is toil leam tea òl aig sìa uairean an dèidh èirichidh mi tràth sa mhadainn.
I like to drink tea at six o' clock afte I stand up early in the morning.
Is toil leam tì òl aig sìa uairean an dèidh dhomh èirigh..... special construction: an deidh + do + person + verbal noun.

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by EowynAnduin » Fri Oct 26, 2012 1:20 pm

Mo tùrn.
My turn.

An dèan thu tì mus an tèid sibh dhan leabaidh?
Do you make tea before you will go to bed?

Chan eil, tha mi a dh' òl uisge mus leabaidh.
No, I drink water before bed.

An toigh leibh grain ag èirigh ochd uairean sa mhadainn?
Do you like the sun rising at 8:00 in the morning?

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by Màiri75 » Sat Oct 27, 2012 3:13 pm

Tha mi coma nuair a bhios èirigh sa mhadainn aig ochd uairean no aig sia uairean, ach is toil leam dhachaigh ràinig nuair a bhios an grian ag èirigh.
It is indifferent to me, whether the sun rises at eight o' clock or at six o' clock, but I like it to come home when the sun is rising.

Agus nuair a bhios mi aig an taigh, is fheàrr leam a bhith nam leabaidh agus chì a' ghrian èirigh mus a bhios mi nam chadal.
If I am at home, I prefer to be in bed an looking at the sun rising before I sleep.

Mar as àbhaist èiridh mi às dèidh ceithir uairean: mu thìmcheall aig aon uair deug.
Normally I rise after four hours: some thing around eleven o'clock.

Cuin a tèid mi dhan leapaidh?
When do I go to bed?

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by GunChleoc » Wed Nov 21, 2012 4:06 pm

Tha mi 'n dùil nach tèid thu dhan leabaidh ro chòig uairean sa mhadainn.
I expect you don't go to bed before 5 in the morning :lol:

An toil leibh dol a choiseachd? Mas toil, cùine a nì sibh seo?
Do you like to go for a walk? If so, when do you do that? (You are welcome to lie in your answer :P )

Beagan cheartachaidhean:
Wilsons-of-Oxford wrote:@GunChleoc

What time was it two hours ago?
What time was it two hours from now?
They both mean "what time was it two hours ago"

Cuine a nì sinn tì? Leth uair an déidh aon uair deug? - you cannot leave out "uair" like you do with "o'clock" in English.

An dèan thu tì mus an tèid sibh dhan leabaidh? (correct, but note the first you is singular and the second you is plural)
Chan eil, òlaidh mi uisge uisge mus tèid mi dhan leabaidh.
An toigh leibh a' ghrian ag èirigh aig ochd uairean sa mhadainn?

Tha mi coma a bheil i ag èirigh sa mhadainn aig ochd uairean no aig sia uairean, ... is toil leam tighinn dhachaigh nuair a bhios a' ghrian ag èirigh
is fheàrr leam a bhith nam leabaidh agus a' coimhead/sealltainn air a' ghrian ag èirigh mus bi mi nam chadal.
mu thìmcheall aon uair deug.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by Adelheid » Mon Nov 26, 2012 10:35 pm

Tha mi coiseachd leis a ' chù eadar sia is seachd uairean gach latha.
I walk with the dog between six and seven o'clock every day.

Cuin a bhios an obair a ' crìochnachadh ?
When does the work finish ?

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by poor_mouse » Tue Nov 27, 2012 12:30 pm

Am bi an obair agaibh a' crìochnachadh aig sia uairean feasgar no aig leth uair an dèidh còig?

Tha eagal orm nach bi i san fhìrinn a' crìochnachadh a-rìamh ... :(

Does the work finish at 6 PM or at 5:30?

I'm afraid that it does never finish ...
Eilidh -- Luchag Bhochd

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by Adelheid » Tue Nov 27, 2012 9:38 pm

Seadh.
Ach Di-Haoine bidh an obair agam a' crìochnachadh aig fichead mionaid an dèidh ceithir uairean feasgar. Bidh (Tha ?) mi a' dol a chluinntinn Runrig ann an Leipzig. :D Bidh a' chuirm-chiùil a' tòiseachadh aig ochd uairean feasgar .
Dè a bhios tu a' dèanamh aig ochd uairean feasgar Di-Haoine ?

But on Friday I will finish my work twenty minutes past four pm.
I'm going to hear Runrig in Leipzig . The concert will start at 8 o'clock in the evening.
What will you do on Friday at 8 o'clock in the evening ?

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: A h-naoi (#9) - Dè an uair a tha e?

Unread post by poor_mouse » Thu Nov 29, 2012 6:28 am

Nach eil thu sona! (Chan eil fhios 'am ciamar a chuirear sin ceart).
Tha mi ro fhada bho Leipzig agus 's dòcha gum bi mi aig an taigh Dihaoine feasgar, nuair a bhios mi air tilleadh às an oifis agam.
Bidh mi a' leughadh no a' coimhead air TBh no ag ionnsachadh Gàidhlig mura bi mi ro sgìth airson sin.

How lucky are you! (I don't know how to express this right).
I am too far of Leipzig and probably will be at home on Friday evening, when I've returned from my ofice.
I'll be reading or watching TV or learning Gealic if I'll not be too tired for that.
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply