Jimmy the Kid - fragment

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Jimmy the Kid - fragment

Unread post by poor_mouse » Tue Sep 16, 2014 5:21 pm

Seo an earrann eile a bha mi air a eadar-theangachadh gu Gàidhlig...

From "Jimmy the Kid" by Donald E. Westlake

An earran A

 1. Thàinig Dortmunder tarsainn air mullaichean bhon a’ gharaids aig a’ chrois-rathaid. Bha aodach dubh air agus baga chanabhais de dh’innealan spùinne leis.
 2. Ràinig e an siathamh mullach agus sheall e sìos bhon a’ mhullach chun na h-aghaidh-thogalaich gus am feuch an e an t-àite ceart a tha ann gu dearbh. Bha e tuainealach mionaid no dhà a’ faicinn na sràide fada shìos, sia ùrlaran bhuaithe, a' snàmh mar long ann an dearrsadh de sholas-sràide.
 3. Bha càraichean air gach taobh dhith, a fàgail an rathaid chaol dhubh mu a meadhan.
 4. Chaidh tacsaidh an-siud agus bha an t-uachdar buidhe aige a’ boillsgeadh san t-solais. Lean càr poileis e gu slaodach; bha an tùr-rabhaidh air a’ mhullach aige coltach ris a’ mhaide-milis.
 5. Agus ’s e an t-àite ceart a bha ann. Chunnaic e shìos clàr-bùtha an sginneir, dìreach far am bu chòir dha a bhith.
 6. Chlaoin Dortmunder, car tuainealach fhathast, air ais bhon oir den mhullach, thionndaidh e gu faiceallach agus chaidh e gus an dàrna taobh a’ mhullaich, far an robh staighre theine a chaidh gu dorchadas nach robh cho tuainealach.
 7. Bha na ballachan air cùlaibh nan togalach cho faisg ri chèile is a bha e coltach le Dortmunder gum b’ urrainn dha ruigsinn agus làmh a chur air a’ bhalla bhrice shalach mu chomhair, ach bha a h-uile uinneag dorcha.
 8. Bha trì uairean sa mhadainn, mar sin nach robh duine dùisgte ann.

 1. Dortmunder, wearing black and carrying his canvas bag of burglar tools, walked across the rooftops from the parking garage on the corner.
 2. At the sixth roof, he looked over the front edge to be absolutely sure he was on the right building, and felt dizzy for just a second when he saw the distant street six stories down, floating like a ship in the glare of streetlights.
 3. Cars were parked along both sides, leaving one black lane open in the middle.
 4. A cab was going by down there, its yellow top glinting in the light. Behind the cab came a slow-moving police car; the unlit flasher dome on its roof looked like a piece of candy.
  And this was the right place. The furrier’s hanging sign was visible down there, right where it was supposed to be.
 5. Dortmunder, feeling a trifle queasy about the height, leaned back from the edge, carefully turned, and walked across the roof to the opposite side, where a fire escape led down into less dizzying darkness.
 6. The building backs were crammed so close together here that Dortmunder felt he could almost reach out and touch the grimy brick wall across the way, but all of the windows along here were dark.
 7. It was three o’clock in the morning, so no one was up and about.


Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Jimmy the Kid - fragment

Unread post by poor_mouse » Wed Sep 17, 2014 6:56 pm

An earrann B

 1. Chaidh Dortmunder gu slaodach sìos an staighre.
 2. Rinn am baga chanabhais gliong a h-uile turas nuair a bhuail e ri rèile, agus chuir Dortmunder drèin air agus ghìosg e fiaclan bho gach fuaim.
 3. Bha cuid de na togalaichean a chaidh e seachad a’ bunntainn do thaighean-stòir agus do dh’iomairtean comeirsealta eile, ach bha flataichean ann cuideachd, oir is e sgìre de Mhanhattan a bha seo far an do dh’fuirich teaghlaichean agus factaraidhean ri taobh a chèile.
 4. Cha bu toigh leis gun dùisgeadh duine agus gun loisgeadh e e mar ghoradair leisg.
 5. Seo an dàrna ùrlar. Bha an doras meatailteach dubh a’ faicinn air an ùrlar sin, aig a’ cheann den staighre.
 6. B’ urrainnear fàradh meatailteach a chur sìos gu bun-ùrlar, ach cha do dh’iarraidh Dortmunder am bùth a bha an-sin a ràinig; ’s e an taigh-stòr air an dàrna ùrlar a bha e ag iarraidh.
 7. Chuir e am baga air làr cha mhòr nach ann am fìor dhorchadas, làimhsich e air feadh an dorais leis na corragan agus shaoil e gum b’ e fosgal furasda a bhiodh ann.
 8. Bidh e faramach beagan mhionaidean, ach chan urrainnear gun a bhith mar sin.
 9. Chrom e air a ghlùinean, dh’fosgail e am baga aige agus thug e na h-innealan tro làimhseachadh.
 10. An sgeilm. A’ ghèimhleag bheag. An sgriubhaire mòr leis an làmhrachan rubair.

 1. Dortmunder went slowly down the fire escape.
 2. The canvas bag made muffled clanking sounds whenever it hit the fire escape railing, and he grimaced and clenched his teeth at every noise.
 3. Some of the windows he was passing belonged to storage lofts and other commercial enterprises, but some were apartments, this being the kind of Manhattan neighborhood where families and factories live side by side.
 4. He didn’t want anybody to wake up, mistake him for a peeping tom, and shoot him.
 5. Second floor. A scarred metal door, painted black, led out to the fire escape, which stopped at this level.
 6. A metal ladder could be lowered for the last flight down, but Dortmunder didn’t want the first-floor shop, he wanted the second-floor storage room.
 7. In almost total darkness, he put down the canvas bag, felt the door all over with his fingertips, and decided it would have to be a simple peeling operation.
 8. Noisy for a few seconds, but that couldn’t be helped.
 9. Kneeling, he zipped open his bag and got the right tools out by sense of touch.
 10. The chisel. The small crowbar. The large screwdriver with the rubber handle.
Eilidh -- Luchag Bhochd

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Jimmy the Kid - fragment

Unread post by poor_mouse » Tue Sep 23, 2014 6:13 pm

An earrann C

 1. "Ssiss!"
  Stat e. Sheall e mun cuairt air agus chan fhaca e dad ach an dorchadas. Bha an fhuaim seo mar gun robh duine a’ feadail ris.
 2. ’S dòcha radan ann an soitheach-sgudail. Sheas Dortmunder, agus bha e a’ dol an sgeilm a chur air a’ cheàrn uachdarach den doras.
 3. "Ssiss!"
  Mo chreach, cha mhòr nach daonnail a tha e a’ fuaimneachadh. Dh’fhairich Dortmunder gun do sheas a h-uile ròin air cùl amhaich, fhuair e an sgeilm gu teann mar arm agus sheall e mun cuairt air a-rithist.
 4. "Ssiss! A Dhort-mundeir!"
  Cha mhòr nach do leig e às an sgeilm. Thuirt duine ainm le sèidean, a’ dèanamh e fhuaimneachadh mar gun robh e làn leis na “s”. Cha robh duine ann, ach dh’fhead neach no rud ainm-sa san dorchadas.
 5. Seo an càr-aingeal agam, shaoil e. Ach chan e; ge b’ e an càr-aingeal aige, chuir e a chùl ri Dortmunder o chionn bliadhnaichean.
 6. ’S e an Sàtan, shaoil e; thàinig e air mo shon. Dh’fhàillnich a làmh a’ cumail na sgeilm, agus rinn an sgeilm na gnogagan beaga ris an doras mheatailteach.
 7. “A Dhortmundeir, thig a-nìos!” - A-nìos? Am bu chòir do Shàtan a bhith os a chionn? Nach bu chòir dha a bhith fodha?
 8. Sheall Dortmunder suas a’ priobadh a shùilean gu neo-shaor-thoileach. Chunnaic e loidhneachan na clèithe den staighre air cùl-ionad fhann-sholas ruadh a bhios am baile de Nuadh Eabhrac a’ cur an-còmhnaidh air neòil san oidhche.
 9. Bha rud no creutair sam bith air an staighre, aon ùrlar suas bhuaithe, a’ sgàileadh gu neo-shoilleir os a chionn mar ghargail uabhasach air mullach na h-eaglaise.
 10. “Ìosa!” chagair Dortmunder.
 11. “A Dhortmundeir”, dh’fhead an creutair ris, “seo mise! Cealp!”

 1. "Ssiss!"
  He paused. He looked around and saw nothing but the darkness. It had sounded like somebody hissing at him.
 2. Probably a rat in a garbage can. Dortmunder stood, and prepared to wedge the chisel in at the top corner of the door.
 3. "Ssiss!"
  By God, that almost sounded human. Dortmunder, feeling the hair starting to stand up on the back of his neck, clutched the chisel like a weapon and looked around some more.
 4. "Ssiss! Dort-munder!"
  He almost dropped the chisel. The hisser had hissed his name, a sibilant whisper that made the name Dortmunder sound as though it were full of esses. Here in the darkness, with nobody around, somebody—some thing—was hissing his name.
 5. My guardian angel, he thought. But no; if he had a guardian angel, it would have given up on him years ago.
 6. It’s Satan, he thought, he’s come to get me. The hand holding the chisel trembled, and the chisel made little skittery rapping noises against the metal door.
 7. "Dortmunder, up here!" - Up? Would Satan be above him? Wouldn’t the devil be underneath?
 8. Blinking uncontrollably, Dortmunder looked up. Above him, the grillwork lines of the fire escape stood out dimly against the dull red light that New York City always casts up to its cloud cover at night.
 9. Something, some creature, was on the fire escape, one level above him, silhouetted vaguely against the red sky, looming over him like a gargoyle on a church roof.
 10. "Jesus!" Dortmunder whispered.
 11. "Dortmunder," the creature hissed at him, "its me! Kelp!"
Eilidh -- Luchag Bhochd

Post Reply