Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Wed Oct 03, 2012 3:21 pm

A GhunChleoc,

Mòran taing airson do cheartachaidhean. Bu choir dhomh air a bhith fios agam air "a' ràdh"!
Ged a tha i sgothach, tha i blath agus tiorram an-diugh. Tha i math gu leòr airson a bhith a-muigh.
Tha luchd-obrach a' cur craobh ùr aig an taigh againn an-diugh.

----------

GunCleoc,

Thanks for your corrections. I should have known about "a' ràdh"!
Although it is cloudy, it is warm and dry today. It is good enough for being outside.
Workers are planting a new tree at our house today.iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Thu Oct 04, 2012 2:41 pm

Tha i frasach an-diugh, ach air an Tbh thathar ag ràdh gum bi i glè bhrèagha a-maireach. Tha mi an dòchas gu bheil an neach-naidheachd ceart.
Air an làimh eile tha iad ag ràdh gum bi droch shìde air an deireadh-sheachdain. Tha sin mì-fhortanach oir tha latha dheth againn DiLuain.

----------------

It is showery today, but they say on TV that tomorrow will be beautiful. I hope the news person is correct. On the other hand they say that there will be bad weather for the weekend. That is unfortunate because we have Monday off work.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Fri Oct 05, 2012 3:26 pm

Mar a gheall iad, tha e brèagha an-diugh. Thòisich an latha le beagan ceò, ach dh' fhàs e soilleir gu luath. Tha duil agam gur urrainn dhomh a chur seachad uine mhòr a-muigh as dèidh "biadh aig meadhan-latha (lunch?)".

------------------

As they promised, it is beautiful today. The day started with a little fog, but it became clear quickly. I think that I will be able to spend a long time outdoors after lunch.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Wed Oct 10, 2012 7:13 pm

Tha i frasach an-diugh, mar a bhios i gu tric san Damhair an seo. Tha na laithean a' fàs nas giorra a-nis cuideachd.

--------------------------

It is showery today, as it is often in October here. The days are getting shorter now, also.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse » Thu Oct 11, 2012 1:40 pm

Bha an t-uisge sa mhadainn an-seo cuideachd, ach chan eil i cho dorcha a-nis, ged nach fhada gus am bi a' ghrian a' dol fodha.
'S iad laithean goirid, dorcha agus fuar a tha romhainn gu dearbh!

It did rain in the morning, but now it's not so dark, though sunset will be soon.
Really short, dark and cold are the days before us!
Eilidh -- Luchag Bhochd

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Thu Oct 11, 2012 3:51 pm

Chaidh an droch shìde seachad oirnn, agus tha i brèagha a-nis. Tha mi a' sealltain a-mach air an uinneag agus tha mi a' faicinn nan craobh a' gluasad air sgath 's gu bheil beagan gaoth ann.

Tha i nas fhuaire an-diugh 's a bha i an-dè. Bha agam ri cur còta orm tràth sa mhadainn an-diugh mus do dh' fhàg mi an taigh. Chan eil i cho fuar an-dràsta.
Tha mi a' smaoineachadh gur urrainnn dhomh a' dol cuairt aig meadhan-latha gun còta.


------------


The bad weather went past us, and it is beautiful now. I am looking out the window and I see the trees moving because there is a bit of wind.

It is colder today than yesterday. I had to put a coat on early this morning before I left the house. It isn't as cold now.
I think that I can go for a walk at midday without a coat.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Neas Olc » Sat Oct 13, 2012 2:42 pm

Uisge, uisge, barrachd uisge, mar as àbhaist. Dh'imich mi dhan Chuimrigh tri seachdainnean air ais. Canar gu bheil sìde Albannach coltach ri.

Rain. Moved to Wales. They say Scotland's similar.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Tue Oct 16, 2012 6:33 pm

Chunnaic mi na naidheachdan mun shìde anns an Rioghachd Aonaichte - uisge gu leòr gu dearbh.
Ged a bha an t-uisge ann an seo, bha i na bu thiorraime an-seo 's bha i an sin.

'S ann mar samhradh a bha e an-dè. Bha e blàth agus griannach fad an latha. Tha e mar foghar a-rithist an-diugh, beagan nas fhuaire. Tha e fhathast griannach ach tha gaoth ann cuideachd.--------------------

I saw the news about the UK - plenty of rain indeed.
Although it was raining here, it was drier here than there.

It was like summer yesterday. It was warm and sunny all day. It is more like autumn again today, a bit colder. It is still sunny but it is windy, too.

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by JLBeale » Wed Oct 17, 2012 4:57 pm

B' ann latha a bhith cuir glainneachan gréine oirnn fhéin a bha a-màireach, ach cha leam iad sam bith co-dhiù. Tha i gròbag dhrùchdach an-diùgh as àbhaist as t-fhogar is as t-earrach. Dh'atharraich duilleagan nan craobhan an dath agus is ann lurach a tha orra e.

Yesterday was a day to be wearing sunglasses(!), but I don't own any anyway. Today it's a wee bit drizzly which is usual in the fall and spring. The leaves changed their colour and they look splendid!

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by EowynAnduin » Thu Oct 18, 2012 2:55 pm

Tha i grainach agus blàth madainn seo. Tha mi gràdhaicheam aimsir seo.

It is sunny and warm this morning. I love this weather.

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by JLBeale » Thu Oct 18, 2012 4:27 pm

Ach tha an tuairmse sìde ag ainmeachadh air uisge ann feasgar an-diugh. Faodaidh i a bhith tais nas fhaide dhan an latha a tha snog uaireannan cuideachd.

But the forecast calls for rain this afternoon. It may be damp later which is also sometimes nice.

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by EowynAnduin » Thu Oct 18, 2012 5:52 pm

That's okay. I like a little rain.

Tha sinn ceart :) ... 'S toigh leam uisge beag.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair » Thu Oct 25, 2012 3:38 pm

Chan eil an t-uisge ann an seo an-diugh. Tha i brèagha - fuar agus grianach.
Thathar ag ràdh gum bi stoirm mhòr a' tighinn an ath sheachdain, oidhche DiMàirt, tha mi a' smaoineachadh.
Tha e doirbh a ràdh aig an àm seo, ach tha e coltach gur e "hurricane" a' bhios ann an stoirm seo.

----------------------

There is no rain here today. It is beautiful - cold and sunny.
They say that a big storm is coming next week, Tuesday night, I think.
It is difficult to say now, but it is likely that this storm will be a hurricane.

Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Màiri75 » Fri Oct 26, 2012 1:57 am

Bha an t-sìde math an seo dha-rìreabh.
The weather has been really good here.

Bha e fionnar, ach grianach le adhar gorm.
It has been fresh, but sunny with a blue sky.

Is toil leam an fhoghar gu mòr.
I like the autumn very much.

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag » Fri Oct 26, 2012 2:10 am

"s toil agus leamsa! Tha e uabhasach brèagha an seo! Tha na craobhan cho àlainn!


Me too! It's really lovely here. The trees are so beautiful!

Post Reply