Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Wed Dec 31, 2008 4:15 pm

Tha i -21C an-diugh. Thog mi dealbh dhen tomhais-teas ach chaidh an uèir air seachran.

It's -21C today. I took a picture of the thermometer but the cable for my camera has gone missing.Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Thu Jan 01, 2009 12:46 pm

Chaidh -10C a chlàradh faisg air Inbhir Narann an t-seachdainn seo ach tha sinn suas gu -3C an-diugh. Cho fuar ris a' phuinnsean ach bha e brèagha.
-10C was recorded near Nairn this week but we are up to -3C now. Terribly cold but it was beautiful
Image

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4526
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 01, 2009 1:24 pm

Brèagha du dearbh!
Beautiful indeed

A bheil teasachadh math agad?
Do you have a good heating?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Thu Jan 01, 2009 2:49 pm

'S ann le stobh-fiodha a tha sinn a' cumail beò :)
We survive with a wood-burning stove.

Ach tha e buailteach a bhith fuar san t-seomar choimpiutaireach
But it is likely to be cold in the computer room.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4526
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 01, 2009 4:23 pm

Tha mi aig mo choimpiutair uchd is esan gam chumail blàth. :lol:
I'm at my laptop which is keeping me warm.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Thu Jan 01, 2009 7:17 pm

cà' 'n tèid na tunagan nuair a bhios na h-abhainn reoite?

Gràisg
Rianaire
Posts: 1549
Joined: Mon Sep 24, 2007 6:04 pm
Language Level: Caran robach sna laithean seo
Location: Inbhir Narann
Contact:

Unread post by Gràisg » Thu Jan 01, 2009 9:09 pm

’S e lach-bhric* (no mallards mar a chanas iad sa chànan eile) agus an turas mu dheireadh a bha a leithid aimsir againn, saoilidh mi o chionn fichead bhliadhna a-nis, chaidh an abhainn a reothadh slàn. Ach rud inntinneach, cha robh tunnagan sam bith ann aig an àm a bha sin. A-nis tha bharrachd air ceud dhiubh a tha a’ fuireach eadar beul na h-aibhne agus àite ris an canar Firhall, mile gu leth suas bhon chala. Chan eil fhios agam dè dheanadh iad nan robh a h-uile càil an seo reòta, tha iad a’ cumail a’ dol fad na bliadhna le pìosan arain a tha muinntir Inbhir Narann a thoirt dhaibh, agus fiù ‘s ‘nan bread’ as an taigh-bìdh Innsenach. Ged a tha a’ mhòr chuid aca air fàs reamhar le coibhneas muinntir a’ bhaile saoilidh mi gum biodh iad comasach a’ falbh air iteig gus àite eile a’ lorg.

• *Uill gu h-ìre tha sin fior, ach ann an 2006 thàinig da ‘Silver Appleyards’ a àite air choireigin agus tha an t-sinnsireachd a tha sin sgapte air feadh na h-àite a-nis agus tha iad caran nas làidire agus dàna an taca leis na lach-bhric àbhaisteach.


They are Mallards* (as they say in thè other language) and thè last tìme we had such wather conditions, I think it was 20 years ago, thè river was frozen solid. But what was interesting, there weren’t any ducks living here at thè tìme. Now there are over a hundred of thè that live between thè river mouth and a place called Firhall, a mìle and a half from thè harbour. I don’t know what they would do if everything was frozen here, they exist on thè pieces of bread that thè Nairn folk give to them, and even nan breads froom thè Indian restaurant. Although most of them have grown fat with thè kindness of thè townsfolk, I think they would be capable of flying away to look for another spot.

*Well to a certain extent that is true, but in 2006 two Silver Appleyards came here from some place or other and that gene pool is now spread throught thè whole place and they are a somewhat stronger and bolder in comparison with thè normal Mallards.

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Fri Jan 02, 2009 7:42 am

Wow, fuar ann an dà riribh ann an Inbhir Narann. Dealbh breagha. Tha cuimhne thaitneach agam air an abhainn-sa.

Seo agaibh dealbh agamsa airson chiadh latha na bliadhn' ùra:

Image

Reoth a' phìobh uisge teth sa chidsin. Ach fhuair mi a leagheadhgun a briseadh. Ach bhris an laptop agam. Tha mi an dòchas nach e seo comharrach de na tha romham.

Wow, that's pretty cold in Nairn. Nice picture. I have fond memories of that river.

Here is a picture of mine from the first day of the year. The hot water pipe froze in the kitchen but I managed to thaw it without it bursting. But my laptop broke. I hope this is not a sign of what lays in store for the year.

[/img]

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Mon Jan 05, 2009 9:22 pm

Choiseachd mi dhun sgoil 'sa sneachd 'sa mhadainn. Bha i fuar ach breagha airson Northampton... :)
I walked to school in the snow this morning. It was cold but pretty, for Northampton.

Winterrose
Posts: 3
Joined: Mon Jan 05, 2009 8:52 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: East Midlands, England

Unread post by Winterrose » Mon Jan 05, 2009 9:28 pm

Tha e ro fhuar!
it is so cold!

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Wed Jan 07, 2009 4:10 pm

Tha i -26C an-dràsda far a bheil mise ann an Juneau. Ge b' e an aimsir, feumaidh mi an cù agam a thoirt air cuairt, madain 's feasgar. 's e german shepherd òg a th' innte 's mura a bheirinn, tha cus spionnaidh aice anns an taigh. Co-dhiù, leis an sneachd a th' againn faodaidh mi a toirt air cuairt ski bhon taigh agam. Rinn mi sin ron a' bhracaist, na bu ghiorra an turas seo air sàileamh na fuachd.

Thug mi sùil air aithris na sìde, tha iad ag ràdh stoirm eile. (Tha e inntinneach, dhà latha ron an Nollaig, cha robh againn ach oirleach neo dhà, an-dràsda, tha suas ri còig troigh air an làr. Leis an sneachd a bharrachd a tha sinn ri fhaighinn, tha iad a' moladh an sneachd a th' againn mar tha sgioblachadh far mullaichean nan taighean gus nach bi cus cuideam orra.

<Kind>
It's -26C where I am in Juneau. No matter what the weather, I have to take my dog, a young german shepherd out for a walk to use up some of her energy, otherwise, she'll be bouncing off the wallks in the house. Anyway, with the snow we have, I can take her cross-country skiing from the house, I did this before breakfast this morning, but not quite so long because of the cold.

Just had a look at the weather. Another storm is coming. Funny, a couple of days before Christmas, we had about an inch or two of snow, now we have about 5 feet on the ground. With the additional snow we are getting, they are recommending that people shovel their roofs to reduce the weight on them.

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Fri Jan 09, 2009 4:31 pm

Tha cùisean air blàthachadh rud beag, gu ruige -10C a-nis, ach thuit 27 cm sneachd tron oidhche. Tha a h-uile nì dùinte, sgoiltean, ofisean, msaa. Tha an sneachd cho doimhne air an rathad, saoilidh mi gum doighleadas mòr agad dràidhbheadh air an rathad.

Things have warmed up some, to -10c now, but we got 27 cm of snow overnight. Everything is closed. The snow is so deep on the road, I doubt a regular car could get anywhere.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4526
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Jan 09, 2009 8:45 pm

Is bha mise dhen bheachd gu bheil e cho fuar ris a' phuinnsein an-seo :lol:

And I thought it's brass monkeys here
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Wed Jan 14, 2009 12:39 am

Tha e cho fuar an seo cuideachd - bha sneachd againn a-raoir agus an-diugh. direach rud beag ge-tà.

Bha a' ghaoth cho laidir an oidhche eile gun do thuit craobh... agus leacagan bhon mullach-taighe!

It's very cold. Had snow.
Wind was so strong it blew down a tree and roof tiles!

Tearlach61
Maor
Posts: 206
Joined: Sun Sep 23, 2007 5:30 am
Location: Juneau
Contact:

Unread post by Tearlach61 » Wed Jan 14, 2009 4:16 pm

Tha air blàthachadh gu mòr. +2 neo 3C 's an t-uisge ann. Tha an talamh fhathast fuar ge-ta 's tha an t-uisge a reòthadh air an talamh. An cuairt-coiseachd leis a' chù agam, uill 's ann mar cuairt-èalaidh a bh' ann.


It's warmed up considerably. It's +2 or 3C and raining. The ground is still cold and the rain is freezing on the ground. The morning walk with the dog was more like a morning crawl.

Chuck

Post Reply