Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MarcMacUilleim »

No problem.

Literal tr*nsl*t**n of English phrasal verbs needs a bit of thinking about - some work, some don't.

E.g. "coimhead air adhart" meaning "look forward to" is becoming increasingly common, though it's obviously an English calque and "dèan fiughair ri" should always be used in preference, in my opinion:
http://www.faclair.com/?txtSearch=look%20forward

However, to tr*nsl*t* "look for" as "coimhead airson" rather than "lorg" wouldn't work at all... :-)


iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair »

Glè inntinneach gu dearbh, a Mhairc.
Bu choir dhomh "phrasal verbs" rannsachadh san fhaclair mus sgrìob mi iad anns na posts agam!

Very interesting indeed, Marc.
I should look up phrasal verbs in the dictionary before using them in my posts!
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

An rud a tha doirbh 's e gu bheil "phrasal verbs" aig a' Ghàidhlig cuideachd - tha e doirbh ràdh aig amannan an dàinig fear sònraichte on Bheurla gus nach dàinig.

The thing that's difficult is that Gaelic has some phrasal verbs too - it is sometimes difficult to say if a specific one came from English or not.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by iolair »

Tha mi gad thuigsinn, a Ghun Chleoc. Tapadh leat.

Ged a bha a grianach nuair a dh'fhàg mi an taigh sa mhadainn, tha e sgòthach an-dràsta.
Agus tha e fuar a-rithist.
'S fheàrr leam an samhradh.I understand, GunChleoc. Thanks.

Although it was sunny when I left the house this morning, it is cloudy now.
And it is cold again.
I prefer the summer.
ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by ithinkitsnice »

Bha e fliuch is fuar an-dè, an-diugh cuideachd, agus bith an t-uisge ann a-màireach mar is àbhaist. 'S e Glaschu a th' ann an seo.

It was cold and wet yeserday, today as well, and it will be raining tomorrow as usual. This is Glasgow.
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

Tha e nas blàithe an-seo na sa Ghearmailt co-dhiù!

It's wamer here than in Germany though
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 6:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse »

'S e an t-earrach no 's dòcha am foghar a tha a ann an-seo aig amannan, ach 's e an geamhradh aig àm eile.
Tha i fliuch, agus tha i fuar; tha an sneachd ann, agus an t-uisge às dèidh sin...


It's the spring or maybe the autumn here sometimes, but at another time it's the winter.
It's wet, and it's cold; it snows, and it rains after that...
Eilidh -- Luchag Bhochd
MarcMacUilleim
Posts: 120
Joined: Fri Jun 27, 2014 1:16 pm
Language Level: Fluent
Corrections: I'm fine either way
Location: Europe

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by MarcMacUilleim »

poor_mouse wrote:an sneachd
an t-sneachd

Sneachd, like all monosyllabic words ending in -achd, is masuline:
http://www.faclair.com/?txtSearch=sneachd
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

Yes, it's masculine, so it's "an sneachd" ;)

Tha an sneachd ann
air an t-sneachd
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 6:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse »

Seadh; get a tha fhios agam mu "an sneachd" agus "air an t-sneachd", tha amharas agam gu tric air an fhacal seo. Agus mar seo, seallaidh mi san Fhaclair Bheag a-rithist is a-rithist.

Yes; though I know about "an sneachd" and "air an t-sneachd", I do doubt very often about this word. And so, I look in the dictionary (AFB) again and again. :)
Eilidh -- Luchag Bhochd
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

Nì mi fhìn an dearbh rud le cuid mhath a dh'fhaclan nuair a dh'fheumas mi a bhith ceart ;)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 3:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Mairead »

Bha i uabhasach fliuch agus garbh sa gheamhradh ann an Fìobha. 'Nise tha i grianach, fa dheòigh! Agus tha i tlàth a-nis cuideachd. :)

It was terribly wet and windy in winter in Fife. Now it's sunny, finally! And it's mild now too. :)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

Tha i grianach ann an Glaschu cuideachd.

It's sunny in Glasgow too.

-> ann am Fìobha (both m and f sounds are made with the lips)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by ithinkitsnice »

Chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil e ro dhona ann an Glaschu an-dràsta, gè-ta bha aimsir ghrod againn am-bliadhna gun ìre seo. Co-dhiù, tha mi leth-choma a tha e fuar air chàs tha e tioram.

I don't think it's too bad in Glasgow just now, although we've had horrible weather this year so far. Anyway, I'm not bothered if it's cold as long as it's dry
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

as long as = cho fad 's a tha/bha/bhios... ('s = agus)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
Post Reply