Page 72 of 76

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Wed Jan 06, 2016 9:06 pm
by MarcMacUilleim
No problem.

Literal tr*nsl*t**n of English phrasal verbs needs a bit of thinking about - some work, some don't.

E.g. "coimhead air adhart" meaning "look forward to" is becoming increasingly common, though it's obviously an English calque and "dèan fiughair ri" should always be used in preference, in my opinion:
http://www.faclair.com/?txtSearch=look%20forward

However, to tr*nsl*t* "look for" as "coimhead airson" rather than "lorg" wouldn't work at all... :-)

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Wed Jan 06, 2016 9:26 pm
by iolair
Glè inntinneach gu dearbh, a Mhairc.
Bu choir dhomh "phrasal verbs" rannsachadh san fhaclair mus sgrìob mi iad anns na posts agam!

Very interesting indeed, Marc.
I should look up phrasal verbs in the dictionary before using them in my posts!

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jan 07, 2016 5:42 pm
by GunChleoc
An rud a tha doirbh 's e gu bheil "phrasal verbs" aig a' Ghàidhlig cuideachd - tha e doirbh ràdh aig amannan an dàinig fear sònraichte on Bheurla gus nach dàinig.

The thing that's difficult is that Gaelic has some phrasal verbs too - it is sometimes difficult to say if a specific one came from English or not.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jan 07, 2016 8:59 pm
by iolair
Tha mi gad thuigsinn, a Ghun Chleoc. Tapadh leat.

Ged a bha a grianach nuair a dh'fhàg mi an taigh sa mhadainn, tha e sgòthach an-dràsta.
Agus tha e fuar a-rithist.
'S fheàrr leam an samhradh.I understand, GunChleoc. Thanks.

Although it was sunny when I left the house this morning, it is cloudy now.
And it is cold again.
I prefer the summer.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Fri Jan 22, 2016 3:45 am
by ithinkitsnice
Bha e fliuch is fuar an-dè, an-diugh cuideachd, agus bith an t-uisge ann a-màireach mar is àbhaist. 'S e Glaschu a th' ann an seo.

It was cold and wet yeserday, today as well, and it will be raining tomorrow as usual. This is Glasgow.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Fri Jan 22, 2016 9:01 pm
by GunChleoc
Tha e nas blàithe an-seo na sa Ghearmailt co-dhiù!

It's wamer here than in Germany though

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Feb 04, 2016 2:54 pm
by poor_mouse
'S e an t-earrach no 's dòcha am foghar a tha a ann an-seo aig amannan, ach 's e an geamhradh aig àm eile.
Tha i fliuch, agus tha i fuar; tha an sneachd ann, agus an t-uisge às dèidh sin...


It's the spring or maybe the autumn here sometimes, but at another time it's the winter.
It's wet, and it's cold; it snows, and it rains after that...

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Feb 04, 2016 3:18 pm
by MarcMacUilleim
poor_mouse wrote:an sneachd
an t-sneachd

Sneachd, like all monosyllabic words ending in -achd, is masuline:
http://www.faclair.com/?txtSearch=sneachd

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Feb 04, 2016 3:23 pm
by GunChleoc
Yes, it's masculine, so it's "an sneachd" ;)

Tha an sneachd ann
air an t-sneachd

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sat Feb 06, 2016 10:59 am
by poor_mouse
Seadh; get a tha fhios agam mu "an sneachd" agus "air an t-sneachd", tha amharas agam gu tric air an fhacal seo. Agus mar seo, seallaidh mi san Fhaclair Bheag a-rithist is a-rithist.

Yes; though I know about "an sneachd" and "air an t-sneachd", I do doubt very often about this word. And so, I look in the dictionary (AFB) again and again. :)

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Mon Feb 08, 2016 10:08 am
by GunChleoc
Nì mi fhìn an dearbh rud le cuid mhath a dh'fhaclan nuair a dh'fheumas mi a bhith ceart ;)

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Tue Feb 09, 2016 10:50 pm
by Mairead
Bha i uabhasach fliuch agus garbh sa gheamhradh ann an Fìobha. 'Nise tha i grianach, fa dheòigh! Agus tha i tlàth a-nis cuideachd. :)

It was terribly wet and windy in winter in Fife. Now it's sunny, finally! And it's mild now too. :)

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Wed Feb 10, 2016 10:52 am
by GunChleoc
Tha i grianach ann an Glaschu cuideachd.

It's sunny in Glasgow too.

-> ann am Fìobha (both m and f sounds are made with the lips)

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Feb 25, 2016 8:50 pm
by ithinkitsnice
Chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil e ro dhona ann an Glaschu an-dràsta, gè-ta bha aimsir ghrod againn am-bliadhna gun ìre seo. Co-dhiù, tha mi leth-choma a tha e fuar air chàs tha e tioram.

I don't think it's too bad in Glasgow just now, although we've had horrible weather this year so far. Anyway, I'm not bothered if it's cold as long as it's dry

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Fri Feb 26, 2016 10:33 am
by GunChleoc
as long as = cho fad 's a tha/bha/bhios... ('s = agus)