Page 73 of 76

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Mar 03, 2016 5:22 pm
by Agnieszka
Tha i fliuch agus dorcha an-diugh.
It's wet and dark today.

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sun May 08, 2016 3:02 pm
by DomhnallDorcha
Tha e glè snog an-seo ann an Lunnainn an -diugh.
It is nice here in London today.
Tha e blath agus tha e grianach.Tha leann fuar agam.
It is warm and sunny. I have a cold beer.
Tha e là math.
Its a good day.

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sun May 08, 2016 9:53 pm
by faoileag
Bha e uabhasach brèagha an seo cuideachd. Ghabh mi cuairt air an dùthaich agus thog mi cus dealbhan, mar as àbhaist.... :priob:

It was lovely here too. I went for a walk in the country and took too many photos, as usual.


Beagan ceartachaidh: :D

Tha e glè shnog...
Tha e blàth ........
'S e latha math a th' ann. -It's a good day ("that's in it") OR Tha an latha math. -The day is good.
- 'tha' is used for describing, not for defining.

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Mon May 09, 2016 2:39 am
by ithinkitsnice
Nach robh? Cha robh an t-uisge ann an Glaschu cho fad 's a tha cùimhne agam. 'S e heatwave a bh' ann am-bliadhna.
Really? It hasn't rained in Glasgow for as long as I can remember. It's been a heatwave this year.

:breugadair:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Mon May 09, 2016 3:03 am
by Raghnaid NicGaraidh
Bha mi a' smaoineachadh gun robh sneachd ann an Glaschu ann an January, nach robh?
I thought there was snow in Glasgow in January, wasn't there?

Cha robh an t-samhradh ro teth, ach cha robh moran uisge ann geamhradh an-uiridh agus bha samhradh uabhasach tioram. Cha robh uisge gu leor againn airson nighe ann an February agus March.
Summer wasn't too hot, but there wasn't much rain last winter and summer was awfully dry. We didn't have enough water for bathing in February and March.

Tha beagan uisge ann an seachdain agus tha sinn gle gle thoilichte a-nis. Tha mi a' chunnaic air feur uaine a-rithist! Tha na tuathanaich toilichte cuideachd.
It's been raining a bit this week and last and we're very very happy about it. I'm seeing green grass again! The farmers are happy as well.

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Mon May 09, 2016 5:29 pm
by ithinkitsnice
'S e fealla-dhà a bha sin, bha an t-sneachd ann an seo an t-seachdain seo chaidh. Tha an aimisir air a bhith grod am bliadhna uile. :lol:
That was a joke. There was snow here last week. The weather's been horrible all year.

'S e là 'taps aff' a th' ann an diugh a-cheana! :grian:
It's taps aff today though!

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Tue May 10, 2016 5:55 pm
by GunChleoc
Sìde ghrianach is mi a-staigh co-dhiù leis a' chnatan orm :olc:

Sunny weather and I'm inside anyway with a cold

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Mon Jan 02, 2017 1:02 pm
by GunChleoc
Nach i a tha fliuch... bliadhna mhath ùr co-dhiù! :D

Isn't it wet... happy new year anyway

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Tue Jan 03, 2017 6:32 am
by rìona
Sa Siatal tha e uabhasach fuar ... ach co-dhiù chan eil uisge ann! Canaidh sinn sin a h-uile latha gun uisge ann. (An e sin a' Ghàidhlig air 'at least it's not raining'?)

In Seattle it's terribly cold... but at least it's not raining! We say that every day without rain.

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Wed Jan 04, 2017 7:28 pm
by poor_mouse
Bha i blàr blàth agus fliuch an-seo (St-Petersburg, an Ruis) gus an tàinig ceann na bliadhna, agus an dèidh sin dh'fhàs i uabhasach fuar!

It was warm and wet here (St-Petersburg, Russia) until the end of the year came, and after that it became terribly cold!

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jan 05, 2017 12:00 pm
by GunChleoc
Tha i nas fhuaire an-seo a-nis cuideachd ach grianach.
It is colder here now too but sunny.

blàr -> blàth

A bheil fèin-cheartachadh na Gàidhlig aig an fhòn-làimhe agad? :P
Does your smartphone have a Gaelic autocorrect?

tha an t-uisge ann - an latha a tha an t-uisge ann
chan eil an t-uisge ann - an lath nach eil an t-uisge ann

"uisge" is masculine and starts with a vowel, so you have to add the t- in the nominative/common case.

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jan 05, 2017 12:38 pm
by poor_mouse
GunChleoc wrote: blàr -> blàth

A bheil fèin-cheartachadh na Gàidhlig aig an fhòn-làimhe agad? :P
'S dòcha gur ann agamsa a tha fèin-cheartachadh, ach tha e briste! :naire:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jan 05, 2017 1:13 pm
by GunChleoc
Air a char as lugha, cha dèan e Anus dhe Angus mar a rinn fòn agam roimhe le meur-chlàr na Gearmailtis air! :spors:

At least is doesn't turn Angus into Anus like one of my phones did to me already that was set to a German keyboard

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jan 05, 2017 9:08 pm
by poor_mouse
Seo an seanfhacal Ruiseach: "Никто не любит слишком умных" - "Cha toigh le duine beò am fear a tha ro ghlic".
Bidh sin ceart airson fèin-cheartachaidh cuideachd. :D

There is a Russian proverb: "Никто не любит слишком умных" - "Nobody likes those who are too clever".
It's right for autocorrect also.

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Mar 30, 2017 9:03 pm
by eòlas123
Is e grianch air Shady Grove
it is sunny in Shady Grove