Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

Tha i grianach sa Ghearmailt cuideachd

It's sunny in Germany too


Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 6:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse »

Tha an t-earrach glè fhuar an-seo am bliadhna.
Bha i fliuch no sneachdach agus gaothach gus an tàinig an Cèitean; tha i grianach, ach fuar fhathast.
Tha na sràidean salach agus smùirneanach às dhèidh a' Gheamhraidh, le gainmheach sgapte air feadh nan cas-cheuman (an aghaidh tuisleachaidh air a' dheigh).
Seadh, bha cuid de ghainmheach air a sguabadh mar tha, ach cha bhi na sràidean glan gus an tig uisgeachan blàtha samhraidh.

The spring is very cold here this year.
It was wet or snowy and windy untill the May's come; it's sunny, but cold yet.
The streets are dirty and dusty after the winter, with sand scatted all over the footpaths (against the slipping/stumbling on the ice).
Yeah, some sand is already sweapt, but the streets will not be clean until the warm summer rains come.
Last edited by poor_mouse on Fri May 05, 2017 1:20 pm, edited 1 time in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag »

Tha an t-sìde uabhasach math ann seo, air a' Ghàidhealtachd, an t-seachdain seo. Grianach, soilleir agus blàth, ged a tha e caran fionnar ma bhios tu ann an àite gun fhasgadh bhon ghaoth.
Ach 's toil leam a' ghaoth - tha i a' dèanamh cinnteach gum bi an t-àile a' gluasad, gum bi rudan ag atharrachadh. Bròsnaichidh i gu mòr mi, bheir i spionnadh dhomh. :-)

The weather is really good here, in the Highlands, this week. Sunny, bright and warm, though it#s a bit fresh if you're in a place with no shelter from the wind.
But I like the wind - it ensures that the air moves, that things change. It stimulates me greatly, it gives me energy.
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 6:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse »

Glè mhath! Tha thu soirbh-dhùileach gu dearbh, fhaoileag chòir!
Agus tha dùil agam gun tig an samhradh mu dheireadh thall.
:)
Good! You are really optimistic, dear faoileag!
And I hope that the summer will come after all.
Eilidh -- Luchag Bhochd
User avatar
Droigheann
Posts: 35
Joined: Mon May 01, 2017 7:35 pm
Language Level: meadhanach
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Roinn-Eòrpa

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Droigheann »

The e neulach, dùmhail, bruthainneach an-seo. B' fhearr leam nan sileadh e, eadhon nan dòrtadh e.

It's cloudy, overcast, sultry here. I'd prefer rain, even a downpour.
Agnieszka
Posts: 26
Joined: Sun Aug 09, 2015 2:26 pm
Language Level: elementary
Corrections: Please correct my grammar
Location: Polska

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Agnieszka »

Tha mi gu math. Tha an t-side sgoinneil an. :D

I'm ok. The weather is great.
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 6:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse »

Tha i gu math fuar an-seo; 's dòcha nach bi samhradh air tighinn idir am bliadhna. :(

It's rather cold here; perhaps the summer will not come this year at all.
Eilidh -- Luchag Bhochd
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

Biodh i blàth mura robh gailleann ann.

It would be warm if it wasn't for the storm.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 6:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse »

Tha an samhradh caran fuar am bliadhna, ach dh'fhàs i nas blàithe na bu bhlàithe o chionn goirid.
Thàinig mi air chèilidh an-dè air mo charaidean a tha a' fuireach air an dùthaich faisg air nan lochan beaga.
Chaidh sinn chun a' chladaich, agus eadhan snàmh dithis aca.
Ach bha na meanbh-chuileig a' mheanbh-chuileag cho paillt ann 's a tha goirteas nam chasan an-diugh! :(
Nochd na meanbh-chuileig a' mheanbh-chuileag dìreach an latha sin, cha robh iad ann roimhe sin am bliadhna idir.

The summer is rather cold this year, but it's become warmer lately.
Yesterday I came to my friends, who lives in a countryside near the small lakes.
We went to the shore, and two of them even were swimming.
But there were so many gnats that I've a pain in my legs today!
The gnats appeared just on that day, there were no gnats before it this year.
Last edited by poor_mouse on Tue Aug 01, 2017 12:31 pm, edited 1 time in total.
Eilidh -- Luchag Bhochd
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

dh'fhàs i na bu bhlàithe

meanbh-chuileag is usually used in the singular.

cha robh iad ann roimhe sin am bliadhna
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 6:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse »

Mòran taing, a GhunChleoc! :)
Eilidh -- Luchag Bhochd
Polygot2017
Posts: 99
Joined: Mon Sep 11, 2017 6:42 pm
Language Level: Learning
Corrections: Please correct my grammar
Location: Inbhir Nis, Alba

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by Polygot2017 »

I've seen that there are 2 words for weather in Gàidhlig - 'sìde' and 'aimsir'. Is it therefore possible to say 'ciamar a tha an aimsir?' instead of 'ciamar a tha an t-sìde?' when asking 'how's the weather?'

Also, what about asking about the weather forecast, would one use the term 'tuairmse sìde', and the question 'dè tha an tuairmse sìde (an-diugh/a-màireach)?' for asking 'what's the weather forecast for today/tomorrow/this week?' etc?

Tha e fuar agus sgòthach an-seo an-diugh.
GunChleoc
Rianaire
Posts: 4597
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by GunChleoc »

Both words are correct - take your pick :)

I'd say "dè an tuairmse sìde" without the "tha"
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 6:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by poor_mouse »

Tha i fuar agus grianach an-diugh.
Tha i dìreach mar gheamhradh, ach chan eil sneachd ann idir.

It's cold and sunny today.
It's just like winter, but there's no snow.
Eilidh -- Luchag Bhochd
faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 12:19 am

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Unread post by faoileag »

Dh'fhàs e fuar an seo cuideachd (air a' Ghàidhealtachd), agus gu math luath - abair atharrachadh bhon t-seachdain sa chaidh! Tha a' chiad shneachd air mullach nam beann as àirde.
Post Reply