Page 32 of 76

Posted: Fri Jun 26, 2009 9:16 pm
by Thrissel
Tha doineann ann. Ach chan eil tuil ann, mar an robh Diciadain far a tha mo phàrantan a' fuireach. Gu fortanach, tha iad a' fuireach air a' chnoc!

There's a storm, but not a flood, like there was on Wednesday where my parents live - luckily they live on a hillock!

Posted: Fri Jul 03, 2009 3:37 pm
by *Alasdair*
Chan eil e teth mar a bha e agus tha an t-uisge ann! Tapadh leibh!
Not as hot, raining! Yes!

Posted: Thu Aug 13, 2009 9:48 pm
by yellow-ceitidh
Bha i grianach an-diugh, ach tha "depression" a' tighinn a' nochd... uisge!!!

It was sunny today, but depression coming tonight, rain!

Posted: Fri Aug 21, 2009 3:02 pm
by Ruairidh_Mòr
Tha i alàinn ann an Inbhir Nis an-diugh! Tha i blàth agus tioram an-dràsda. :lol:

It is lovely in Inverness today! It is warm and dry at the moment.

Posted: Fri Aug 21, 2009 8:12 pm
by faoileag
Nach buidhe dhut! :mc:

Bha e grianach an seo cuideachd, ach às dèidh sin thàinig an t-uisge 's a' ghaoth - agus fiù 's tàirneanaich is dealanaich! :gulach:

Aren't you lucky!
It was sunny here too, but then came the rain and wind and even thunder and lightning!

Posted: Sat Aug 22, 2009 3:11 am
by *Alasdair*
Chan eil e math idir :( Chan eil e air a bhith math 'son barrachd air mios a-nis...
Rubbish. Not been good for more than a month

Posted: Fri Sep 04, 2009 2:23 am
by *Alasdair*
Uabhasach! Dìreach sgriosal. Tha dìle-bhàite gu bhith ann a-nis bho choinn 18 uairean. Bha 75mm de dh'uisge ann an Doune* sa' mhadainn!

*Dìreach suas an rathad bhuamsa.
Awful. Downpours since yesterday morning. Loads of rain in Doune.

Posted: Thu Oct 01, 2009 7:50 am
by GunChleoc
Dh'fhàs i fuar

It has grown cold

Posted: Thu Oct 01, 2009 10:27 pm
by Thrissel
A theagamh. Ach tha na craobhan a' tionndadh gu buidhe, ruadh is donn... tha an ràith as bòidhche air tighinn!

Perhaps. But the trees are turning yellow, red and brown... the most beautiful season is come!

Posted: Sat Oct 03, 2009 11:22 am
by *Alasdair*
Gu math gaothach agus anabarrach fuar!
Windy + cold

Posted: Tue Oct 20, 2009 12:56 am
by Caoimhin.MacGilliosa
's e feasgar breatha math a th'ann, ach tha e fuar cuideachd.

Posted: Tue Nov 17, 2009 3:38 pm
by CameronAlasdair
Tha i glè fhluich, ghuar agus dorcha an-diugh, anns na Stàitean Aonatche, anns a Illinois (how would you gaelicize that name?)

Posted: Tue Nov 17, 2009 4:34 pm
by Neas Olc
Ile-Neòis?

Cò dhiu tha e fada nas fhuaire far a bheil mi fhin- bha agam ri tuque a chur orm an-dè. Chaidh mi a dh'Ottawa (Òtabha :lol: ) agus gu neonach bha e nas bhlaidhe ged a tha e san tuath. :mc:

Posted: Wed Nov 18, 2009 11:42 am
by AlasdairBochd
Thuirt iad air na naidheachdan gum bi 40°C ann am màireach. An cuir sibh beagan sneachd thugam?

They said on the news it will be 40°C tomorrow. Could you send me a little snow?

:grian: :grian: :grian:

Posted: Wed Nov 18, 2009 12:31 pm
by GunChleoc
Ma chuireas sibh beagan blàths thugam :D

If you send me a bit of warmth