Page 63 of 76

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Wed Jul 03, 2013 8:42 pm
by Marshal
Tha sibh ceart a Mhàiri, 's e deagh aimsir a th' againn anns an Spàinnt, ach fìor theth, is chan eil mi a' faireachdainn cofhurtail nuair a bhios mi fallasach... fad na h-ùine ré an t-samhraidh!

You are right, we have good weather in Spain, but really hot, and I don't feel comfortable when I' m sweaty, all the time during the summer!

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jul 04, 2013 8:59 am
by poor_mouse
Màiri75 (Àite: àite mo chridhe) wrote:Tha an t-uisge gu trom ann an seo fad an latha.
Nach innis thu càit' a bheil do chridhe a' fuireach?
Càit' a bheil an t-uisge ann?

Whould you like to tell where does your heart live? Where does it rain now?

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jul 04, 2013 11:17 am
by AlasdairBochd
Bha latha Gheamhraidh as teotha nam chuimhne ann an-diugh, 21°C.

It was the hottest winter's day in my memory today, 21°C. :grian:

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Thu Jul 04, 2013 3:02 pm
by poor_mouse
Chan eil gach latha Shamhraidh an-seo cho teth 's a tha an Geamhradh agaibh!

It's not every day of summer here so hot as your winter!

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Fri Jul 05, 2013 1:14 pm
by GunChleoc
an robh i blàth ... ?

Tha an t-uisge trom ann

tha deagh aimsir againn anns an Spàinnt / 's e deagh aimsir a th' againn anns an Spàinnt,

ré an t-samhraidh!

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sat Jul 06, 2013 3:21 am
by Màiri75
Halò, a poor_mouse,

tha mi duilich nach do sgrìobh mi roimhe, ach bha mi trang dha-rìreabh.
I'm sorry that I didn' t write before, but I have been really busy.

Tha mi a' fuireach anns a' Ghearmailt.
I'm living in Germany.

Dh'atharraich an t-sìde o chionn ghoirid agus tha i rud beag mar samhradh an seo.
The weather change short time ago and it' s now a little bit like summer.

Thuirt an tuairmse sìde an-dè gum b' e latha breàgha is grianach a tha ann a-diugh.
The weather forecast said yesterday that it will be a nice and sunny day today.

Mar a bhios sin ceart, thèid mi a-muigh agus bidh mi ag ionnsachadh Gàidhlig fon ghrèin.
If this is true, I' ll go outside and learn gaelic in the sun.

Nach biodh sin math?
Wouldn't that be nice?

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sat Jul 06, 2013 1:33 pm
by poor_mouse
Mòran taing, a Mhàiri!

Bhiodh sin math gu dearbh mura biodh i ro theth ged-tà.

It would be nice if it whouldn't too hot though.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sat Jul 06, 2013 1:54 pm
by Màiri75
Feumaidh mi radh gum bi an t-sìde blàth is grianach mar a thuirt iad an-dè.
I must say, that the weather is warm and sunny like they told yesterday.

Ach tha rud beag ùine agam airson rud-eigin a sgrìobhadh an seo agus airson fois fhaighinn.
But I have a little bit time to write something here and to make a brake.

Bidh mi trang a-nochd oir bidh cèilidh mòr anns na h-uile bailtean mu thimcheall an àite seo.
I' ll be busy tonight, because there is a big party all over the towns around this place.

Bidh na daoine a' dol bho àite gu àite a' coimhead air na taisbeanaidhean, na "gigs" agus na deanadasan.
The people will go from place to place looking at the presentations, gigs and perfomances.

Dhaibh, bidh e uabhasach math gur e t-sìde cho math a th' ann an-diugh.
For them, it's really good, that the weather is so great today.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sat Oct 12, 2013 7:04 pm
by Marine
Tha i glè fhliuch ann an Elbheis. Tha an t-uisge ann an-dràsta.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sat Oct 12, 2013 11:18 pm
by faoileag
'S truagh sin! :(

Tha an t-sìde an seo ann an Alba uabhasach math an-diugh! :D


That's a shame.
The weather here in Scotland is extremely good today!

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Sun Oct 13, 2013 6:47 pm
by poor_mouse
An Eilbheis :)

Bha i garbh agus dorcha an-diugh an-seo.
There was wind and darkness today here.

Fàsaidh na làithean nas goiride.
The days become shorter.

'S ann truagh agus brònach a bhios mise as t-fhoghar mar as àbhaist. :gulach:
As for me, I am usually sad and miserable in autumn.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Wed Oct 16, 2013 10:53 pm
by Màiri na Coille
'S truagh sin! 'S toigh leamsa am foghar, mar as abaist. Ach an-duigh bha i fuar agus gaoithe, agus cha chord i rium cho math.

That's too bad! I like autumn, usually. But today it was cold and windy and I didn't like that so well.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Mon Oct 21, 2013 7:46 pm
by Marine
An Eilbheis. Mòran taing poor_mouse !

Air Disathairne bha an t-sìde grianach ach an-diugh tha i fliuch agus sgòthach a-rithist.
The weather was sunny on Saturday, but today it is wet and cloudy again.

Caite bheil thu a' fuireach ann an Alba a Fhaoileag ?
Where do you live in Scotland, Faoileag ?

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Tue Nov 05, 2013 12:47 pm
by iolair
Madainn mhath, a h-uile duine.
Tha i fuar an-diugh, mu dheich ar fhichead (F) an-diugh.
Ged a tha i fuar, tha i soillear agus gun ghaoth.
Bidh laithean mar seo a' còrdadh rium gu mòr.

Good morning everyone.
It is cold today, around 30 Fahrenheit.
Although it is cold, it is clear and without wind.
I really enjoy days like this.

Re: Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Wed Nov 06, 2013 4:25 pm
by iolair
Latha math dhan a h-uile duine.
Tha i nas blàithe an-diugh an seo 's a bha i an-dè.
Tha i beagan sgothach, ach i snog a dh' aindeoin sin.
Thuit a' mhor-chuid dhen duilleagan a-nis agus tha agam ri sguabadh timeachall air an taigh.

Good day everyone.
It is warmer here today than yesterday.
It is a bit cloudy, but it is nice despite that.
Most of the leaves have fallen now and I have to sweep around my house.