Page 1 of 76

Ciamar a tha an t-sìde / How's the weather?

Posted: Wed Sep 19, 2007 10:31 am
by GunChleoc
Tha i fuar an-diugh
It is cold today

Posted: Wed Sep 19, 2007 5:59 pm
by ruighean
Tha e gu math fuar anns an Eilean Sgitheanach an-diugh.
It is quite cold in Skye today.

Posted: Thu Sep 20, 2007 8:12 am
by GunChleoc
Tha i gaothach an-dràsda.
It is now windy.

Posted: Sun Sep 23, 2007 9:36 am
by GunChleoc
Gu sealladh sealbh ort! Tha i grianach an-dràsda, cha chreid mi e.
Oh my, it's sunny right now, I don't believe it

Posted: Sun Sep 23, 2007 10:02 am
by miguel
Tha i grianach ann am Paris cuideachd.
It's sunny in Paris too.

Posted: Sun Sep 23, 2007 7:01 pm
by Níall Beag
Bha a' ghrian a' tighinn 's a falbh fad' an latha ann a' sheo (Donostia).

The sun was coming and going throughout the day here (in Donostia).

Posted: Mon Sep 24, 2007 7:24 am
by Fear Gallta
Tha an t-uisge ann an-dràsda.

It's raining right now.

Posted: Mon Sep 24, 2007 12:24 pm
by iolair
Tha e grianach ann an Boston sa mhadainn an diugh. Cha robh an t-uisge ann o chionn ghoirid. Tha a h-uile sian an seo tioram, ro thioram gu dearbh!

Posted: Mon Sep 24, 2007 12:26 pm
by iolair
... agus sa Bheurla (sorry)

It's sunny in Boston this morning. We haven't had any rain recently, and it's too dry.

Posted: Mon Sep 24, 2007 12:51 pm
by miguel
Fear Gallta wrote:Tha an t-uisge ann an-dràsda.

It's raining right now.
Cait' a bheil thu a' fuireach anns an Alba ?
Where do you alive in Scotland ?

Tha an t-uisge ann am Paris cuideachd an-diugh. Cha toil leam an aimsir seo. :x
It's raining in Paris too today. I don't like this weather. :x

Posted: Mon Sep 24, 2007 1:10 pm
by Fear Gallta
miguel wrote:
Fear Gallta wrote:Tha an t-uisge ann an-dràsda.

It's raining right now.
Cait' a bheil thu a' fuireach anns an Alba ?
Where do you alive in Scotland ?
Siorrachd Lannraig, faisg air Glaschu air a' Ghalltachd.
Lanarkshire, near Glasgow in the Lowlands

Posted: Mon Sep 24, 2007 3:27 pm
by Tearlach61
Tha e dorch an-dràsda fhèin leis gu bheil fhathast tràth ach tha an t-uisge ann, 8C.

It's dark right now since it still early, but it's raining, about 8C.

Posted: Wed Sep 26, 2007 9:40 am
by Fear Gallta
Tha e grianach is tioram an-diugh, ged a tha e caran fuar.

It's sunny & dry today, although it's a wee bit cold.

Posted: Wed Sep 26, 2007 1:43 pm
by am Bàrd
Tha e fliuch agus i beagan fuaraich an-diugh.
It's wet and a little cool today.

Editing for correctness: Tha i fliuch agus i beagan fuaraich an-diugh.

Posted: Wed Sep 26, 2007 3:10 pm
by GunChleoc
Beagan ceartachadih: Tha i... the weather is feminine in Gaelic :wink:

Bha i grianach DiDòmhnaich, ach tha i fuar a-rithist.
It was sunny on Sunday, but it's cold again.