Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Wed Jan 23, 2008 7:12 pm

Mise cuideachd, tha mi ro sgìth an-diugh agus bha mi mar sin an-dè. Tha cratan oirm, tha mi cinnteach air fad. Tha sin a'taghairt dhomh anns an oilthigh seo, tha moran doaine mu chuairt.

Me too, tired, was tired yesterday, have a cold. That's happens here in university, too many people around.*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Wed Jan 23, 2008 8:57 pm

Tha mi a' deanamh obair-dachaigh Beurla. An dèidh, bith mi a 'deanamh obair-dachaigh Fraingis... Abair spòrs!
I am doing English homework. After, i will be doing French homework... How fun!

Cha toil leam obair-dachaigh an Àrd Ìre... Tha i doirbh!
I don't like Higher Homework... It is hard!

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Wed Jan 23, 2008 10:01 pm

Tha mi ag òl bain. Tha e fuar ach math. :D
I am drinking milk. It is cold but good. :D

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Thu Jan 24, 2008 12:11 am

yellow-ceitidh wrote:Tha mi ag òl bain. Tha e fuar ach math. :D
I am drinking milk. It is cold but good. :D
'S toil leam bainne! Tha e uabhasach math!
I like milk! It is really good!

Grr, chan eil nam "Foreign characters" ag obair ann an Safari....
Grr, the Foreign characters aren't working in Safari...

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Thu Jan 24, 2008 3:48 am

Firefox = nas fheàrr. Nach eil sin agad cuideachd? Chan eil rud sam bith ag obair air Apple.

Firefox better, you don't have it too? Nothing works on Apple.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Thu Jan 24, 2008 9:19 am

An-seo, is urrainn dhut sgrìobhadh mar sin: \a \e \i \o \u

Agus an uair sin tagh "Replace slashes and backslashes with accents in this post"


Here you can write like that: \a \e \i \o \u

And then select "Replace slashes and backslashes with accents in this post"
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Fri Jan 25, 2008 5:22 pm

Tha mi a 'dèanamh càil... Uill, tha mi ag èisteachd ri ceol - Norrie MacÌomhair. Tha e uabhasach math! :D Norrie MacIomhair

An dèidh, tha mo chairdean a 'tighinn a dh'fhaicinn mi!


I'm not doing anything... Well, i am listening to music - Norrie MacIver. He is awfully good! :D

After, my friends are coming to see me!

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Fri Jan 25, 2008 10:42 pm

*Alasdair* wrote:Chan eil mi a 'dèanamh càil... Uill, tha mi ag èisteachd ri ceol - Norrie MacÌomhair. Tha e uabhasach math! :D Norrie MacIomhair

An dèidh, tha mo chairdean a' tighinn gam fhaicinn!

bha rudeigin air reidio nan gaidheil le norrie macìomhair agus duine leis an ainm "quest" a' dèanamh port a beul le beatboxing - sgoinneil!there was something on RnG with norrie maciomhair and a guy called 'quest' doing port a beul with beat boxing - awesome!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Jan 26, 2008 12:44 pm

*Alasdair* wrote:An dèidh, tha mo chairdean a 'tighinn a dh'fhaicinn mi!
Chanainnsa: An dèidh sin, bidh mo chairdean a 'tighinn m' fhaicinn!

Chaidh mi gu Oidhche Burns ann an taigh-seinnse Albannach an-raoir. Creididh mi gu bheil mi nam òladh fhathast :ub: :lol:

I wen to a Burns Supper last night in a Scottish pub. I think I'm still drunk
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

MartinMcNicol
Posts: 19
Joined: Sat Oct 20, 2007 12:11 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Fasaig air Paislig

Unread post by MartinMcNicol » Sun Jan 27, 2008 7:33 pm

bha mi a'coiseachd leis a chu,bha i glé fluich an-dè
I was walking with the dog, it was very wet yesterday :uisge:

ach bha i tiorm an-diugh :D
but it was dry today

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Sun Jan 27, 2008 10:49 pm

MartinMcNicol wrote:...leis a chu,bha i glé fluich an-dè
leis a chù, bha i glè fhluich an-dè :)

Bha mise a-muigh air an rothar, glanadh an càr agus a ceannachd biadh an-diugh. Chan àbhaist gu bheil tòrr rudan inntinneach a dol agamsa Là na Sàbaid!!

I was out on the bike, cleaning the car and buying food today. There's not usually anything interesting happening with me on a Sunday!!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Mon Jan 28, 2008 9:25 am

Chaidh mi gu seann bhaile beag còmhla ri caraid agus a theaghlach. An uair sin, bha sinn nar seasamh ri taobh an aibhne agus a' coimhead ris na longan mòra ged a bha i fuar agus gaothach.

I went to a little old town with a friend and his family. Afterwards, we were standing at the river watching the big boats although it was cold and windy.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Tue Jan 29, 2008 4:09 am

Bithidh mi a'cliuch CSS a-nochd nuair a bithidh mi air scriobhadh an teachdaireachd seo, tha mi a'smoaineachadh (tha mi beagan sgith an-drasd, chan eil mi cinnteachd gu lèir).

Will be played CSS tonight when I've done this post, tired though, not sure.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Tue Jan 29, 2008 9:31 am

Sgrìobhar sgrìobhadh le g :priob:

tha mi rud beag sgìth - rud beag with adjectives, beagan with nouns.

Uill, tha mise trang leis an eadar-theangachadh fhathast...
Well, I'm still busy with the tr*nsl*t**n...
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

eideard
Posts: 111
Joined: Mon Oct 29, 2007 12:49 am
Corrections: I'm fine either way
Location: 44º10'N 77º23'W

Unread post by eideard » Tue Jan 29, 2008 3:48 pm

[quote="GunChleoc"]tha mi rud beag sgìth - rud beag with adjectives, beagan with nouns.

Gabh mo leisgeul, ach chan eil sin ceart. Seall Colin Mark; tha e ag ràdh " beagan adv a little, somewhat - followed by an adjective or adjectival phrase - tha mi a' fearachdainn beagan sgìth.....

Pardon me, but that's not right. Look at Colin Mark; he says......

Agus seall na Litreachan do Luchd-ionnsachaid: beagan trath - a little early; beagan nas giorra - a little shorter; beagan nas fhasa - a little easier.

And look at Letters for Learners:....

Post Reply