Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Tue Aug 21, 2012 6:18 pm

Tha mi ag obair an-diugh. Choisich mi a-null air am bhaile airson coinneamh ach bha an coinneamh atharraichte. Tha mi fantail a-nis.

I am working today. I walked across town for a meeting but the meeting was changed. I am waiting now.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed Aug 22, 2012 8:10 am

air a' bhaile
mi a' fantail (although in fast speech the a' disappears)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

caiptean
Posts: 38
Joined: Wed Jan 04, 2012 8:22 am
Language Level: Advanced Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Iowa, USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by caiptean » Thu Oct 11, 2012 2:02 am

Tha mi a' fuireach nam rùm comhla ri mo chairdean!
I'm staying in my room with my friends!

JLBeale
Posts: 49
Joined: Fri Sep 21, 2012 3:50 pm
Language Level: neach-ionnsachaidh
Location: Toronto, Canada

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by JLBeale » Thu Oct 11, 2012 5:13 pm

Tha mi a' feuchainn obair air mo thràchas dotaireachd. 'S ann fuar an-seo e, ged a gheibh mi an oifis a teich a dh'aithghearr agus gabhaidh mi air biadh meadhan-latha còmhla ris an duine agam. :lol:

I'm trying to work on my PhD dissertation. It is cold in here, although I get to escape the office and have lunch with my husband soon. :lol:

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Thu Oct 11, 2012 5:39 pm

Bha mi a' sgrìobhadh do Chaithream Ciùil air BBC Alba. Dh'iarr mi an t-ainm air òran.

I was writing to Caithream Ciùil of BBC Alba. I asked the name of a song.

I addressed my email to Chaithream, thinking it was the name of the woman, it's not, good thing I explained to her I'm still learning.

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Fri Oct 12, 2012 6:49 pm

Tha mi a' faireachas an cleoc

I am watching the clock

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Mon Oct 15, 2012 6:55 am

Bha mi air banais an-dè. 'S ann aig co-ogha agam ann am Mosgo. Bha e fìor sgoinneil! Ach tha mi ag obair an-dràsda agus chan eil sin ro fhurasta an dèidh dhomh a bhith a' siubhal air an trèan fad' an oidhche...

I was at a wedding yesterday. That was at my cousin's in Moscow. It was really great! But now I'm working and it's not too easy after travelling by train all the night...
Eilidh -- Luchag Bhochd

Wilsons-of-Oxford
Posts: 88
Joined: Sun Jan 01, 2012 2:27 am
Language Level: Foghlamaiche [Beginner]
Location: Norfolk, VA USA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Wilsons-of-Oxford » Mon Oct 15, 2012 7:22 am

Tha mi a' dol dhan leabaidh a-nis. The e obair dhomh Air làrna màireach agus tha e uamhraidh anmoch. Oidche mhath a h-uile

i am going to bed now. It's work for me in the morning and it is terribly late. Good night everyone.

Adelheid
Posts: 33
Joined: Tue May 15, 2012 12:22 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sagsainn
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Adelheid » Tue Oct 16, 2012 8:36 pm

Bha mi ag obair anns a ' ghàrradh an-dè. Bha mi ag òl cupa cofaidh anns a 'ghrèin ( fon ghrèin ?) cuideachd. Ma-thà bha mi a' faicinn gun robh cullaich ann san oidhche. :mc:

Yesterday I worked in the garden. I also drank a cup of coffee in the sunshine.
Then I saw that boar were here in the night.

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by iolair » Wed Oct 17, 2012 9:47 pm

Tha mi ag èisteachd ris an reidio an-diugh, agus tha mi ag èisteachd ris a' Phrògram Coinnich an-dràsta fhèin.
Feumaidh mi ràdh gu bheil e doirbh, neo eadhon do-dhèanta, a mhòr cuid dhen comhradh a thuigsinn, oir tha iad a' bruidhinn ann an dòigh cho sgairteil.
Air an làimh eile,tha mi toilichte gur urrainn dhomh tuigsinn nas fheàrr a-nis na b'urrainn dhomh tuigsinn beagan mìosan air ais.
----------------------

I am listening to the radio today, and I am listening to Program Coinnich right now.
I have to say that it is difficult, or even impossible, to understand the majority of the conversation, because they are speaking in such a lively manner.
On the other hand. I am happy that I can understand more now than I could understand a few months ago.

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Thu Oct 18, 2012 6:13 pm

I am listening to Gàidhlig music and doing local network device inventory at work.

Tha mi ag èisteachd cèol Gàidhlig agus a’ dèanamh maoin-chunntas inneal lionra ionadail ag obair. (word order?)

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri Oct 19, 2012 6:48 am

EowynAnduin wrote:Tha mi ag èisteachd cèol Gàidhlig agus a’ dèanamh maoin-chunntas inneal lionra ionadail ag obair. (word order?)
Tha mi ag èisteachd ri ceòl Gàidhlig.

Agus chan eil mi cinnteach, ach 's dòcha (I'm not sure, but maybe):
Tha mi a' cur X a dh'obair.

Chan eil fhios agam mu dheidhinn (I do not know about) "network device inventory".

Seo ceist agam: nach innis sibh dhomh ciamar a chanar "I know nothing about it" sa Ghàidhig?
It's my question: may you tell me how to say in Gaelic...

Am biodh e "Chan eil dad a dh'fhios agam mu dheidhinn sin"?
Would it be...?)
Eilidh -- Luchag Bhochd

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by iolair » Mon Oct 22, 2012 7:39 pm

Tha mi anns an oifis a-nis. Tha mi eadar dà rudan aig an àm seo, agus tha tìde gu leòr ann rudeigin goirid a sgrìobhadh. Leugh mi rudeigin inntinneach anns an fhaclair aig Colin Mark a-raoir: "cho bodhar ris an talamh". Thuirt mo bhean rudan mar sin dhomh bho àm gu àm!

I am a tthe oiffice now. I am between two things, and there is plenty of time to write something short. I read something interesting in Colin Mark's dictionary last night" "as deaf as the earth". My wife has said things like that to me from time to time!

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by iolair » Wed Oct 24, 2012 6:36 pm

Feasgar math a h-uile duine,

Bha mi ag obair beagan sa mhadainn air a' choimpiutair anns an oifis. As dèidh sin thàinig mi air ais dhachaigh mu mheadhan-latha. Dh' ith mi rudeigin, agus an uair sin, leis gu bheil an aimsir math gu leòr an-diugh, thòisich mi a pheinteadh an gharaid.

------------------

Good afteroon everyone,

I was working a bit on the computer in the office this morning. After that I came home around midday. I ate something, and then, with the weather being good enough today, I started painting the garage.

joshhacker
Posts: 2
Joined: Tue Oct 16, 2012 7:40 pm
Language Level: beginner
Location: Springfield MO

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by joshhacker » Wed Oct 24, 2012 8:25 pm

Tha mi a'suìdhe aig sgoil agus ag obair ri mo mhatamataig agus mo Ghàidhlig. I am sitting at school working on my Math. Tha deuchainn agam a-màireach. I have a test tomorrow.

Post Reply