Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by iolair » Thu Oct 25, 2012 7:24 pm

Tha mi air obair bheag a chur gu crioch, agus tha mi a' fantainn mionaid neo dhà mus tòisich mi an ath obair. 'S dòcha gum bi mi ag òl glainne uisge agus a' bruidhinn ris na co-obraichean a tha nan suidhe faisg orm.

-------------
I have finished a small task and I am pausing a minute or two before I start the next task. Perhaps I will drink a glass of water and talk to my co-workers who sit near me.Màiri75
Posts: 20
Joined: Fri May 11, 2012 3:17 pm
Language Level: Beginner
Location: àite mo chridhe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri75 » Fri Oct 26, 2012 2:06 am

Tha mi nam shuidhe air beul a' choimpiutair agus tha mi a' leughadh tòrr an seo.
I' m sitting in front of the computer and I' m reading pretty much here.

Cha robh mi an seo o chionn fhada agus chaill mi mòran. :naire:
I haven't been here for a long time and I missed much. :naire:

Tha mi an dòchas gum bidh mi ann cho tric. :D
I hope, I will be here more often. :D

Teddie
Posts: 31
Joined: Mon Oct 01, 2012 4:16 pm
Language Level: Beginner-Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: St Andrews
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Teddie » Wed Oct 31, 2012 2:14 pm

Dh'ullamh mi mo ollamhnaichean airson greis mar sin tha mi 'na shuidhe an seo a' leughabh gàidhlig. Smaoinicheadh mi gu bheil Feumaidh mi beachdachadh gaidhlig tuilleadh.

I have finished my lectures for the time being, so i am sitting here reading gaelic. I think i must study gaelic more.
Please check my Gaelic for mistakes :)

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Thu Nov 01, 2012 4:19 pm

Tha mi a' sgrìobhadh a sgrìobhans mu sàbhailteachd do stiùireadh. Tha mi an earbsa chan eil e mar bhuille air iarann fuar

I am writing a paper on Security for upper management. I trust it is not a waste of time ;).

Kim

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Wed Nov 07, 2012 10:46 am

Tha mi ag obair (a-rithist!). Uill, tha mi nam shuidhe san oifis co-dhiù...
Seo co-latha breith agam an-diugh, agus nach bu mhath leam a bhith ann an àite eile!

I'm working (again!). Well, I'm sitting at the ofice anyway...
It's my birthday now, and how would I like to be in some other place!
Eilidh -- Luchag Bhochd

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Wed Nov 07, 2012 2:10 pm

Happy Birthday poor_mouse :) I am not sure how to say it in Gàidhlig. Here goes :)

co-là breith sona dhut!

:) I used the dictionary ...

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Wed Nov 07, 2012 6:27 pm

Mòran taing, tha sin ceart gu dearbh!
Thank you very much; that's right!

Tha mi leth-cheud bliadhna a dh'aois an-diugh.
I'm 50 now.

Tha mi aig an taigh a-nis agus tha mòran fhlùraichean agam!
I'm at home now and I have many flowers!
Eilidh -- Luchag Bhochd

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by AlasdairBochd » Fri Nov 09, 2012 7:49 am

Tha cuimhne agam air nuair a bha mi cho òg. I remember when I was so young. :)
Co latha breith sona dhut a luchag. Happy birthday, poor mouse.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Fri Nov 09, 2012 10:28 am

Mòran taing, Alastair!
Seadh, 's e dìreach toiseach na bheatha a tha ann, nach e? Tha mi gu dearbh a' faireachdainn mar sin. :D

Thank you very much!
Yes, it's just the beginning of life, isn't it? I really feel like this.
Eilidh -- Luchag Bhochd

EowynAnduin
Posts: 104
Joined: Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
Corrections: Please correct my grammar
Location: Toronto Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by EowynAnduin » Fri Nov 09, 2012 2:05 pm

Tha mi brònach. Chan eil tha caraid am cù math. Tha e a tri deug. Tha mi an earbsa bidh e math.
I am sad. A friend's dog is not well (good). He is thirteen. I trust he will be ok.

Broganta
Posts: 21
Joined: Sun Dec 18, 2011 5:02 pm
Language Level: Beginner
Location: Nova Scotia

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Broganta » Fri Nov 09, 2012 2:15 pm

Tha mi na meòrachadh rud beag se mhadainn. Chula mi gu tric, "fad grunn bhliadhnachan." 'S e an fhacal 'bhliadnachan' a th' ann a' sèimheachad. Cuine no carson a bhios sin a thachar?

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Fri Nov 09, 2012 2:59 pm

A Luchag:

Chan e aois idir a tha sin san latha an-diugh! :lol:
Tha thu aig àird' do neirt!


That's no age at all nowadays- you're in your prime! :moladh:


EowynAnduin:

Tha mi duilich! Tha mi an dòchas gum bi e ceart gu leòr! - I'm sorry - I hope he'll be OK.

Quote: Chan eil tha caraid am cù math. Tha e a tri deug. Tha mi an earbsa bidh e math.
Chan eil an cù aig mo charaid gu math ( the dog at my friend is not well.)
Tha e trì deug - you only need the 'a' when counting.
Tha mi an earbsa gum bi e gu math. (gum bi e = that he will)

A Bhroganta:

Bidh ainmearan iolra ginideach a' sèimheachadh mur eil allt romhpa.
grunn= tòrr=mòran + ginideach: a lot of cars, money etc.
mòran chàraichean, tòrr airgid

Broganta
Posts: 21
Joined: Sun Dec 18, 2011 5:02 pm
Language Level: Beginner
Location: Nova Scotia

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Broganta » Fri Nov 09, 2012 4:24 pm

Moran taing a Fhaoileag.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue Nov 20, 2012 12:36 am

Tha mi trang le obair eadar-theangachaidh. Tha obair pàighte agam agus tha mi cuideachd ag obair air geamannan.

Tha mi duilich nach do sgrìobh mi o chionn fhada. Tapadh leat do dh'fhaoileag is dhan a h-uile duine eile a chuidich leis na ceartachaidhean! :flur:


I am busy with tr*nsl*t**n work. I have paid work and I am also working on games.

I am sorry I haven't written for a long time. Thanks to faoileag and everybody else who helped with corrections!
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Thu Dec 13, 2012 11:27 pm

Tha mi ag òl leann agus ag èisteachd ri cheòl. Thèid mi air ais a Chanada a-màireach airson Nollaig an-deidh trì mìosan 'sa Chuimrigh. Gu mì-fhortanach chan eil cothrom a'm ri Ghàidhlig a chleachdadh an-seo, tha an t-eagal orm gun caillidh mi an cànan mura chlachas mi e gu leòr.

Drinking, listening to music, back to Canada soon for Christmas, can't use Gaelic here, afraid I might lose it if I don't use it enough. Etc.

Post Reply