Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Raghnaid NicGaraidh
Posts: 35
Joined: Mon Mar 18, 2013 12:03 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: Adelaide, Astràilia-a-Deas (Adelaide, South Australia)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Raghnaid NicGaraidh » Wed Apr 17, 2013 2:09 am

Tha mi anns na Stàitean Aonaichte a-nis agus tha mi a' ceilidh Indiana an-diugh. Bha mi ag ithe (Chinese food) an-oichdhe.
I'm visiting the USA at the moment and I'm visiting Indiana today. I ate Chinese food this evening.

Raghnaid NicGaraidh.
Rachel Hay.Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri na Coille » Thu Apr 25, 2013 7:10 pm

Bidh mi a' cluich ann an dealbh-chluich a-nochd! Tha sinn a' dèanamh "A Midsummer Night's Dream" le Uilleam Shakespeare. Tha mi air bhoil!

I'm going to perform in a play tonight! We're doing "A Midsummer Night's Dream" by William Shakespeare. I'm excited!

Micheal O Ruanaidh
Posts: 2
Joined: Thu Apr 25, 2013 7:44 pm
Language Level: Beginner-Moderate
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Micheal O Ruanaidh » Thu Apr 25, 2013 9:30 pm

Tha mi anns mo dhachiadh a-nochd. Tha mi a' faicinn Game of Thrones. Bha mi ag ithe biadh Innseanach.

I am at home tonight. I am watching Game of Thrones. I was eating Indian food.

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Fri Apr 26, 2013 10:11 am

Fàilte an seo, a Mhìcheil!

'S toil leamsa biadh Innseanach cuideachd!
An dèan thu e thu-fhèin, no an ceannaich thu e?

:D

Welcome here, Michael!
I like Indian food too. Do you make it yourself or do you buy it?


Beagan ceartachaidh:

at home: aig an taigh
home(wards): dhachaigh (tha mi a' dol dhachaigh)
a' coimhead air: watching (tha mi a' coimhead air GoT)


Tha thu a' dèanamh glè mhath!
:moladh:

Micheal O Ruanaidh
Posts: 2
Joined: Thu Apr 25, 2013 7:44 pm
Language Level: Beginner-Moderate
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Micheal O Ruanaidh » Fri May 03, 2013 10:24 pm

Tapadh leat, a' Fhaoileag! Thank you, Faoileag!

Cha dean mi e mi fhin! Ceannaich mi e!

I didn't cook it! I bought it in!

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri na Coille » Fri May 10, 2013 9:58 pm

Bha mi ag ionnsachadh Gàidhlig air "Beag air Bheag" an-drasta. Bidh mi a' dhol dhan gèam ball-beusa mo bhràithair a-nochd.

I was learning Gaelic on "Beag air Bheag" just now. Tonight I'll be going to my brother's baseball game.

Sectori
Posts: 6
Joined: Wed Apr 20, 2011 7:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Eilean a’ Cheò

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Sectori » Fri May 31, 2013 6:20 pm

Tha mi a' suidhe nam oifis, oir tha AC ann an sin agus tha i ro theth a-muigh, gun rud a dhèanamh, oir cha bhi mo cho-obraichean ann gus an t-seachdain a' tighinn.
I'm sitting in my office, because there's AC there and it's too hot outside, with nothing to do, because my coworkers won't be around until next week.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed Jun 05, 2013 9:52 am

Tha mi duilich nach do sgrìobh mi san t-sreath seo ùine fhada. Cha bhidh mi ann gu cunbhalach am mìos seo. Bheir mi sùil air a' bhòrd-bhrath is sgrìobhaidh mi ann nuair as urrainn dhomh.

I'm sorry I didn't write in this thread for a long time. I'll be a bit on and off this month, will have a look at the forum and post when I can.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Creag
Posts: 11
Joined: Mon Jun 03, 2013 11:55 pm
Language Level: Beagan
Location: Hawkes Bay, New Zealand

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Creag » Wed Jun 05, 2013 12:07 pm

Tha mi a’ leughadh am bòrd seo
I’m reading this board.

Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Marshal » Thu Jul 04, 2013 9:51 am

Sgrìobh mi ath-sgrìobhadh de an Litir do Luchd-ionnsachadh airson an sgeòil thradaiseanta "an Fhear a Fhuair na Trì Comhairlean" ann an leabhar-nòtaichean a th' agam is tha mi ag èisteachd ris an fhaidhle chlaistich a-nis. Tha farmad agam air, ghearr mi an t-aran airson tòstaichean a dhèanamh ach cha robh ach bruanan geala am broinn sin. :roll:

I wrote a copy of "an Litir do Luchd-ionnsachadh" about the traditional story "an Fhear a Fhuair na Trì Comhairlean" in my notebook and now I'm listening the audio file. I envy him, I cut the bread to make toasts but wasn't more than white crumbs inside.
Last edited by Marshal on Fri Jul 05, 2013 2:40 pm, edited 2 times in total.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri Jul 05, 2013 1:11 pm

airson an sgeòil thradaiseanta
èisteachd ris an fhaidhle...
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Marshal » Fri Jul 05, 2013 4:07 pm

Tha mi a' gleusadh mo phìob airson am puirt "Soraidh an Màidsear-pìoba Willie Gray airson Poileas Ghlaschu"(?) a chlachdaidh ach tha na ribheidean ro thioram mar-tha. An uair sin bidh mi a' cur iad ann an ciste a-rithist fhad 's a bhios mi cupa ti le briosgaidean a' gabhail.

I'm tuning my bagpipe for practice the tune "Pipe Major Willie Gray's Farewell to the Glasgow Police" but the reeds are very dry already. Then I will put them in the box again while I'm having a cup of tea and biscuits.

Marshal
Posts: 33
Joined: Thu Nov 01, 2012 11:17 pm
Language Level: Beagan
Location: An Spàinnt

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Marshal » Wed Jul 17, 2013 11:41 pm

Rinn mi "Foileagan Inbhir Nis" airson an co-là breith na mo àthair agus bha iad blasta, ach chuir mi corr siùcar is mil ann agus bha iad siùcarach dha-rìribh! Dh' òl mi dhà cupa ti, liomanaid is botal uisge slàn gu ruige an feasgar...

I did Inverness Iced Buns for my father's birthday and they were tasty, but I put too much sugar and honey there and they were "very" sweet! I drank two cups of tea, lemonade and a whole bottle of water during the afternoon...

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4517
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue Nov 26, 2013 2:11 pm

Tha mi trang ag eadar-theangachadh geamannan coimpiutair... mar as àbhaist!

I am busy tr*nsl*t*ng computer games ... as usual!

Ceartachadh no dhà:

airson am port ... a chleachdadh

bidh mi gan cur ... or, even better: cuiridh mi
fad 's a bhios mi a' gabhail cupa...

airson co-là breith m' athair

dà chupa...
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

iolair
Posts: 192
Joined: Sat Sep 22, 2007 11:03 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Boston, USA

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by iolair » Thu Dec 12, 2013 9:52 pm

Tha mi anns an oifis fhathast, ach chan eil mi ag obair gu cruaidh an-diugh.
Chan eil sinn cho tràng an-seo, nuair a tha Nollaig a' tighinn.
Thèid mi dhachaigh a dh'aithghearr.

I am still in the office, but I'm not working too hard today. We aren't so busy here when Christmas is coming. I will go home soon.

Post Reply