Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Teddie
Posts: 31
Joined: Mon Oct 01, 2012 4:16 pm
Language Level: Beginner-Intermediate
Corrections: I'm fine either way
Location: St Andrews
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Teddie » Tue May 06, 2014 4:01 pm

Leughadh mi coimpiutaireachd agus tha aithreach leum e! Bhithinn mi a'leughadh rud eile, ach Tha e ro fadalach!

De a thu airson a' leughadh, a Choempa?

I study computer science, and I regret it! I would study something else, but it's too late.
What do you want to study?


Please check my Gaelic for mistakes :)

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Tue May 06, 2014 5:43 pm

A Choempa, bidh mi a' leughadh eachdraigh mheadhan-aoiseil. 'S toil leam eachdraigh! Tha mi ag iarraidh clasaichean san diadhaireachd, san Beurla, sa' chànanachas, agus sa' cheòl cuideachd.

A Theddie, carson a tha thu ag iarriadh air leughadh cuspair eile? Agus dè b' fhearr thu a bhith a' leughadh?

A Mhàiri, tha mi 'n dochas gum bidh toil leat draibheadh. :) Cha toil leam, ach chan eil mi a' draibheadh an seo oir tha iad a' draibheadh anns an làmh chearr.

Coempa, I will study medieval history. I love history! I also want classes in divinity, English, linguistics, and music.

Teddie, why do you want to have studied another subject? And what would you prefer to study?

Mary, I hope you will like driving. I don't like driving, but I don't drive here because they drive on the left side.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

Zwalla28
Posts: 54
Joined: Thu Feb 14, 2013 1:45 am
Language Level: Tha mo ionnsachadh gun deireadh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Canada
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Zwalla28 » Tue May 06, 2014 8:20 pm

Mairead wrote:Zwalla:
- My teacher is from Harris and she uses "leughadh" to mean both reading and studying. I have not heard the word "sgrùdadh" but perhaps it is common in other dialects. It's like how the British often say you read the subject that you're studying at university, eg "I read Classics at Cambridge."
- My Teach Yourself Gaelic book and my teacher both taught "How old are you?" as "Dè 'n aois a tha sibh?" aois is left in the singular even though multiple people are being addressed. To answer is the format "Tha mi trì bliadhna (a dh'aois)."

A Choempa, tha mi fichead bliadhna. Dè 'n aois a tha thu fhèin? Agus a Mhàiri, gun déid leat! Bha mi glè trang san giblean, ach chan eil sa' chèitean a-nis.

Coempa, I'm twenty. How old are you? And Mary, good luck! I was very busy in April, but not now in May.
"Dè 'n aois a tha sibh?" aois is left in the singular even though multiple people are being addressed"
Strange. My Sgitheanach friend has used "aoisean". I suppose we'll leave it at that, then.
Or maybe I'm hallucinating.

"Tha mi trì bliadhna (a dh'aois)."
He wasn't answering an age question. There was no "a dh'aois" implied or otherwise. He said he wants to study there "an trì bliadhna", "in three years" if I recall.

Just thinking on this some more, I'd understand it being singular if the "sibh" was used as a formal pronoun rather than as a plural one...
Maybe someone much more experienced than me can chime in.
Bhiodh gaol agam oirbh gu bràth, ma cheartaicheadh sibh na mearachdan sa' phost os cionn!
Sgeul aigeantach mòr ri linn,
Gu'm bi neart, agus ceart, mar ri treòir,
Do'n fhear sheasas còir an rìgh.

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri na Coille » Tue May 06, 2014 9:07 pm

Mairead wrote: Tha mi ag iarraidh clasaichean san diadhaireachd, san Beurla, sa' chànanachas, agus sa' cheòl cuideachd.
Ò, dè seòrsa ceòl? A bheil thu a' cluich inneal-ciùil? Tha mise a' cluich air an fhidheall agus tha mi a' seinn, cuideachd.

Oh, what sort of music? Do you play an instrument. I play violin and I also sing.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Tue May 06, 2014 9:29 pm

Mairead, you're like me then, going to university next year. Medieval history sounds very interesting!

'S toil leam eachdraigh cuideachd.

I also love history.

A Zwailla, bidh mi a' leughadh feallsanachd an ath-bhliadhna, ann an Utrecht. Tha feallsanachd mo bheata! Bha an là agam glè mhath an-diugh! Dh'òl mi beòir leis mo chaomhnach. Thuit (?) mi far mo rothair cuideachd, ach cha robh dona! Chan eil pian agam. Bha mo chaomhnach giotàr dhubh a' ceannach.

I am going to study philosophy next year, in Utrecht. Philosophy is my life! My day was very good today! I drank beer with my friend. I also fell off my bike, but it was not bad. I had no pain. My friend bought a black guitar.

Tha mi beagan dubhach a-nis; caileag-trioblaid..
Ach bidh mi toilichte a dh'aithghearr!

I am a little bit sad right now; girl-trouble.. But I will be happy soon!
Last edited by coempa on Tue May 06, 2014 11:42 pm, edited 2 times in total.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Tue May 06, 2014 9:37 pm

Oh, rinn mi pizza an-nochd cuideachd, airson dìnnear. Bha pizza uabhasach mòr!

Oh, I also made pizza tonight, for dinner.The pizza was incredibly large!
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Wed May 07, 2014 12:38 pm

Zwalla28 wrote:"Tha mi trì bliadhna (a dh'aois)."
He wasn't answering an age question. There was no "a dh'aois" implied or otherwise. He said he wants to study there "an trì bliadhna", "in three years" if I recall.

Just thinking on this some more, I'd understand it being singular if the "sibh" was used as a formal pronoun rather than as a plural one...
Maybe someone much more experienced than me can chime in.
I wasn't referring to how long he wanted to study at university. I was giving the format for the answer to the question "How old are you?" 3 years was just the example.

I don't know why aois is kept in the singular, but here is the example from my book:
Sìne: A bheil teaghlach agaibh?
Seumas: Tha, a Shìne. Tha mac agus nighean agam.
Sìne: Dè 'n t-ainm a tha orra?
Seumas: Alasdair agus Sìne.
Sìne: Agus dè 'n aois a tha Alasdair agus Sìne?
Seumas: Tha Alasdair còig bliadhna a dh'aois agus tha Sìne trì.

As you can see, the singular aois is used with the plural subject Alasdair agus Sìne, so sibh in the plural sense, not the formal. The example is from Teach Yourself Gaelic chapter 3, "Dè 'n Aois a Tha Thu?"

A Choempa agus a Mhàiri, bidh mi a' sgrìobhadh an dèidh sin! :)
Coempa and Mary, I will respond later!
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Wed May 07, 2014 1:01 pm

:olc:
Just kidding, it's okay.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Wed May 07, 2014 1:55 pm

A Mhàiri, bu toil leam a cluich inneal-ciùil, ach chan eil a' cluich mi. Tha mise a' seinn! :) Bha mo chuirm-chiùil chòisire sa' ghiblean. Sheinn sinn ceòl a sgrìobh Beethoven agus ceòl a sgrìobh Paul Mealor ann an Cill Rìmhinn.

A Choempa, chaidh mi a oilthigh anns an Stàitean Aonaichte a-bhòn-uiridh, agus seo an-uiridh (?) tha an "gap year" air a bhith orm. Ach, tha sinn a' tòiseachadh oilthigh as t-fhoghar. :) Bidh thu a' leughadh feallsanachd -- An toil leat An Poblachd, a sgrìobh Plato? Leugh mi e airson clas ann an oilthigh agam. Tha mi a' dèanamh bhidio sgeig-aithrise uime... ;)

Mary, I would like to play an instrument, but I don't. I sing! :) My choir concert was in April. We sang music by Beethoven and Paul Mealor in St Andrews.

Coempa, I went to a university in the US the year before last, and this past year I have been on a gap year. But, we are both starting university in the autumn. :) You'll be studying philosophy -- Do you like
The Republic by Plato? I read it for a class at my university. I am making a parody video about it... ;)
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Wed May 07, 2014 2:36 pm

Cha robh mi a' leughadh The Republic, cha robh mi a' leughadh Plato.

I have not read The Republic, (in fact) I have not read Plato.

I am more into existentialist philosophy, so I'm reading a lot of Kierkegaard and Nietzsche. I also have some material by Sartre and Camus. There are a lot of great existentialist works out there, but Kierkegaard and Nietzsche are my favorite philosophical writers. There is great wisdom to be found within the tainted mind of the world's most renowned and notorious philosopher; Nietzsche. Essential to existentialist philosophy is providing meaning in one's own life. Most philosophers of this particular 'genre' can agree upon the fact that this is to be done without the help of a deity. Kierkegaard, who is essentially the first existentialist philosopher, rejected this idea.
My interest towards existentialism can be redirected to my interest of The Self, or the 'I'. In my own life, the metaphysics of 'I', can be linked directly to my existentialist thoughts. I may explain this later, for anyone interested. Many philosophers have dared tackle the question of what makes a set of primitives, such as the inanimate atoms that make up our bodies, meaningful. Hofstadter provides us with a mathematical answer to this question. His book, 'Gödel, Escher, Bach', tackles that question by studyging the music of Bach, the art of Escher and the mathematics of Gödel. If you're interested in music, math and art: that book might do you some good. The problem with this, however, is that it takes an experienced mathematician or philosopher at least a decade to finish and understand. I have thus not started reading it.
I have turned to Kant, Schopenhauer and Descartes. They have some very interesting points on metaphysics, and the origin of concsciousness.
This brings me back to the beginning; I would love to read Plato, although I think 'The Republic' wouldn't much interest me. I'd rather read 'Symposium'.

Sorry for the long read in English, I am not yet ready to do this in Gaelic.

What history are you most interested in, and what musical instrument would you like to play?

Tha mi giotàr agam, ach chan eil mi math air cluichd.

I have a guitar, but I am not good at playing.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Wed May 07, 2014 3:36 pm

For the grammar fans:

'Is' and 'Bi' (basics).

LOoking back over the last few posts on here, there seems to be some (common! :lol: ) confusion about the use of these two verbs meaning 'to be'.
THere are some correct points being made in principle, but the examples aren't always correct.

Very basically, 'is' is used when you're saying that one thing or person IS another thing or person. This means it's used when saying one noun or pronoun IS another noun or pronoun.

Anna is a doctor. A salmon is a fish. St Andrews is a beautiful place.
Is dotair Anna.
Is iasg bradan.
Is àite brèagha Cill R.

These streamlined constructions are fairly formal / classical.

Nowadays it's more common to use a roundabout construction with 'S e (=it's) and a relative clause with 'ann'.
'S e dotair an th' ann an Anna. (= it's a doctor that is in Anna.)
'S e iasg a th' ann am bradan.
'S e àite brèagha a th' ann an Cill R.

With pronouns you'd get:
'S e dotair a th' innte
'S e iasg a th' ann
'S e àite brèagha a th' innte ('cill' is feminine), or possibly 'a th' ann' ('baile' is masc.).

There are also a number of fixed expressions using 'is', e.g. is toil leam, is fheàrr leam, is bochd sin! These are best just accepted and learned at this stage.

(There's discussion of the negatives and relative forms of 'is' on the Grammar thread if you want to chase them up! Or consult TAIC.)


'Bi' (> tha) is used in most other situations, especially when describing something or for creating the continuous form of a verb.

Tha Cill R. brèagha.
Bha Mairead a' leughadh.


There is a kind of halfway house between the two, whereby you can say someone is something temporarily, or is in a particular role, using 'bi' + 'nam, nad etc':

Tha i na h-oileanach - she is a student (= in her student = in a student state), she is studying
Bha mi ann nam iasgair - I was there (working) as a fisherman. (= in my fisherman = in my fisherman role)


That'll do for now! :spors:

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Wed May 07, 2014 3:43 pm

I am incredibly confused about these two forms of to be.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Wed May 07, 2014 7:10 pm

Even more than you were before? :?:
Tha mi duilich! :P

Decide if you need 'is' or 'bi'(=tha) in these (without actually tr*nsl*t*ng them for now), and WHY:

1. We are happy.
2. Glasgow is a Scottish city.
3. Skye is beautiful.
4. Mull is an island.
5. The children are playing.
6. That girl is a nurse.
7. That boy is stupid.
8. The car is in the garage.
9. The car is fast.
10. The car is a Ford.
11. I have a car.
12. I am hungry.
13. He's a teacher.
14. They're nice.
15. They're nice people.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Wed May 07, 2014 7:30 pm

1: Bi- we're just attributing an adverb to a personal pronoun
2: Is - Cannae explain this; because we're connecting two nouns?
3: Bi
4: Is
5: Bi
6: Is
7: Bi
8: Bi - don't know why, learned this at Taic
9: Bi
10: Is
11: Bi
12: Bi
13: Is
14: Bi
15: Is

I think I understand now, tapadh leibh!
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Wed May 07, 2014 9:32 pm

:moladh:

Glè mhath!

2) tha sin ceart. Noun A = Noun B.

Faodaidh tu (agus daoine eile) feuchainn ri an dèanamh a-nis, ma thogras tu/sibh! :spors:
You (and others) can try to do them now if you like.

I suggest using the 'S e ... a th' ann construction for the 'is' sentences.

:D

Post Reply