Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Sun May 25, 2014 8:30 pm

Dè tha sibh a' dèanamh? Tha mi a' cluinntinn ceòl Ghàidhlig. Chaidh sinn a chuirm ealantais an-diugh. Agus am bheil sibh a' bruidhinn cànanan eile? Tha mi a' bruidhinn Spàinntis. Tha mi air a leugh beagan Seapanais agus beagan Laideann.

What are you all doing? I am listening to Gaelic music. We went to an artistic event today. And do you speak other languages? I speak Spanish. I have also studied a little Japanese and a little Spanish.


Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Sun May 25, 2014 10:35 pm

Tha mi a' bruidhinn Duitsis agus Gearmailtis. Tha mi beagan Gàidhlig agus an beagan Laideann agam. Tha mi a' bruidhinn Beurla gu deimhinn cuideachd.
Tha mi a' òl leann an-nis, agus tha mi a' cluichd 'Rise of Legends', gèama ro-innleachd. Tha mi a' cuintinn ceòl piobaireachd cuideachd. Tha gaol agam air ceòl piobaireachd. Ceannachaidh mi èileadh a-màireach. Costaidh mi èileadh fad an samhradh.

I speak Dutch and German. I also speak a little Gaelic and know a little Latin. I also speak English, certainly. I am drinking ale right now, and I'm playing rise of legends, a strategy game. I am also listenig to bagpipe music, I love bagpipe music. Tomorrow I will buy a kilt. I will wear a kilt all summer.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Mon May 26, 2014 9:12 am

Rinn mi bhidio ùr san Ghàidhlig timcheall cunntadh. Seo bhidio.

A Choempa, 's toil leat cànanan gu dearbh. :) 'S toil leamsa cuideachd! Tha Gearmailtis aig mo sheanmhair oir tha i à Ghearmailt. Tha beagan facal agam.

I made a new Gaelic video about counting.

Coempa, you sure like languages. :) Me too! My grandmother speaks German because she is from Germany. I only know a few words.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Mon May 26, 2014 11:14 am

Is mo chànan màthaireil Duitsis, agus is mise fileantach ann Beurla. 'S e aig an sgoil a bha mi dèanamh Gearmailteach, Ladeann cuideachd. Tha Gàidhlig inntinneach, agus 's e sin carson mi a' dèanamh sin. Bidh mi a' ruith an-diugh leis mo chaomhnach. Feumaidh mi fàs fiot, airson mo chonsart.

Dutch is my mother's tongue, and I'm a fluent speaker of English. (not sure about that phrase in Gaelic). It is at school that I did German, Latin also. Gaelic is interesting, and that's why I do that.
I will go running today with my friend. I need to grow fit for my concert.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Tue May 27, 2014 12:47 pm

Mairead wrote:Tha mi a' bruidhinn Spàinntis. Tha mi air a leugh beagan Seapanais agus beagan Laideann.
I have also studied a little Japanese and a little Spanish.
Chan eil mi cinnteach; 's dòcha gum b' e "Tha mi air beagan Seapanais agus (beagan) Laideann ionnsachadh":
Tha mi + air + object + verbal noun (leughadh/ionnsachadh etc).
No "Bha mi ag ionnsachadh beagan..."
coempa wrote:Tha mi beagan Gàidhlig agus an beagan Laideann agam.
Tha mi a' òl leann an-nis, agus tha mi a' cluichd 'Rise of Legends', gèama ro-innleachd. Tha mi a' cuintinn ceòl piobaireachd cuideachd.
Costaidh mi èileadh fad an samhradh.
Tha beagan G. agus L. agam (you need not put 'mi' here).
Tha mi ag òl (ag before vowel). Tha mi a' cluich...
Tha mi a' cluinntinn... ach 's dòcha gum biodh na b' fheàrr (maybe it would be better): Tha mi ag èisteachd ri ceòl...
Cost = wear (out), spend, cost; maybe: Bidh mi a' cur èileadh umam... (ach chan eil mi cinnteach).
Mairead wrote:tha i à Ghearmailt.
tha i às a' Ghearmailt.
coempa wrote:... is mise fileantach ann Beurla. 'S e aig an sgoil a bha mi dèanamh Gearmailteach, Ladeann cuideachd.
Tha Gàidhlig inntinneach, agus 's e sin carson mi a' dèanamh sin.
tha mise fileantach...
'S ann aig an sgoil ('s e before a noun or pronoun).
Eilidh -- Luchag Bhochd

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri na Coille » Tue May 27, 2014 4:29 pm

Obh, obh, tha mòran cànannan a bharrachd agaibh na agamsa! Tha nàire orm gu dearbh. :naire: Tha mi air ionnsachadh beagan Laideann agus beagan Fraingis, ach chan urrainn dhomh a bhruidhinn iad. Tha dìreach Beurla agam. :( Chan eil mi tàlanach air cànannan. Ach 's toigh leam iad co-dhiù. :lol:

Oh dear, you all have many more languages than me! I am ashamed indeed. I have studied a little Latin and a little French but I can't speak them. I only have English. I'm not gifted with languages. But I like them anyway.

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri na Coille » Mon Jun 02, 2014 8:33 pm

Seo bhidio ùr a rinn mi an-dè! 'S e mi fhìn is mo phiuthar a th'ann a' seinn "An Cluinn Thu Mi, Mo Nighean Donn."

Here's a new video I made yesterday! It's me and my sister singing "Will You Hear Me, My Brown-Haired Girl."

https://www.youtube.com/watch?v=Q9FV69x8QOA

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Mon Jun 02, 2014 11:42 pm

Nach math a rinn sibh! :moladh:
Tha na guthan a' freagairt do chèile gu h-àlainn!
A bheil do phiuthar ag ionnsachadh Gàidhlig cuideachd, no an do dh'ionnsaich i an t-òran air chluais?

Didn't you do well! The voices go beautifully together. Is your sister also learning G. or did she learn the song by ear?

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri na Coille » Tue Jun 03, 2014 3:25 pm

Tapadh leat. :) Tha fios aig mo phiuthar air beagan abairtean Gàidhlig, ach 's e sin a h-uile. Dh'ionnsaich i an t-òran air chluais, a mhòrchuid. Bu toigh leam tuilleadh ga teagasg, ach tha sinn gu tric trang.

Thank you. My sister knows a few Gaelic phrases, but that's all. She learned the song mostly by ear. I would like to teach her more but we are often busy.

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Tue Jun 03, 2014 9:23 pm

I just finished booking my trip to Scotland. 2 days ago I decided I wanted to go, and at this point my trip is a fact!

The emotion is sort of overwhelming.
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Wed Jun 04, 2014 12:05 am

Glè mhath! Càite a bheil thu a' dol, agus cuin a dh'fhalbhas tu? :D


Very good. Where are you going, and when are you leaving?

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Wed Jun 04, 2014 1:48 am

Bidh mi a' dol ann An t-Iuchar, agus tha mi air chèilidh air Glaschu agus Inbhir Nis agus An Gearasdan agus Dùn Èideann.
I will be going in July, and am going to visit Glasgow, Inverness, Fort Williams and Edinburgh.

I found this hotel brochure for Scotland somewhere in my town, and they misspeled the word fàilte as faílte, which is the Irish spelling...
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Wed Jun 04, 2014 8:25 am

coempa wrote:...tha mi air chèilidh air Glaschu...
...tha mi a' dol a thadhal air Glaschu...
(tha mi air dèanamh -- I've done, tha mi a' dol a dhèanamh -- I'm going to do)
Agus "tha mi a' dol a chèilidh air mo charaid."

'S dòcha gu bheilear a' cleachdadh "tadhal" mu àitichean agus gu bheilear a' cleachdadh "cèilidh" mu daoine. A bheil mi ceart? Chan eil mi cinnteach.

Maybe they use "tadhal" about places and "cèilidh" about persons. Am I right? I'm not sure.
Eilidh -- Luchag Bhochd

coempa
Posts: 93
Joined: Wed Apr 09, 2014 4:45 pm
Language Level: beginner/tòisichear
Corrections: Please correct my grammar
Location: Holland/an Òlaind
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by coempa » Wed Jun 04, 2014 12:19 pm

Tha mi a' dol a thadhal air Glaschu. Is that better?
What Tarquin the Proud said in his garden with the poppy blooms was understood by the son but not by the messenger.

Màiri na Coille
Posts: 117
Joined: Tue Mar 12, 2013 7:51 pm
Language Level: Beagan ach a fas nas fhearr
Corrections: Please correct my grammar
Location: Illinois, Na Stàitean Aonaichte
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Màiri na Coille » Wed Jun 04, 2014 1:24 pm

Tha mi 'n dòchas gum bi turas iongantach agad, a Choiseim! :D Anns an t-Iuchar, bidh mise a' dol gu Wyoming...chan e Alba a th'ann, ach tha e glè bhrèagha cuideachd. Tha gaol agam air na beanntannan. Tha beanntannan nas mòtha aig Wyoming na aig Alba, co-dhiù! :priob:

I hope you have a wonderful time, Coiseam! In July, I'll be going to Wyoming...it's not Scotland, but it's very beautiful, too. I love the mountains. Wyoming has bigger mountains than Scotland, in any case!

Post Reply