Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
eideard
Posts: 111
Joined: Mon Oct 29, 2007 12:49 am
Corrections: I'm fine either way
Location: 44º10'N 77º23'W

Re: Carolina a' Tuath

Unread post by eideard » Thu Jun 26, 2008 3:13 pm

agasgoil wrote:Tha mi a' deasachadh a' dhol dhan cleasaichean gaidhealach ann an Carolina a' Tuath.

I am preparing to go to the highland games in North Carolina.
Sin thu fhèin ! Am bi thu a' dèanamh farpais neo am bi thu a' coimhead ?

Good for you ! Will you be competing or watching ?agasgoil
Posts: 29
Joined: Thu Dec 20, 2007 6:17 pm
Corrections: I'm fine either way

cleasaichean gaidhealach

Unread post by agasgoil » Fri Jun 27, 2008 11:23 am

Bith mi direach a' coimhed agus a' togail dealbhan.

yellow-ceitidh
Posts: 147
Joined: Fri Nov 09, 2007 9:32 pm
Corrections: I'm fine either way

Unread post by yellow-ceitidh » Sat Jul 05, 2008 8:37 pm

Tha mi a' coimhead RAAM (Race Across America) air TBh. Tha i glè ùidheal. Tha mi a' rothaireachd 100 mìlean a-maireach, agus tha mi a' smaoinicheachd tha sin fada, ach 3000 mìlean?

I'm watching RAAM (Race Across America) on TV. It's very interesting. I'm riding 100 miles tomorrow, and I think that's far, but 3000 miles?

eideard
Posts: 111
Joined: Mon Oct 29, 2007 12:49 am
Corrections: I'm fine either way
Location: 44º10'N 77º23'W

Unread post by eideard » Sat Jul 05, 2008 11:54 pm

A few tweaks :
yellow-ceitidh wrote:Tha mi a' coimhead RAAM
Tha mi a' coimhead air RAAM...
Tha mi a' rothaireachd 100 mìlean a-maireach
Bidh mi a' rothaireachadh (?)... Because it's tomorrow it's in the future.
agus tha mi a' smaoinicheachd tha sin fada
agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil sin fada (gu leòr)

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sun Jul 06, 2008 2:21 am

*Alasdair* wrote:Coimhead mi Eurovision Semi Final 1. Bha e joke! Cho gòrach...
I watched Eurovsion SF1. It was a joke! So stupid![/b]
B'e/'S e gòraiche a bh' ann. It was a joke.

no... 'S e amaideachd a bh' ann.

no nas làidire (stronger) : 'S e an dearg amaideachd/gòraiche a bh' ann.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sun Jul 06, 2008 2:26 am

Tha an t-sìde an seo a-nis bruthainneach teth, mar is àbhaist aig an àm seo dhen bhliadhna.

The weather here is now very humid , as is usual at this time of year.

An ceann leth-uair a thìde, bidh mi fhìn air an rothadair, a' falbh chun diom ann an Kawagoe. Tha e toirt mu dheidhinn 30 mionaidean fhaighinn ann.

I'll be cycling to the gym in Kawagoe in half an hour's time. It takes about 30 minutes to get there.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Sun Jul 06, 2008 7:37 pm

Tha mi anns an t-Eilean Sgitheanach! Wo0oo00o0o.
The i blath agus griannach (neonach!).
Tha mi anns mo sheomar anns an "Tower". Tha an sealladh :mc: Sgoinneil!
Bha turras math agam - Bha an t-uisge anns a' Chrion Laraich agus, ach aig Gleann Fhionnainn bha i griannch agus blath! Stad sinn air an viaduct airson dealbhan.
Uill, tha mi falbh a-mach an-drasta - Bith mi a' coiseachd air cuairt an Colaiste.

In skye.
Warm and sunny.
In room. The view!
Good journey. Rainy in Crainlarich, but sunny in Glenfinnan. We stopped on the viaduct for photos.
Im away out the now. Going walking round about.

neoni
Posts: 634
Joined: Sun Oct 28, 2007 10:57 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: am badeigin

Unread post by neoni » Sun Jul 06, 2008 10:46 pm

hey càite a bheil thu?? tha mise anns an tùr cuideachd an-dràsta fhèin.
where are you? i'm in the tower right now.

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Mon Jul 07, 2008 5:03 pm

neoni wrote:hey càite a bheil thu?? tha mise anns an tùr cuideachd an-dràsta fhèin.
where are you? i'm in the tower right now.
Mise cuideachd! Rùm 305. :]
Bha an-diugh math dha-rireabh!

Me too - Rm. 305.
Today was amaze!

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Fri Jul 11, 2008 12:46 am

Uill, 'S e latha math a bh' ann!
Clasaichean bho 930m-430f (Le breaks). Rinn sinn gniomhairean - Gle fheumail!
Dinnier bho 530f-630 - Lasgna, slisgeanan agus sailead.
An deidh dinneir, bha e an ceilidh! 'S e ceilidh uabhasach math a bh' ann! 7f-1m. Aig a' cheilidh sheinn mo chlas da oran sa' Ghaidhlig: "Far am bi mi fhin" agus "Chan eil mo leannan ann an seo". Bha e cho spors! Cho, cho spors! Chord e rium moran! Seinnaidh mi a-rithist, saoilidh mi...

Agus, dh'ionnsaich mi gniomhairean neo-riaghailteachdan! Moran gniomhairean (Tha mi a' deanamh cursa a ceithir an seachdain seo*).

Uill, a-nise tha mi air mo laptop a' sgriobhadh air seo agus a' bruidhinn ris mo charaidean. O, agus ag eisteach ri ceol - Coldplay ('S e band math a th' aca)

*Tha e fior mhath agus tha Eardsidh, mo thidsear, gle mhath cuideachd! Anns an t-Sultain ni mi An Cursa Comais.

Great day.
Class - learnt irregular verbs. Lots. Good teacher.
Dinner.
Ceilidh. Sang two songs with class. Great.
On laptop. Talking. Music.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Jul 11, 2008 6:44 pm

Tha mi toilichte gu bheil cùrsa èibhinn is fheumail agad! :D

I am happy you have a fun and useful course
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Fri Jul 11, 2008 10:17 pm

Tha mi nam dhùsgadh tràth dha-rìreabh sa mhadainn seo.

I'm up very early indeed this morning.

Rinn mi moch-èirigh a chionn 's gun deach mi dhan leapaidh mu 11:30 a-raoir, agus cuideachd, air sgàth 's gu bheil an t-sìde uabhasach fhèin teth tachdta an-dràsta.

I got up early because I went to bed about 11:30 last night, and also the weather is extremely hot and oppressive just now.

Bidh mi nam chadal air ùrlar lobht san flat agam, agus leis a-sin, chan eil an àile fhuar às an uidheam-fuarachaidh gam ruigsinn shuas ann an sin! Mar sin dheth, tha e a cho blàth ri seòmar ceò-theas!

I sleep on a loft floor in my apartment, and so, the cold air from the air conditioner doesn't reach me up there! Therefore, it's as warm as a steam room!
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Unread post by Neas Olc » Sat Jul 12, 2008 3:09 am

Bha mi a dealbhadh feasgar an-diugh, a chionn's nach deach mi dhan obair madainn an-diugh (bha e frasach agus tha mi ag obair a-muigh). A-maireach tha mo theaghlach a dol mu thuath mar sin cha bhi mi air ais gu Diluain.

An Gobaire: Tha an t-side air a bhith uabhasach an-seo cuideachd, teth aon là agus frasach an là an deidh.

Drawing this evening, didn't go to work due to rain, will go north tomorrow, won't be back until monday. Weather's bad too, hot, rainy.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Sat Jul 12, 2008 7:11 am

Chan eil i a fliuch an-seo.
Ist just wet over here

'S e deireadh-seachdaine a th' ann agus thèid mi a-mach is nì mi an gnòthach an-diugh, a' ceannachd bidhe amsaa.
It's weekend and I'll go out and tcb today, buying food etc.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

*Alasdair*
Posts: 507
Joined: Thu Sep 27, 2007 6:11 pm
Language Level: Gu math siubhalachd
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Unread post by *Alasdair* » Mon Jul 14, 2008 1:58 am

...........

Post Reply