Page 98 of 104

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue Sep 29, 2015 2:25 pm
by Mairead
Glé mhath! :) Tha mi a' leughadh mòran*.

Very nice! I am reading a lot.

*My Gaelic is rusty - is that an ok construction?

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Nov 20, 2015 9:13 am
by Chaja
Let's give this a try.

Tha mi ag obair aig McDonald's.

I am working at McDonald's.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Nov 20, 2015 2:19 pm
by poor_mouse
Glè mhath!
Agus dè tha thu a' dèanamh an-seo?
A bheil thu a' còcaireachd no a' reic burgaran?

Very good!
And what are you doing there?
Are you cooking or selling burgers?

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Nov 20, 2015 5:12 pm
by MarcMacUilleim
poor_mouse wrote:an-seo - there
Tha an-seo a' ciallachadh here.
An-seo means here.

Tha an-sin a' ciallachadh there.
An-sin means there.
poor_mouse wrote:A bheil thu a' còcaireachd no a' reic burgaran?
A bheil thu a' còcaireachd no a' reic bhurgaran?

Thèid an tuiseal ginideach a chleachdadh an déidh ainmear ghnìomhaireaich.
The genitive case is used after a verbal noun.
http://www.taic.me.uk/leasan39.htm

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sun Nov 22, 2015 9:59 am
by poor_mouse
Oh, yes, I know that an-sin=there and an-seo=here, but in Gaelic I think about "here", and in English "there". :naire:
Gabh mo leisgeul!

About genitive after verbal nouns: in "Teach Yourself Gaelic" they use it only with "the" (A bheil thu a' reic nan burgaran?)
So, I think "a' reic burgaran" is correct too nowadays.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Nov 26, 2015 8:39 am
by Mairead
'S e Là na Taingealachd a th'ann an-diugh! :) Bidh sinn ag ithe 'stuffing', buntàta pronn, fraochain, céic ùbhlan, agus mo phàranthan bidh ag ithe pulaidh. (Chan eil mi agus mo phiuthar ag ithe feòil.)

Today is Thanksgiving! We'll be eating stuffing, mashed potatoes, cranberries, apple cake, and my parents will eat turkey. (My sister and I don't eat meat.)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Nov 26, 2015 7:26 pm
by poor_mouse
Meal do naidheachd, a Mhairead!
Bha sinne ag ithe pulaidh air bhon-dè :D

Congratulations!
And we ate turkey the day before yesterday.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Nov 26, 2015 8:54 pm
by MarcMacUilleim
poor_mouse wrote:Bha sinne ag ithe
That means we were eating. Just like English, if you're talking about a single one-off completed action in the past, you'd say dh'ith sinn, i.e. we ate, then we did this, then we did that etc.

http://www.taic.me.uk/taic.htm

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Nov 28, 2015 11:55 am
by Agnieszka
Tha mi ag òl coffaidh.

I'm drinking coffee.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Nov 28, 2015 4:43 pm
by MarcMacUilleim
Agnieszka wrote:coffaidh
Just one 'f' in Gaelic: http://www.faclair.com/?txtSearch=coffee

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue Dec 08, 2015 1:33 pm
by GunChleoc
Ceartachadh no dhà dhuibh:

Airson: http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1410
I wanted to write: I teach Czech language (I mean - as a job
Teagaisgidh mi an t-Seacais
'S e tidsear na Seacaise a th' annam

Bha mi anns a' Ghearmailt fad mìosa

Tha Gearmailtis nam cheann

tha e gam bhreisleachadh gu tur

bha na daoine na cathair-eaglaise glé fhuranach

gu bhuileach - people usually say Chan eil mi buileach cinnteach
Seadh! Ach chan eil fios 'am carson a tha e "ag ràdh", ach "a' ruigsinn"
abair - ràdh is an irregular verb - these things tend to do what they want :P

Airson http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1425:
Am bi caraid dhomh (or mo charaid?) a' dannsa cuideachd?
mo charaid is better in this context. Or An caraid agam.

Dòmhnallach

dhan chéilidh aig mo chàraid an ath-oidhche

’S e sin an Ionad Gàidhlig Ghlaschu

gum bi mi ga shealltainn a-nochd -> that I will be showing it tonight
gum bi mi a’ coimhead air a-nochd -> that I will be watching it tonight

Airson http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1440:

a' sgioblachadh an t-seòmair - verbal nouns are nouns, so we want the genitive here. The genitive is usually dropped nowadays when you don't have the article: a' sgioblachadh seòmar

http://www.foramnagaidhlig.net/foram/vi ... start=1455

Agus dè tha thu a' dèanamh an-seo? @MarcMacUilleim: Dè do bheachd mu dhèidhinn an-siud a chleachdadh san t-suidheachadh sin? An dùil nach robh Chaja aig an obair nuair a sgrìobh i e. - What do you think about using an-siud in this situation? Assuming that Chaja wasn't at work shen (s)he wrote this.

A bheil thu a' reic nam burgaran? - Plural genitive only gets lenited without the article, so this is still in the genitive ;)

agus bidh mo phàrantan bidh ag ithe pulaidh

Chan ith mi fhìn no mo phiuthar feòil - this is a regular thing, so better use normal future tense

air bhon-dè -> a-bhon-dè. Time expressions don't usually add an "on" in Gaelic at all. Rinn mi seo DiLuain - I did this on Monday.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Dec 10, 2015 9:09 am
by poor_mouse
Mòran taing, a GhunChleoc!

Bha sinn gad ionndrainn gu mòr, bha ceartachadh a dhìdh orinn gu dona (gu math/gu mòr/dha-rìribh ???) !

We were missing you a lot, we needed correcting very much!

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Dec 10, 2015 1:24 pm
by GunChleoc
Feumaidh mi aideachadh tu bheil mi air fàs beagan leisg agus m' aire air cus pròiseactan eile :naire:

I have to admit that I have become a bit lazy with my mind on too many other projects

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sun Dec 13, 2015 3:59 pm
by ithinkitsnice
Thàinig cnatan orm an t-seachdain, fhathast chaidh mi a-mach gu pàrtaidh a-raoir, dh'òl mi cus, agus a-nis tha mi grod. An diugh, tha mo thaigh uabhasach fuar agus tha mi a' dèanamh an aithris-chìse agam. Chan eil mi ro thoilichte an-dràsta. Tha mi ag iarraidh Lemsip. :tinn:

I caught a cold this week, yet I went out to a party last night, drank too much, and now I feel horrible. Today, my flat is really cold and I'm doing my tax return. I'm not too happy right now. I want a Lemsip.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sun Dec 13, 2015 10:19 pm
by GunChleoc
Obh och, nach tusa a tha bochd :(

Ouch, you're really poor(ly)

This week = an t-seachdain seo

Word order: chaidh mi a-mach gu pàrtaidh a-raoir fhathast. It is more natural to say "co-dhiù" rather than "fhathast" in this context.