Page 99 of 104

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Dec 24, 2015 12:55 pm
by GunChleoc
Nollaig chridheil dhuibh uile!

Merry Christmas to you all

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Dec 25, 2015 4:02 am
by faoileag
Agus bhuamsa! :D

(Agus dhut fhèin, a GhC! :priob: )

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Jan 01, 2016 6:57 pm
by DomhnallDorcha
Bliadhna mhath ùr. Tha mi a' còcaireachd dinnear.
Happy New Year. I am cooking dinner

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Jan 01, 2016 7:04 pm
by MarcMacUilleim
DomhnallDorcha wrote:Bliadhna mhath ùr. Tha mi a' còcaireachd dinnear.
Happy New Year. I am cooking dinner
Dè a tha air a' chlàr-bidh a-nochd? / What's on the menu tonight?

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Jan 01, 2016 7:14 pm
by DomhnallDorcha
Feasgar math Marc, Am bi sinn ag ith mairtfheòil ròsta, buntàta, sprouts agus Yorkshire pudd.
Don't know gaelic for sprouts or Y.pudding

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Jan 01, 2016 7:22 pm
by MarcMacUilleim
DomhnallDorcha wrote:Feasgar math Marc
a Mhairc.
DomhnallDorcha wrote:Am bi sinn ag ith
Bidh sinn ag ithe... Am bi sinn ag ithe would be the way of asking "Will we be eating...?"
DomhnallDorcha wrote:sprouts agus Yorkshire pudd.
Don't know gaelic for sprouts or Y.pudding
http://www.faclair.com/?txtSearch=brussel%20sprout

I imagine they'd just use the English for Yorkshire pudding, though a purist might suggest "marag Yorkshire". Yorkshire pudding isn't really pudding, though, at least not in the way that marag is... :D

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sun Jan 03, 2016 1:30 pm
by DomhnallDorcha
Tha mi a' sgriobhadh air an Web-site seo an-drasda ach às a dhèidh seo bidh mi ag eisdeachdri Litir Bheag air BBc Radio Nan Gàidheal ,Tasglann.
I am writing on this web site now but later on I will be listening to Litir Bheag on Radio Nan Gàidheal, archive.
Aig a' cheart am bidh mi a' leughadh a "programme transcript".
At the same time I will be reading the programme transcript.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Jan 04, 2016 12:54 pm
by GunChleoc
Tha ainm Gàidhlig air "York" ann.

There is a Gaelic name for York.

Mar sin, 's e "Siorrachd Eabhrac" a tha air "Yorkshire".

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Jan 07, 2016 11:45 am
by poor_mouse
'S e Nollaig a tha ann an-diugh san Eaglais againne. Bha sinn san Eaglais oidhche an-raoir.
Agus tha mi a' fònadh gu mo chairidean fad an latha.
Nollaig chridheil dhuibh uile! :D

There's Christmas today in our Church. We were in the church last night.
And I am calling to my friends on the phone all the day long.
Merry Christmas to you all!

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Jan 07, 2016 5:43 pm
by GunChleoc
Nollaig chridheil agus dhutsa!

Merry Christmas to you too!

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Jan 22, 2016 3:05 am
by ithinkitsnice
Bu chòir dhomh a bhith sa' leabaidh an dràsta, ach tha mi na shuidhe an seo ag ithe cereal agus coimhead air 'DIY le Donnie' air an tele. Tha mi smaoinachadh gum bi gabhaidh mi* beagan uisge-beath an toiseach ge-tà. Gabhaidh.

I should be in bed now, but I'm sitting here eating cearal and watching 'DIY le Donnie' on the telly. I think I'll have a whiskey first though. Yes.

* particularly wondering about this, had a stab but I don't imagine it's correct.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Jan 22, 2016 3:56 am
by MarcMacUilleim
Tha mi a' smaoineachadh gun gabh mi...

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Jan 22, 2016 9:02 pm
by GunChleoc
tha mi na shuidhe => tha mi nam shuidhe

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sun Jan 24, 2016 7:40 pm
by ithinkitsnice
Rinn mi poit mhòr brota na h-Alba (no 'Albannach?)* le cearc an diugh, ach chuir mi i dìreach sa' fhrids a chionn tha fuigheall coiridh (Bidh Innseanach) gu leòr againn bho a-raoir agus tha mi smaoineachadh gum bi ag ith sin a-rithist a-nochd. 'S abhaist dhom 's toil leam** i a dhèanamh le feòil-uain no feòil-chaorach ach chan urrainn dhut iad a dh'fhaighinn ann an Tesco agus 's e Didòmhnaich a bh' ann an diugh, ma-thà bha am bùth bùidseir dùinte. Bith i mhath a dh'aindeoin chùis (no 'air cor air bith'?)***.

Dè an seòrsa brot a 's fhearr leibh?

I made Scotch Broth with chicken today, but I've put it straight in the fridge because we've got plenty leftover curry from last night and I think we'll have that again tonight. I usually like to make it with lamb or mutton, but you can't get them in Tesco and it's Sunday today so the Butcher's shut. It'll be good anyhow.

What's your favourite kind of soup?


* Dè a Gàidhlig a tha air 'Scotch Broth'?
** this feels like a bit of a grammar crash
*** I dug these phrases up from the learngaelic dictionary, any good?

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Jan 25, 2016 12:02 am
by MarcMacUilleim
In England, English muffins are just called muffins.
In France, French fries are just called fries.
In Belgium, Belgian waffles are just called waffles.

In Scotland, Scotch broth is just called broth. When my granny made a pot of broth, it was Scotch broth that she made, and she'd have wondered what you were talking about if you'd suggested that she might have made any other sort of soup. Typically, this would be on a Monday from the left-overs from Sunday dinner, which the English now call Sunday lunch. So, if we'd had chicken for Sunday dinner, then the broth would have been made from chicken. But it was still broth!