Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Wed May 25, 2016 1:05 pm

Mòran taing, Fhaoileag!
GunChleoc wrote: Chan eil mi cinnteach gu bheil e cearr co-dhiù
'S dòcha gu bheil thu ceart a-rithist, a Ghunchleoc.


Eilidh -- Luchag Bhochd

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed May 25, 2016 7:41 pm

Uill, seo dhut am fianais nach eil e fada cearr :)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Thu May 26, 2016 11:19 pm

————————————
Ooft. Tha mi n' dòchas gu bheil thu a' tòiseachadh a dh'fhaireachdainn beagan nas fheàrr a-nis co-dhiù.


Ooft. I hope you're starting to feel a bit better now anyway.

————————————
Chaidh mi is mo chèile a dh'Arrain air a' chiad àm sa champervan againn deireadh-seachdain seo chaidh, còmhla ri ar dhithis charaid anns a teanta aca. Bha dùil againn air droch-shìde, agus nuair a ràinig sinn an siud Oidhche Haoine bha an t-uisge mòr ann. Ge-tà, nuair a thàinig Didòmhnaich 's ann uabhasach grianach is teth a bh' ann (agus thàinig grian-loisgte orm mar is àbhaist).

Nuair a bha a' ghrian a-muigh, choisich sinn mu chuairt an eilean agus chunnaic sinn tòrr tursachan agus 'Uamh an Rìgh', far am faca sinn sgrìobhadh air a' bhalla bho mu na 1800s. Bha sin gu math inntinneach. Agus nuair a bha an t-uisge ann thadhail sinn air an taigh-staile agus dh'òl sinn tòrr uisge-beatha. Cha chreid mi nach ann cus a dh'òl sinn a-cheana.

Saoilidh mi gur e àite glè shnog a th' ann, ged b' fheàrr leam na h-Eileanan an Iar. Chan eil Arrain cho neo-choltach ri àitichean eile a tha faisg air a tha mi a fuireach, agus tha e gu math trang. Rachainn air ais ach bhithinn ag iarraidh eileanan eile a dh'fhaicinn an toiseach, mar Ìsle, Tiriodh no Muill.

Agus an deireadh-seachdain seo? Tha agam ri a glanadh a' (am?) bhana*.


My partner and I went to Arran for the first time in our campervan last weekend, along with our friends in their tent. We expected bad weather, and when we arrived there on Friday night it was raining heavily. However, when Sunday came it was really sunny and hot (and I got sunburn as usual).

When the sun was out, we walked around the island and we saw lots of standing stones and 'The King's Cave', where we saw writing on the wall from around the 1800s. That was pretty interesting. And when the rain was on we visited the distillery and drank a lot of whiskey. I think we drank too much actually.

I thought it was a really nice place, although I preferred the Outer Hebrides. Arran's not so unlike other places near where I live, and it was a bit busy. I'd go back but I'd want to see other islands first, like Islay, Tiree or Mull.

And this weekend? I have to clean the van.————————————

* 'bhana' is masculine, but 'am bh-' feels wrong. I assume it's a Gaelicisation of 'v-' rather than lenition proper, but it feels more natural to have "a' bh-". A bheil sin ceart no cearr?

LilithNoor
Posts: 23
Joined: Tue Aug 04, 2015 1:46 pm
Language Level: neach-tòiseachaidh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sasann

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by LilithNoor » Tue May 31, 2016 9:41 pm

'S fhada bhon uairsin! Cheannaich sinn taigh ùr, air an adhbhar sin bha mi uabhasach trang.

'S e seann both brèagha a tha ann, ach tha e robach agus, uill, ciamar a chanas mi 'DIY' anns a Ghàidhlig? Bha mi a peantadh fad an t-siubhail!

It's been a while! We bought a new house, therefore I was incredibly busy.

It's a lovely old cottage, but it's shabby and, well, how do I say DIY in Gaelic? I was painting all the time!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed Jun 08, 2016 7:36 pm

DYI 'sa Ghàidhlig... chan eil mi cinnteach. 'S dòcha mar a chanas cuid sa Ghearmail: Tha torr obrach romhainn - fuiricheamaid gus am bi càch deiseil leatha! :spors:

I'm not sure. Maybe like some Germans say: There is much work to do - let's wait until the others have finished it.


Uill, chaidh torr obrach a shadail 'gam ionnsaigh an t-seachdain seo agus tha mi cho sgìth ri seann each. Bha e a' faireachdainn mar cho-fharpais taipidh luaith. Dh'fhàs cùisean na bu shàmhaiche an-diugh gu fortanach.

I got tons of work thrown my way this week and I am as tired as an old horse. It felt like a speed typing contest. Fortunately, things quieted down today.

So, my apologies for the lack of corrections.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Mairead
Posts: 232
Joined: Fri Mar 07, 2014 4:13 pm
Language Level: Intermediate
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùn Èidinn (às na SAA)
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Mairead » Thu Jun 09, 2016 9:31 am

Obh obh, chan eil mòran Gàidhlig agam anns an latha a tha ann. Cha robh mi a' leughadh Gàidhlig anns an teirm seachad, ach tha mi a' dèanamh pròiseact-rannsachaidh mu òrain iasgaich, agus tha mòran anns a' Ghàidhlig. Chan eil cuimhn' 'm gràmar doirbh... :naire:

A Luchag Bochd, tha mi 'n dòchas gum bheil thu math. Tha e doirbh a bhith anns an t-ospadal.

Oh my, I don't have much Gaelic these days. I didn't study Gaelic last semester, but I am doing a research project about fishing songs, and many are in Gaelic. I don't remember advanced grammar...

Poor mouse, I hope you are doing okay. It's hard being in the hospital.
Tha avatar agam à dhealbh aig mo phiuthar anns an Cellardyke. Tha trì videothan Ghàidhlig agam anns an Youtube.
My avatar is from a photo that my sister took in Cellardyke. I have three Gaelic videos on Youtube.

poor_mouse
Posts: 939
Joined: Fri Nov 19, 2010 7:33 pm
Language Level: beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: An Ruis, St Petersburg
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by poor_mouse » Thu Jun 09, 2016 2:59 pm

Mòran taing, a Mhared!
Tha mi fada nas fheàrr a-nis. Thèid mi dhan oifis agus obraichidh mi ann mar a b' àbhaist; tha sin car doirbh dhomh fhathast, ach cuidichidh mo charaidean dhomh gu mòr.

I'm much better now. I go to the ofice and work there as usual; it's rather hard to me yet, but my friends help me a lot.
Eilidh -- Luchag Bhochd

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Mon Jun 13, 2016 6:41 pm

Tha mi air a bhith a' cur puist-d do duine an là uile, ach tha duil agam nach leugh duine dè a sgrìobh mi mar is àbhaist. Faighnichidh mi ceist, ach cuiridh iad air ais freagradh mu dheidhinn rudeigin eile. Tha e mar a bhith a' bruidhinn ri each na chadal.

Bidh mi nas toilichte nuair a bhios mi deiseil le m' obair oir thèid mi a-mach dhan chlas Gàidhlig agam — ’s e an clas deireannach mus tug an saòr-laithean samhraidh a bh' ann. Às dèigh dhom chrìochnachadh a' chlasaichean, tha mi a' smaoineachadh gum bi mi airson a' dol suas a Shàbal Mhòr Ostaig airson cùrsa goirid aca [aon de a' chùrsaichean goirid aca?].


I've been sending emails to people all day but I expect folk won't read what I've written as usual. I'll ask a question and they'll send a reply back about something else.

I'll be happier when I'm finished work because I'll be heading out to my Gaelic class — it'll be the last one before the summer holidays. Once I'm finished the classes, I think I'd like to go up to SMO for one of their short courses.

faoileag
Maor
Posts: 1504
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Mon Jun 13, 2016 11:26 pm

Tha mi an dòchas gum bi cothrom agad! :D Bhiodh sin sgoinneil!
Rinn thu glè mhath!

Beagan ceartachaidh:

Tha mi air a bhith etc is a literally correct rendering of the English but is a bit too complicated. Probably better with e.g.
Bha mi a' sgrìobhadh phost-d.... (gen. pl. after the present participle)
gu daoine - (bho... gu... when sending things, and duine is someone/anyone, not 'people'.)
fad an latha.....dùil.....
nach leugh duine sam bith na sgrìobh mi (na= that which) mar as àbhaist
Cuiridh mi ceist...freagairt (freagradh is possibly also OK, just not my normal word)
deiseil leis an obair (no need for mo, and anyway I'd go for an obair agam if anything)
oir: is OK but in fact more like for/as in Eng. On a bhios mi a' dol... better for 'because I'll be going'.
dhan chlas Ghàidhlig
's e an clas /am fear mu dheireadh (deireannach has a more formal, ultimate feel to it) ro shaor-làithean (an t-)samhraidh a bhios ann
As dèidh dhomh na clasaichean a chrìochneachadh, saoilidh mi gum bi mi airson a dhol... airson fear/aon de na cùrsaichean goirid aca
(smaoineachadh is better kept for real thought IMO :P ; saoilidh mi = I suppose/think/imagine/expect)

(As usual, maybe others would have a different take on some of the word choices. :) )

LilithNoor
Posts: 23
Joined: Tue Aug 04, 2015 1:46 pm
Language Level: neach-tòiseachaidh
Corrections: Please correct my grammar
Location: Sasann

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by LilithNoor » Wed Jul 27, 2016 9:59 pm

Bha mi a ag èisteachd ri Radio nan Gàidheal an-diugh, agus thuig mi pairt dheth. Mu dhéidhinn 30 sa cheud? Agus chuala mi cèol ùr gu leòr cuideachd. Bha mi glè toilichte!

Tha cùrsa ùr air RnG ann - Beag air Bheag. Tha mi ag iarraidh ag èisteachd ris, ach chan fhaod mi a faighinn sreath 1. Dh'éist mi ri an phrògram làithreach an-diugh, ach bha e rud-eigin doirbh. Bha agallamh le Calum Dòmhnallach bho Runrig, agus bha sin inntinneach.

I was listening to Radio nan Gàidheal today, and I understood some of it. About 30 percent? And I heard plenty of new music as well. I was very pleased!

There is a new course on RnG - Beag air Bheag. I wanted to listen to it, but I could not find the first series. I listened to the current program today but it was quite difficult. There was an interview with Calum MacDonald from Runrig, and that was interesting.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Jul 28, 2016 10:11 am

Nach math a rinn thu!

Well done

Ceartachadh:
Tha mi ag iarraidh èisteachd ris, ach chan fhaod mi sreath 1 fhaighinn
ri a' phrògram
Bha agallamh le Calum Dòmhnallach bho Runrig ann
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Fri Jul 29, 2016 1:11 am

Tha mi gu math toilichte an-diugh a chionn chaidh leabhar airson a rinn mi an t-seacaid longlisted airson an duais Man Booker! Bha mi a' smaoineachadh gum bu toil leibh mu dheidhinn a dh'èisteachd — ’S e "His Bloody Project" an t-ainm a th' air le an t-ùghdar Albannach Graeme Macrae Burnet, agus ’s e sgeul dorcha a th' ann mu dheidhinn murt fuilteach ga thachairt ann an Ros an Iar sa Ghàidhealtachd ann ann 1869, ga innse tro sgrìobhainn-chùirte às an deuchainn agus neach-aithris neo-earbsach. ’S e Beurla air a bheil e ga sgrìobhadh, ach saoilidh mi gum faod e a chur ùidh oirbh co-dhiù, ’s ann glè, glè mhath a tha e. Co-dhiù, bu chòir dhuibh uile [e] a leaghadh … uill, mur as beag oirbh fuil!

I'm pretty happy today because a book that I (for which I) made the jacket for has been longlisted for the Man Booker prize! I was thinking you might like to hear about it — It's called "His Bloody Project", by the Scottish author Graeme Macrae Burnet, and it's a dark story about a bloody murder that takes place in Wester Ross in the Highlands in 1869, told through court documents from the trial and an unreliable narrator. It is written in English but I thought it might interest you anyway, it is really good. Anyway, you should all read it … well, unless you don't like blood!

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Fri Jul 29, 2016 1:33 am

LilithNoor wrote: Tha cùrsa ùr air RnG ann - Beag air Bheag. Tha mi ag iarraidh ag èisteachd ris, ach chan fhaod mi a faighinn sreath 1.
’S fìor thoil leam Beag air Bheag. Chan eil sreath a h-aon ann sa iPlayer no iTunes gu mì-fhortanach, ach tha torr eapasodan ann fhathast. Chan e cùrsa a th' ann, chan eil agad ri a dh'èisteachd gach eapasod aon is aon. Tha gach fear a' seasamh na aonar gu mòr.

I really like Beag air Bheag. Series one isn't on iPlayer or iTunes unfortunately, but lots of episodes are there still. It's not really a course, you don't have to listen to each episode one by one (in order). Each one mostly stands alone.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4562
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri Jul 29, 2016 7:24 am

Meal do naidheachd a thaobh a' chòmhdachaidh-leabhair!

Congratulations about the book cover


Some advanced structures there, well done :)

(book) cover = còmhdachadh
gum bu toil leibh èisteachd mu dheidhinn
an t-ùghdar, ach: leis an ùghdar
'S ann sa Bheurla a chaidh a sgrìobhadh
gum faod e ùidh a chur oirbh - Correct use of saoilidh mi :), one wouldn't use faod here though. Cha chreid mi nach biodh ùidh air cuid dhiubh ann.

@lilith: seasaidh gach fear leis fhèin
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

ithinkitsnice
Posts: 101
Joined: Wed Oct 21, 2015 1:51 pm
Language Level: Tha mi, no, um, 's e… ?
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Glaschu

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ithinkitsnice » Fri Jul 29, 2016 5:20 pm

Taing a GhunChleoc, tha mi air a bhith a' cleachadh.

Thanks GunChleoc, I've been practising.
gum bu toil leibh èisteachd mu dheidhinn
Carson nach eil sin inverted? Ma tha "bu toil leam sin a dhènamh" ceart, carson nach eil "bu toil leibh mu dheidhinn a dh'èisteachd"? A bheil e a chionn ’s e preposition a th' ann sa object?

Why isn't that inverted? If "bu toil leam sin a dhènamh" is correct, why not "bu toil leibh mu dheidhinn a dh'èisteachd"? Is it because the object is a preposition?

Post Reply