Page 104 of 104

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Jul 30, 2016 12:35 pm
by GunChleoc
ithinkitsnice wrote:A bheil e a chionn ’s e preposition a th' ann sa object?
Tha :)

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Aug 01, 2016 1:23 pm
by LilithNoor
Chan e cùrsa a th' ann, chan eil agad ri a dh'èisteachd gach eapasod aon is aon.
Tapadh leat ithinkitsnice, cha robh fhios agam. Tha mi toilichte nach ionndrainnte mi rud-eigin cudromach.

'S e La Lùnastal a th' ann an-diugh, agus tha iad a fogharachadh feur-tioram an seo (tha mi a fuireach faisg air Evesham). Gabhaidh sinn beagan subhachas a-nochd, le biadh tradaiseanta . Ithidh sinn aran agus òlaidh sinn seudar.

Thanks, ithinkitsnice. I did not know that. I am glad that I didn't miss anything important.

It is Lammas today and they are harvesting hay. (I live near Evesham). We will have a small celebration tonight, with traditional food. We will eat bread and drink cider.

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Aug 01, 2016 1:39 pm
by GunChleoc
Tha mi toilichte nach do chaill mi rud-eigin cudromach. - ionndrainn is when you miss a person.

harvest = buain

Tha mi 'n dòchas gum bi deagh oidhche agaibh!

I hop that you will have a great night

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Wed Aug 03, 2016 10:30 pm
by LilithNoor
Tapadh leat a GhunChleoc.

Bha an t-uisge ann fad an là! Lorg mi an seanfhacal sin.

'Tri láithean de’n Iuchar ‘s an Fhaoileach 
’S tri láithean de’n Fhaoileach ‘s an Iuchar'

Chan eil e cearr

Thanks Gun Chleoc.
It rained all day! I found this proverb:

'Three days of July in February, and three days of February in July' (although the website suggested the old period of Iuchar ran into the modern August)

It's not wrong!

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Aug 04, 2016 4:00 pm
by poor_mouse
Tha mi a' leughadh an fhòraim air a bheil "Город Переводчиков" san Ruisis (Baile-mòr nan Eadar-Theangadairean).
Tha sin glè inntinneach; ach chan eil duine ann aig a bheil Gàidhlig.

I'm reading the forum, wich is named "Город Переводчиков" in Russian (the City of Translators).
It's very interesting; but nobody is speaking Gealic there.

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Aug 06, 2016 1:43 pm
by Suaineach
Tha mi a' gabhail mo cupa tì. (I am having my cup of tea.)

Is there any difference between and teatha?

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Aug 06, 2016 1:55 pm
by GunChleoc
No, same thing - just a dialectal difference I guess.

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Aug 06, 2016 1:58 pm
by Suaineach
Tapadh leat, an GhunChleoc!

:D

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Aug 06, 2016 10:51 pm
by faoileag
Tha mi a' coimhead air an telebhisean - fèis ciùil Bhelladrum air BBC Alba. Math fhèin. :D

Watching TV - the Belladrum Festival on BBC Alba.

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sun Aug 14, 2016 7:42 pm
by LilithNoor
Bidh mi a’ dol a-null thairis airson cuirme-ciùil, agus cheannaich mi na tiocaidean plèana an dè. Bidh mi a' dol a Frankfurt, anns A' Ghearmailt.

Tha da puirt-adhair ann am Frankfurt. Cha robh fhios agam gu bheil port-adhair Hahn fada fada bhon baile; cha d'innis Ryanair dhomh sin! Feumaidh mi a ceannach tiocaid bus cuideachd.

I am going abroad for a concert, and I bought the plane tickets yesterday. I'm going to Frankfurt, in Germany.

There are two airports in Frankfurt. I did not know that Hahn airport is far, far from the town; Ryanair did not tell me that! I need to buy a bus ticket too.

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue Aug 16, 2016 3:00 pm
by Mairead
A Lilith, tha mi 'n dòchas gum bi seudar agus aran againn airson Lammas - ann an Cill Rìmhinn tha càrnabhail fhamarach againn. :roll: Agus 's toil leam a' Ghearmailt. :) Bha mi ag obair ann am Münster an-uiridh. Tha Ryanair carach, nach eil?

Chaidh mi a Leòdhas an t-seachdain a chaidh. Bha mi ag rannsachadh òrain iasgaich. Bha sinn a' siubhail air dà uairean deug Dimàirt agus Dihaoine! Ach 'se turas math a bh' ann. Bha mi a' bruidhinn Gàidhlig ris an draibhear tagsaidh, ris an òg anns an oifis cuairteir ann an Steòrnabhagh, agus ris a' bhean-bhùtha ann an bùth aodaich. Rinn mi clàraidhean de òrain iasgaich cuideachd.

Lilith, I wish we had cider for Lammas - in St Andrews we have a noisy carnival. And I like Germany. :) I worked in Münster last year. Ryanair is sly, isn't it?

I went to Lewis last week. I was researching fishing songs. We were travelling for twelve hours Tuesday and Friday! But it was a good trip. I was speaking Gaelic with the taxi driver, with the young man in the tourist office in Stornoway, and with the shopkeeper in the clothing store. I made recordings of Gaelic fishing song too.

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Aug 29, 2016 12:39 pm
by GunChleoc
Seadh, seo mar a tha RyanAir. Ma thèid thu a Dhüsseldorf, cuiridh iad gu Weeze thu, cha mhòr nach eil siud san Òlaind!

Yep, that's what RyanAir are loke. If you are going to Düsseldorf, they will take you to Weeze, that's almost in Holland!


dà phort-adhair
cha do dh'innis
feumaidh mi ticead bus a cheannach
dà uair dheug
young man = òigfhear no òigear
agus mholainn "oifis turasachd Steòrnabhaigh"
ann am bùth aodaich, sa/anns a' bhùth aodaich
de dh'òrain

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Sep 08, 2016 1:44 pm
by LilithNoor
Tha, a Mhairead, tha Ryanair carach, ach tha iad saor!

Obh obh, a Ghun Chleoc, tha sin nas fhaide. Nuair a bha mi a fuireach anns an Fhraing, ann an Grenoble, chaidh mi a Lunnain slighe Geneva. Bha sin nas saoire.

Yes Mairead, Ryair are sly, but they are cheap.

Oh dear, Gun Chleoc, that's even further. When I was living in France, in Grenoble, I went to London via Geneva. It was cheaper.