Page 45 of 104

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri May 21, 2010 11:13 am
by AlasdairBochd
Rinn mi biadh Inntinneach an-diugh agus tha mi loma-làn an-dràsda. :)

I made Indian food today and now I'm completely full.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri May 21, 2010 7:38 pm
by GunChleoc
An cuir thu cuid dhomh :D

Can you send me some


Eadar dà sgeul, dhìochuimhnich mi faighneachd ciamar a tha e a' dol leatsa, a Neas.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon May 24, 2010 8:39 pm
by eideard
Am bi biadh Innsineach innteannach ? Saoliddh mi gu bheil sin a' crochadh air a' chòcaire.

Is Indian food interesting ? I suppose that depends on the cook. :-)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue May 25, 2010 3:24 am
by AlasdairBochd
Obh Obh. Bha droch Litreachadh agam :naire: . Chiall mi biadh Innseanach (ged a bha e inntinneach aig an aon àm).

Och. That was my bad spelling. I meant Indian food (although it was interesting at the same time).

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Wed May 26, 2010 2:09 am
by Neas Olc
Eadar dà sgeul, dhìochuimhnich mi faighneachd ciamar a tha e a' dol leatsa, a Neas.
Uill fhuair mi obair mu dheireadh thall ach s'e companaidh làn bòrach a th'ann. Fagaidh mi am mios seo tighinn. :?

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Wed May 26, 2010 6:52 pm
by GunChleoc
Uill, 's e airgead a th' ann air a char as lugha. :? Tha mi an dòchas gum faigh thu rud nas fhèarr! :D

Well, at least it's money. I hope you'll find something better!

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu May 27, 2010 3:17 am
by Neas Olc
S'e, ach chan eil mi ag iarraidh basachadh airson $10.50/uair. :( Tha an ceannard ro ùr agus tha an t-obair air a bhith gu math cunnartach na laighean seo chaidh. Cha chanaidh mi tuilleadh mu dheidhinn. :roll:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu May 27, 2010 9:03 pm
by GunChleoc
Cha bu chòir do dh'obair a bhith cunnartach! :mc:

Work shouldn't be dangerous

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu May 27, 2010 9:31 pm
by eideard
Neas Olc wrote: Uill fhuair mi obair mu dheireadh thall ach s'e companaidh làn bòrach a th'ann. :?
Bòrach ? Dè tha sin ?

Bòrach ? What's that ?

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri May 28, 2010 3:20 am
by Neas Olc
Typo. 'bùrach'.

Dh'fhag mi an obair an diugh co dhiu. :(

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri May 28, 2010 6:32 am
by GunChleoc
Tha mi an dòchas gum faigh thu rudeigin nas fhèarr!

I hope you will find something better

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue Jun 01, 2010 2:27 am
by Neas Olc
Tha mi'n dochas.

Tha agam fhathast ri airgead fhaghainn bhuapa, dh'obair mi da sheachdainn aig a'chompanaidh agus cha do paigh iad mi (dh'fhag mi e "on the spot" aon là roimhe payday gu mi-fhortunach). Co dhiu cha b'e ach obair samraidh a bh'ann mu dheireadh thall agus fhuair mi 'od job' no dhà faisg air an taigh.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Jun 19, 2010 8:32 am
by GunChleoc
Tha am fiabhras orm :olc:

I'm running a fever

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Jul 15, 2010 4:32 pm
by Caoimhin.MacGilliosa
Tha mi ag obair an-drasda, ach bidh mi a' ruith a-nochd :)


I'm working, but tonight I will run.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Fri Jul 16, 2010 7:02 am
by GunChleoc
An ruith thu na h-uile oidhche?

Do you run every night?