Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Caoimhin.MacGilliosa
Posts: 60
Joined: Wed Jan 02, 2008 2:01 pm
Language Level: Beginner
Location: Aonghas, Alba

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Caoimhin.MacGilliosa » Fri Jul 16, 2010 11:35 am

Bidh. Bidh mi a' ruith na h-uilea oidhche, ach cha bidh mi a' ruith Disatharine.

'S Sin thu fhein? An ruith thu na h-uile oidhche?GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sat Jul 17, 2010 6:18 am

Cha ruith. Chan eil mi math air ruith.

No. I'm not good at running.


I would say Ruithidh mi na h-uile oidhche (I run every night) rather than Bidh mi a' ruith... (I am running)
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Thrissel » Sat Jul 17, 2010 8:13 am

Chanainnsa "a h-uile h-oidhche". Tha mi a' smaoineachadh gum bidh "na h-uile" air a chleachdadh gun ainmear a' leantainn sin, mar eisimpleir "Bha na h-uile ann".

I'd say "a h-uile h-oidhche". I think "na h-uile" is used without a following noun, eg "Everybody was there".

I can't explain the "h-" in h-oidhche, but I've seen the phrase go like this somewhere and it kind of feels better, it's easier to pronounce.

chris-1961
Posts: 87
Joined: Thu May 15, 2008 6:59 pm
Language Level: beginner - intermediate
Location: Penicuik, Alba.
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by chris-1961 » Mon Aug 16, 2010 8:08 pm

Halo Gun Chleoc, Dè tha sibh a' dèanamh an-diugh? / What are you doing today?
Tha mi anns an Eilean Sgitheanach aig S.M.O. ? I'm on the Isle of Skye at Sabhal Mor Ostaig.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Tue Aug 17, 2010 6:22 am

Chan eil mi ach air dùsgadh is a' gabhail cupa cofaidh

I haven't done anything but wake up and am having a cup of coffee


A bheil thu aig an t-SMO airson cùrsa samhraidh?

Are you at SMO for a summer course?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

chris-1961
Posts: 87
Joined: Thu May 15, 2008 6:59 pm
Language Level: beginner - intermediate
Location: Penicuik, Alba.
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by chris-1961 » Tue Aug 17, 2010 8:17 pm

Tha mi aig Sabhal Mor Ostaig airson Cursaichean Goirid aig ire 3.
I am at SMO for a short course at level 3.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed Aug 18, 2010 7:18 am

Glà mhath - tha mi an dòchas gun soirbhich e leat! :D

Very good - I wish you success
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

chris-1961
Posts: 87
Joined: Thu May 15, 2008 6:59 pm
Language Level: beginner - intermediate
Location: Penicuik, Alba.
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by chris-1961 » Wed Aug 18, 2010 8:40 am

Moran taing.
Many thanks.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Wed Sep 08, 2010 3:20 am

Tha mi air-ais aig an oilthigh an-dèidh sheachdainn obair san tuath gun compiutair agus gun eadar-lìn. Chaidh mi bho obair gu obair fad na miosan seo chaidh, bha mi cho sgith nach do tàinig mi do FNG seo aon uair. Tòisichidh clasaichean air seachainn, s'docha gum b'urrainn dhomh compairt a ghabhal san fhòram tric gu leor. Duilich mur eil a'Ghàidhlig 'am cho math ri abhaisteach, tha mi cleachdte ri a cleachdadh nas abhaistaiche na seo.

Ceid
Posts: 56
Joined: Mon Aug 09, 2010 2:18 am
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: SAA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Ceid » Wed Sep 08, 2010 5:44 am

Thug mi a-mach an sgudal agus an-dràsda tha mi a' nigheadh aodachan mun dol dhan leabaidh. Tha e a' fàs anmoch an-seo agus feumaidh me dùisg tràth a-màireach. 'S fheàrr leam a' dol ruith mun éirigh na gréine nuair a bidh i fionnar gu leòr fhathast. Bidh i fàs ro theth fad an latha airson mi a ruith as deidh éirigh na gréine.

Agus tha na damaid "mosquitoes" a' cuir craichte orm! :olc:

I took the trash out and right now I'm washing clothes before going to bed. It's getting late here and I need to get up early tomorrow. I want to go running before sunrise when it will still be cool enough. It's been getting too hot during the day for me to run after sunrise.

And the damned mosquitoes are driving me crazy!

Ceid
Posts: 56
Joined: Mon Aug 09, 2010 2:18 am
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: SAA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Ceid » Wed Sep 08, 2010 7:31 pm

Uill, chaidh mi a' ruith 'sa mhadainn agus a-nise tha mo lurgainn goirt. :mhoire: :? Taing a tha ann airson ibuprofen.

Bidh an clas agam aig AGA tòiseachadh 28mh dhen t-Sultain agus tha mi a' feuchainn a dheasachadh le a' toirt sùil air ais aig a h-ule rud a tha mi air ionnsachadh gu seo. Obh obh, 's cus a tha ann. Ach tha mi ag iarraidh obair cruaidh am bliadhna air chor 's gun téid agam air toirt an Cùrsa Adhartais aig SMO an ath bhliadhna. Tha mi 'n dòchas gun téid agam air tòiseachadh le Modal 5 neo mar sin, ach chì sinn, chì sinn. :? (Feumaidh mi a' cuimhne riaghlailtean GhOC a cheachdadh! Ann an Canada--far a tha AGA ann-- chan eil iad a' leantainn GOC ach na riaghailtean Chomhairle na Gàidhlig ann an Albainn Naudh. 'S e sin a lean mise. :priob: )

'S tha an t-acras agam tholladh. Cha do dh'ithe mi bracaist idir agus mar sin, feumaidh mi dh'ithe dìnneir dh'aithgherr. Saoil mi gun deasachaidh mi bonnach-uighe 's isbeanan. Chan eil móran eile agam aig an taighe co-dhiù.

Well, I went running this morning and now my shins hurt. Thanks be for ibuprofen.

My class at AGA will start September 28 and I am trying to get ready by reviewing everything I've been learning so far. Jesus, it's a lot of stuff. But I want to work hard this year so that I can take the Cùrsa Adhartais at SMO next year. I am hoping that I can start at Module 5 or around that, but we'll see. (I will have to remember to use GOC rules! In Canada, where AGA is located, they aren't following GOC but the rules put out by the Gaelic Council of Nova Scotia. That's what I follow.)

And I'm starving. I didn't eat any breakfast and so now I'll need to eat lunch pretty soon. I think I'll make an omelet with sausages. I don't have much else at the house anyhow.
Last edited by Ceid on Wed Sep 08, 2010 8:28 pm, edited 1 time in total.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed Sep 08, 2010 7:57 pm

Tha mise air mo dhinnear a ghabhail a-nis. Bha BBQ ann :D

I have eaten my dinner now. BBQ
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Ceid
Posts: 56
Joined: Mon Aug 09, 2010 2:18 am
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: SAA
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Ceid » Fri Sep 10, 2010 12:24 am

Tha mi deiseil am broinn a' fhionnaradair a ghlanadh an-dràsd'. Bha rud breun, grod a-muigh ann. Chan eil mi cinnteach dé bha e ach tha am fàileadh air fàg.

I just now finished cleaning the inside of the refrigerator. There was something rotten inside. I'm not sure what it was, but the smell has gone.

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Sat Sep 18, 2010 6:10 am

Thàinig mi air ais bho dheuchainn bhall-choise tri uairean air ais ach tha mi fhathast air adrelinine high. Tha agam ri chàdail a dheanamh ach chan urrainn dhomh. Chan fhairich mi gu math madainn a-maireach.

Back from footie trials, tired but adreniline, can't sleep.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Sun Sep 19, 2010 9:05 am

Ciamar a chaidh e leat?

How did it go?
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply