Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Sgrìobh 'sa Ghàidhlig is Beurla / Write in Gaelic and English
Forum rules
Sgrìobh a h-uile rud gu dà-chànanach / Write everything bilingually
Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Sun Sep 19, 2010 11:58 pm

Cha am fear sin gu math. Co dhiugh, rinn mi deuchain eile feasgar an-diugh (airson sgioba eader-dhealaichte) agus cha do cluich mi cho math's a bu choir. Tha mi a feitheamh airson a'bhuil an-drasd. :urnaigh:GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Mon Sep 20, 2010 1:48 pm

Guma math a thèid leat!
Good luck

Chan eil mi a' dèanamh càil ach ruith bho clas gu clas. Tha e glè mhath co-dhiù!
The only thing I'm doing is run from class to class. It's very good though
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Caoimhin.MacGilliosa
Posts: 60
Joined: Wed Jan 02, 2008 2:01 pm
Language Level: Beginner
Location: Aonghas, Alba

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Caoimhin.MacGilliosa » Mon Sep 20, 2010 4:40 pm

Leugh mi ´Cleasan a´bhaile mhoir´. Tha e ann an Gaidhlig agus Berula.

Bidh mi a´dol dhan New Zealand a-maireach...

Gabh mo leisguel. Gaidhlig bochd agam.

I´m reading a book for Beginners called ´Performer? in the Big City´It´s in English and Gaelic.

I´m going to NZ tomorrow (for 3 months, tourist visa) When I come home, I am going to study Gaelic more to improve my language skills and hopefully become more fluent in Gaidhlig.

Please excuse, my poor gaelic.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Mon Sep 20, 2010 10:45 pm

Cha robh sin dona idir. :D
That wasn't bad at all

typo: leisgeul

Tha mi an dòchas gun còrd an Sealainn Nuadh riut
I hope you'll like New Zealand
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

treaclemine
Posts: 72
Joined: Sun Nov 15, 2009 12:22 pm
Language Level: Neach-toiseach
Location: Sasann
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by treaclemine » Fri Oct 15, 2010 9:21 pm

Tha mi ag ionnsachadh ...

I am learning ...

"'S e Sasannach a tha annam. Chan e Albannach a tha annam. An e Albannach a tha annaibh? 'S e clèireach a tha annam. Chan e tidsear a tha annam. Tha mi ag obair ann an Dàimh Phoblach."

"I am English. I am not Scottish. Are you Scottish? I am a clerk. I am not a teacher. I work in Public Relations."

Tha mi ag èisdeachd ri 'Runrig' cuideachd.

I'm also listening to 'Runrig'.

Ach a-nis, tha mi sgìth ... tha mi ag radh 'Oidhche mhath leibh'!

But now, I am tired ... I am saying, 'Good night to you'!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Fri Oct 15, 2010 10:04 pm

Glè mhath! :D

Tha mi sgìth cuideachd.

I am tired also.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Fri Oct 15, 2010 11:43 pm

Tha agus mise!

Bha mi ag èisteachd ris a' Mhòd air BBC Alba agus Radio nan Gàidheal. Ged a tha iomadh òran agus seannadair caran seann-fhàsanta, tha cuid mhath dhiuth uabhasach drùidhteach.


So am i!

I was listening to the Mod on BBC Alba and Radio na Gàidheal. Although some songs and singers are a bit conservative, quite a few of them are most impressive.-

Neas Olc
Posts: 400
Joined: Sun Oct 28, 2007 6:12 am
Language Level: Briste
Location: A'Chuimrigh (à Toronto)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Neas Olc » Tue Nov 02, 2010 5:54 am

Chan eil mi a deanàmh mòran. Tha pàipear a'm ri scriobhadh airson a-maireach ach tha do tòisich mi e. Obrachaidh mi fad nas fhearr fo tuilleadh èiginn.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Thu Nov 04, 2010 12:18 am

Obh obh guma math a thèid leat

Good luck
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

cailean
Posts: 7
Joined: Mon Nov 08, 2010 10:02 pm
Language Level: beginner
Location: Germany

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by cailean » Sat Nov 13, 2010 5:14 pm

Bu toigh leam faic Alba an aghaidh Zealand (?) Nuadh an diugh ach chan eil e comasach airson cha craoladh TV Gearmailtis rugbaidh!

I'd like to watch Scotland v New Zealand roday but this is not possible as German TV doesn't broadcast rugby!

faoileag
Maor
Posts: 1498
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by faoileag » Sun Nov 14, 2010 12:35 am

Mar a thuirt mi ann an àite eile, feumaidh a bhith VPNUK (no a leithid) agad.
http://vpnuk.net/
:D


What you need, as I said elsewhere, is this link or similar.

ughagan
Posts: 6
Joined: Sun Nov 14, 2010 12:06 am
Location: An Cill Úird Eile

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by ughagan » Tue Nov 16, 2010 11:12 pm

Tha mi ag ól cupan bainne agus a' smaointinn air a' toiseach m'obair-dachaig ...

I'm drinking a cup of milk and thinking about starting my homework...

Caoimhin.MacGilliosa
Posts: 60
Joined: Wed Jan 02, 2008 2:01 pm
Language Level: Beginner
Location: Aonghas, Alba

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Caoimhin.MacGilliosa » Wed Nov 17, 2010 11:18 am

Tha mi a' leughadh 'Fòram na Gàidhlig' agus ag èist ris an rèidio.

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by GunChleoc » Wed Nov 17, 2010 7:57 pm

dachaigh

èisteachd

Cha dèan mi dad sam bith eile a-nochd. Tha mi sgìth.
I won't do anything esle tonight. I'm tired.
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Thrissel
Posts: 647
Joined: Wed Jun 24, 2009 10:33 pm
Language Level: eadar-mheadhanach
Location: Glaschu

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Unread post by Thrissel » Wed Nov 17, 2010 10:37 pm

else :priob:

Tha agus mise. Tha mi a' dol a chadal a-nis.
So am I. I'm going to sleep now.

Post Reply