Page 64 of 104

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Feb 06, 2012 2:29 am
by Wilsons-of-Oxford
Tha mi ag seallach an Super Bowl ann am tharnaid Baker Hill.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Feb 06, 2012 7:27 am
by Fear na coille
GunChleoc wrote:
Fear na coille wrote: (a' dearcadh?)
:lol: :lol:


ri dèanamh oir chan eil headphones agam gus èisteachd

Tha mi duilich seo a chluinntinn
I'm sorry to hear that


'S e ''VO'' a tha mi ag òl

Bitheamaid ag obair - maid already means "sinn", so you don't need to add it again

Is toil leam an t-òran, mòran taing!
I like the song, many thanks
Och, tha an rudan a thuirt sibh sin cho cardail, mòran taing airson do chuideachadh, nise agus gu sioraidh brath...
Chan eil annamsa ach cuillean gu bheil glè cheirbach le faclan. Uill ma 's toil leibh an t-òran sin, dè mu dheidhinn an t-òran seo?
http://youtu.be/P8a4iiOnzsc
Tha an t-òran bho Florida a-tuath, faisg air Jacksonville.
The song is from North florida, near Jacksonville.
Oh, the things you said are very friendly, many thanks for your help, now and eternally forever...
I'm not but a puppy that's very clumsy with words. Well if you like that song, what about this song?
http://youtu.be/P8a4iiOnzsc
Agus Sgriobh As Dèidh: S e VO a tha mi ag òl nise a rithist (on a bha an cèilidh bho na phàrantain aig am mnaoidh agam) :curam:
And P.S.: It's VO that I'm drinking again (since the visit from the wife's parents) :curam:

Chan eil an seo an fhirinn le cinnt :spors:
Tha iad ceart gu leòr :D

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue Feb 07, 2012 12:05 am
by Thrissel
Wilsons-of-Oxford wrote:Tha mi ag seallach an Super Bowl ann am tharnaid Baker Hill.
a' sealltainn air an t-Super Bowl - generally the ag form is only used before vowels
anns an tarnaid - anns for the definite article; an because am only goes before b, f, m, p; t usually doesn't lenite after n (more here http://akerbeltz.org/index.php?title=Th ... _to_lenite)
Fear na coille wrote:Och, tha an rudan a thuirt sibh sin cho cardail, mòran taing airson do chuideachadh, nise agus gu sioraidh brath...
Chan eil annamsa ach cuillean gu bheil glè cheirbach le faclan. Uill ma 's toil leibh an t-òran sin, dè mu dheidhinn an t-òran seo?
Agus Sgriobh As Dèidh: S e VO a tha mi ag òl nise a rithist (on a bha an cèilidh bho na phàrantain aig am mnaoidh agam)
Chan eil an seo an fhirinn le cinnt
an rudan -> na rudan (plural)
cardail -> càirdeil
airson do chuideachadh -> chuideachaidh (genitive after airson)
sioraidh brath -> sìorraidh bràth
cuillean -> cuilean (AFAICT cuillean is a form of cuinnean)
gu bheil -> a bheil
cheirbach -> chearbach
mu dheidhinn an t-òran seo -> an òrain (genitive after mu dheidhinn)
Sgriobh -> Sgrìobh
a rithist -> a-rithist
an cèilidh -> a' chèilidh (cèilidh is feminine thus has this form even in the nominative)
bho na phàrantain -> pàrantan (no change in the plural after bho)
aig am mnaoidh -> aig a' mhnaoi
an fhirinn -> an fhìrinn

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Wed Feb 08, 2012 12:22 pm
by GunChleoc
Tha thu làn dì-beathte :)
You are very welcome

Rinn muinntir Fhòram na Gàidhlig an aon rud dhomhsa nuair a thòisich mise air ionnsachadh!
The FnG people did the same for when I started learning

Aon rud eile:

Chan e ach an fhìrinn a th' agam le cinnt - tha seo nas nàdarra

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Wed Feb 15, 2012 8:05 am
by Fear na coille
Fear na coille wrote:Och, tha an rudan a thuirt sibh sin cho cardail, mòran taing airson do chuideachadh, nise agus gu sioraidh brath...
Chan eil annamsa ach cuillean gu bheil glè cheirbach le faclan. Uill ma 's toil leibh an t-òran sin, dè mu dheidhinn an t-òran seo?
Agus Sgriobh As Dèidh: S e VO a tha mi ag òl nise a rithist (on a bha an cèilidh bho na phàrantain aig am mnaoidh agam)
Chan eil an seo an fhirinn le cinnt
an rudan -> na rudan (plural)
cardail -> càirdeil
airson do chuideachadh -> chuideachaidh (genitive after airson)
sioraidh brath -> sìorraidh bràth
cuillean -> cuilean (AFAICT cuillean is a form of cuinnean)
gu bheil -> a bheil
cheirbach -> chearbach
mu dheidhinn an t-òran seo -> an òrain (genitive after mu dheidhinn)
Sgriobh -> Sgrìobh
a rithist -> a-rithist
an cèilidh -> a' chèilidh (cèilidh is feminine thus has this form even in the nominative)
bho na phàrantain -> pàrantan (no change in the plural after bho)
aig am mnaoidh -> aig a' mhnaoi
an fhirinn -> an fhìrinn[/quote]

Mo chreach :naire:
Ciamar a channas mi?:
I feel woefully inadequate here. :mhoire:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Wed Feb 15, 2012 2:21 pm
by faoileag
It's because you are ambitious and write a lot that there is more to correct than with someone who only writes a couple of very simple sentences. Both types of post extremely welcome! :D

The corrections are so taaht you can learn even more (if you want), not a criticism!

It's great that you're willing to give it a go, and you can already communicate very effectively, so be proud of that! :moladh:

Native speakers are also much more tolerant of mistakes than other learners - and in fact tend not to notice them as long as the message gets across.

Remember communicative effectiveness is just as important as (or more important than) detailed accuracy. Credit where credit's due! :D

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Wed Feb 15, 2012 5:17 pm
by GunChleoc
Na thuirt faoileag!

Making mistakes is the price of experimenting and going to the limits of what you can do. Experimenting increases the error rate, but can also be very rewarding. So, please keep it up!

A lot of it is spelling stuff, so please don't worry about it. It will come with pratice :D

You should have seen my first attempts at posting in Gaelic - barely intelligible! :lol:

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Thu Feb 16, 2012 8:09 am
by Fear na coille
Sin sibh fhèinn GunChleoc, faoileag, agus Thrisel. Tuig mi sin gu math. Tha mi às mo aonar seo gun Gàidhlig beò. Tha duinneagan air an taobh a muigh a' Ghàidhealtacht na h-Alba, no an Gàidhealtachd beag ann an Canada a fuireach ann an teacs-leabharaichean. Ach an seo, ann am FnG, 's e coimhearsnachd ann. Mòran taing a chàiraidean gràdhach nuadh agam.

That's yourselves GunChleoc, faoileag, agus Thrisel. I understand well. I'm alone here without living Gàidhlig. Some people outside the Gàidhealtach of Scotland, or the small Gàidhealtacht in Canada live in textbooks. But here in FnG, there is a community. Many thanks to my dear new friends :D

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sat Feb 25, 2012 1:23 pm
by GunChleoc
'S ann mar seo a bha e dhomhsa cuideachd. Bha mi a' fuireach ann am baile mòr ach nam aonar a' bruidhinn sa Ghàidhlig!
It was like this for me too. I was living in a big city but on my own speaking Gaelic

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Mar 05, 2012 12:12 am
by iolair
Latha math dhan a h-uile duine,

Bha mi fhìn agus mo bhean a' coimhead as dèidh ar ban-ogha feasgar an-diùgh. Ceithir uairean leis an toddler de 2.5 bliadhna a dh'aois - tha sinn caran sgìth a-nis!
My wife and I looked after our granddaughter this afternoon. Four hours with a 2.5 year-old - we are somewhat tired now!

Chan eil mi cinnteach mun abairt "coimhead as deidh" airson "look after" neo "baby-sit". A bheil sin ceart?
I am not sure about the phrase for "look after"? Is that correct?

Dh'fhàg ise agus a parantan 15 mionaidean air ais, agus tha fois oirinn a-nis.
She and her parents left 15 minutes ago, and now we can rest.

Chan eil fhios agam direach ciamar a canar "take a break". Chunnaic mi "fois" anns an fhaclair air loidhne, ach chan fhaca mi eisimpleirean.
I don't know exactly how "take a break" is said. I saw "fois" in the on-line dictionary, but I didn't see examples.

Co-dhiu, tha e ciuin an-drasta...
Anyhow , it is calm now...

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Mon Mar 05, 2012 9:51 am
by AlasdairBochd
These might do.
Dèan cùram air (oirre)
Take care of him (her)
a' frithealadh (chloinne)
attending to (children)
Gabh fois
Take a rest (a break)

Bidh fàilte air ceartachadh a dhaoine
Corrections welcome folks

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue Mar 06, 2012 4:19 pm
by iolair
Mòran taing Alasdair!

Nì sinn cùram oirre a-rithist an ath dheireadh sheachdain. Anns an eadar-ama tha sinn a' gabhail fois.
We will take care of her again next weekend. In the meantime we will have a rest.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue Mar 06, 2012 5:54 pm
by An Gobaire
Nì sinn cùram oirre a-rithist an ath dheireadh sheachdain. Anns an eadar-ama tha sinn a' gabhail fois.
We will take care of her again next weekend. In the meantime we will have a rest.
Bidh sinn a' gabhail cùram dhith a-rithist...

(mas e rud a tha suidhichte gach seachdain)

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Tue Mar 06, 2012 7:35 pm
by iolair
Chan e rud a tha a' tachairt gach seachdain, gu ruige seo (ged a bu toil e leis mo bhean)! 'S abhaist dhan a parantan a bhith a' tadhal comhla rithe. Tha sin nas fhasa dhuinn.

It isn't a thing that happens every week, so far (although my wife would like that)! Usually her parents visit along with her. That is easier for us.

Re: Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Sun Mar 11, 2012 6:26 pm
by poor_mouse
'S e Didòmhnaich a tha ann an-diugh, ach bha mi ag obair a' dhaindhion sin. 'S mòr am beud!
Seo còig làithean fhathast gu deireadh-seachdain agus tha mi cho sgìth 's chan urrainn dhomh smaoineachadh idir...

It's Sunday today, but I was working in spite of this. Great pity!
It's five days yet till weekend and I'm so tired as I can't think at all...