Page 1 of 104

Dè tha thu a' dèanamh? / What are you doing?

Posted: Wed Sep 19, 2007 10:33 am
by GunChleoc
Tha mi a' gabhail cupa cofaidh.
I'm having a cup of coffee.

Dè tha sibhse a' dèanamh?
What are you doing?

Posted: Wed Sep 19, 2007 5:56 pm
by ruighean
Bu chòir dhomh a bhith ag obair an lèirmheas a tha agam ri dhèanamh ach cha mi a' cosg ùine air loidhne. :roll: Tòisichidh mi a-maireach e.
I should be working on a book review I have to do, but I am wasting time online. I'll start it tomorrow.

Bidh mi a' dol gu Blàr Athall madainn Dihaoine far a bhios mi a' riochdachadh SMO aig an Òraid bliadhnail aig Oilthigh na Gàidhealtachd.
I'll be going to Blair Atholl on Friday Morning where I'll be represening SMO at UHI's annual lecture.

Posted: Thu Sep 20, 2007 9:33 pm
by miguel
Wed Sep 19, 2007 5:56 pm
Bha mi ann an Steòrnabhagh :D Ach bha mi anns an ospadal an uairsin, dh'fhuirich mi an sin airson dà latha. (Thuit mi leis a' bhaidhsacal agam anns an Lacasdal.)

I was in Stornoway. But I was at the Hospital then, where I stayed for 2 days. (I fell with my bike in Laxdale.)

Posted: Fri Sep 21, 2007 8:23 am
by GunChleoc
Tha mi an dòchas gun do chòrd Steòrnabhagh riut agus gum bi thu nas fhèarr mu thràth!
I hope you liked Stornoway and that you're better already!

Posted: Sat Sep 22, 2007 10:10 am
by GunChleoc
Ciamar a tha sibh an-diugh?
How are you today?

Rinn mi briosgaidean. Tha iad blasda!
I made some cookies. Yum!

Posted: Mon Sep 24, 2007 7:27 am
by Fear Gallta
Tha mi a' gabhail mo bhracaist.

I'm having my breakfast

Posted: Mon Sep 24, 2007 2:48 pm
by iolair
Tha mi a' gabhail cupa cofaidh, agus tha mi ag obair anns an oifis.

Posted: Mon Sep 24, 2007 2:49 pm
by iolair
(Gabhaibh mo leisgeul)

I'm drinking copy and am at work.

Posted: Mon Sep 24, 2007 8:55 pm
by Coinneach Cìr
miguel wrote:
Wed Sep 19, 2007 5:56 pm
Bha mi ann an Steòrnabhagh :D Ach bha mi anns an ospadal an uairsin, dh'fhuirich mi an sin airson dà latha. (Thuit mi leis a' bhaidhsacal agam anns an Lacasdal.)
Chan eil sin ro mhath. Bhuail mise an cabhsair (leis an càr) ann an Lacasdal uair :oops:
An-dràsta tha mi nam shuidhe aig a' choimpiutair le deoch bhùrn ag èisteachd ri ceòl.

That's not too good. I hit the pavement (with the car) in Laxdale once :oops:
The now I'm sitting at the computer with a drink of water listening to music.

Posted: Tue Sep 25, 2007 6:14 pm
by am Bàrd
Tha mi aig obair. Tha mi aig mo choimpiutair.
I'm at work. I'm at my computer.

Posted: Fri Sep 28, 2007 12:43 pm
by iolair
Tha mi a' gabhail bracaist agus ag eisteachd ri "Mac 'illemhicheil" air Radio nan Gaidheal.

I am eating breakfast and listening to "Mac'illemhicheil" on Radio nan Gaidheal.

Posted: Fri Sep 28, 2007 2:18 pm
by GunChleoc
Tha mi air biadh meadhan-latha a ghabhail.
I just had lunch.

Posted: Sun Sep 30, 2007 5:08 pm
by miguel
Tha mi a' faicinn an gèam rugbaidh eadar Èirinn agus [Argentina ?]. 'S e deagh ghèam a tha ann.

I am seeing the match between Ireland and Argentina. Good match.

Posted: Sun Sep 30, 2007 10:43 pm
by *Alasdair*
Tha mi ann mo seòmar-cadail air an coimpuitair ag èisteachd ri ceòl (Peatbog Faeries). Tha mi air "MSN".
I'm in my bedroom on the PC listening to music (Peatbog Faeries). I'm on MSN.

Posted: Tue Oct 02, 2007 10:36 am
by GunChleoc
Bha mi a' tionndadh software an fhòram airson cuid nan sràcan a chur air dòigh.
I have been altering the software of the forum to fix the accent thing.