Page 1 of 1

Ràdh na Seachdaine 19 - suidhe-suas

Posted: Thu Jul 15, 2010 11:54 pm
by An Gobaire
Cha bu gann nach robh suidhe-suas aig an teaghlach ud.

Tha sibh eòlach air an dà fhacal seo "suidhe" agus "suas"...ach dè as ciall don fhacal fhillte seo "suidhe-suas"anns an t-seagh sa bheil Gàidheal ga tuigsinn?

'S e th' ann ach "aoigheachd ga nochdadh do strainnsearan" agus 's dòcha do choigrich cuideachd.

Mar sin, chanadh tu "cha bu gann nach robh an teaghlach ud fialaidh/a' toirt aoigheachd mhath do strainnsearan"

Ann am Beurla: There was no lack of hospitality shown by that family.

Re: Ràdh na Seachdaine 19 - suidhe-suas

Posted: Sat Jul 17, 2010 9:07 am
by Thrissel
An Gobaire wrote:'S e th' ann ach "aoigheachd ga nochdadh do strainnsearan" agus 's dòcha do choigrich cuideachd.
Dè an diofar a tha eadar "strainnsear" agus "coigreach"? Strainnsear - cuideigin air nach eil thu eòlach ach a tha a' buntainn dhan aon dùthaich/nàisean; coigreach - cuideigin bho dhùthaich/nàisean eile :?:

Re: Ràdh na Seachdaine 19 - suidhe-suas

Posted: Sat Jul 17, 2010 8:55 pm
by An Gobaire
Tha iad coltach ri chèile, agus dh'fhaodadh "coigreach" a bhith a' ciallachadh "strainnsear" cuideachd, ach tha brìgh nas fharsainge air "coigreach" nach eil air "strainnsear", agus mar a thuirt thu, sin e dìreach - cuideigin à dùthaich cèin.

Re: Ràdh na Seachdaine 19 - suidhe-suas

Posted: Sun Jul 18, 2010 10:23 am
by Thrissel
A' tuigsinn - taing airson a' mhìneachaidh!