Page 1 of 1

Ràdh 28 - Cho luath ri brìdean...

Posted: Mon Sep 20, 2010 2:07 am
by An Gobaire
A' fuireach san Eilean Sgitheanach, chan eil latha a chuireas mi seachad nach fhaic mi eun-mara sònraichte air a' chladach no air an traigh ann an Slèite. 'S e sin am brìdean....ach chan e brìdean a chanas a h-uile duine ris agus chan eil mi cinnteach gur e brìdean a chanas na Sgitheanaich ris a bharrachd. Cha chreid mi nach e "brìdean" a chanas na hearaich ris an eun seo ge-tà.

THa na h-ainmean "An Gille-brìghde" agus "An trìlleachan" gu math cumanta cuideachd, a rèir na sgìre sa bheil thu.

Co-dhiù, tha gu leòr shamhlaidhean ann a thaobh cho luath 's a tha neach, no ainmhidh, agus 's e seo fear eile.

Cho luath ri brìdean air an tràigh.

Ma choimheadas tu air gille-brìghde air an tràigh, chì thu cho clis, sgiobalta 's a tha e a' sgiabadh an siud 's an seo.

Re: Ràdh 28 - Cho luath ri brìdean...

Posted: Mon Sep 20, 2010 2:58 pm
by faoileag
Ann an Colin Mark tha brìd-eun agus gille-brìde agus trìlleachan ann; tha iad uile a' ciallachadh oystercatcher.

Luath agus clis gum teagamh, agus brèagha.

Re: Ràdh 28 - Cho luath ri brìdean...

Posted: Mon Sep 20, 2010 4:58 pm
by An Gobaire
Sin an litreachadh a bha a dhìth orm ma-tà.

A bheil sgeul air "Brìghd'-eun" mar litreachadh air?

Re: Ràdh 28 - Cho luath ri brìdean...

Posted: Mon Sep 20, 2010 11:24 pm
by faoileag
Chan ann ann an Colin Mark (ach gille-Brìde, air ainmeachadh fo 'trìlleachan').

Ann an Wentworth (Wester Ross) tha 'brìdeán', agus anns an liosta aig Alastair Mac an t-Sealgair, 'brìdein'.