Page 1 of 1

Se a' chiad thaom den taigeis...

Posted: Thu Jan 24, 2013 2:45 pm
by An Gobaire
Leis gu bheil Oidhche Burns a' dlùthachadh oirnn, seo seanfhacal air am faod daoine a tha dèidheil air suipearan Burns beachdachadh!

Se a' chiad thaom den taigeis as teotha dhith!

The first squirt of the haggis is the hottest!