Census: Adult Learners of Gaelic

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
User avatar
~Sìle~
Posts: 120
Joined: Mon Oct 27, 2008 5:45 pm
Language Level: Beginner
Corrections: Please correct my grammar
Location: Kent, Sasainn
Contact:

Census: Adult Learners of Gaelic

Unread post by ~Sìle~ »

Ma tha sibh a’ gabhail pàirt ann an cùrsa no tachartas gus sgilean Gàidhlig a thogail no na sgilean Gàidhlig a th’ agaibh a leasachadh tro iomairtean ionnsachaidh airson inbhich, feuch gun lìon sibh an ceisteachan againn a chaidh fhoillseachadh an-diugh. Feumaidh freagairtean a bhith a-staigh ron 7mh Samhain.

If you are currently undertaking any activity to acquire, develop or improve your Gaelic language skills through adult learning initiatives make sure you complete our survey which opens today. Responses must be in by the 7th November.

******

Cunntas-sluaigh: Inbhich a tha ag Ionnsachadh Gàidhlig / Census: Adult Learners of Gaelic

Fàilte don chunntas-shluaigh airson inbhich a tha ag ionnsachadh Gàidhlig. Tha an teacsa sa cheisteachan seo ann an Gàidhlig agus Beurla leis an teacsa Ghàidhlig a’ nochdadh ann am purpaidh. Gus am bi cùisean nas soilleire, tha an dà chànan air an roinn le /.
/ Welcome to the census looking at adult learners of Gaelic. The text used in this survey is in both Gaelic and English with the Gaelic text shown in purple. To help with accessibility, the different languages are separated with a /.

/ Chaidh Bòrd na Gàidhlig a stèidheachadh fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 mar a’ bhuidheann ris a bheil e an urra inbhe na Gàidhlig a ghleidheadh mar chànan oifigeil ann an Alba, aig a bheil co-ionnanachd spèis leis a’ Bheurla.
/ The Gaelic Language (Scotland) Act 2005 (the Act) established Bòrd na Gàidhlig (the Bòrd) as the organisation responsible for securing the status of Gaelic as an official language of Scotland, commanding equal respect to the English language.

/ Mar phàirt de na dleastanasan aca, tha aig a’ Bhòrd ri Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig fhoillseachadh, agus sa phlana sin tha foghlam seach-sgoile air aithneachadh mar raon-leasachaidh air a bheil prìomhachas.
/ As part of their responsibilities, the Bòrd are required to publish a National Gaelic Language Plan and in that plan, post-school education is recognised as one of the priority development areas.

/ Thathar ag obair an-dràsta gus ro-innleachd nàiseanta a dhealbh airson Gàidhlig do dh’inbhich. Tha am Bòrd air Liz Nic an Tàilleir aig Tkm Consulting fhastadh gus cunntas-sluaigh a chumail a chuidicheas le bhith dealbh na ro-innleachd agus a bheir dhuinn fiosrachadh nas mionaidiche a thaobh inbhich ann an Alba a tha nan luchd-ionnsachaidh Gàidhlig.
/ Work is currently underway to develop a national strategy for Gaelic adult learning. The Bòrd have commissioned Liz Taylor at Tkm Consulting to conduct this census to help inform development of the strategy and gather more accurate data relating to adult learners in Scotland.

/ Ma tha sibh nur neach-ionnsachaidh agus nur n-inbheach a tha a’ dol an sàs, no an dùil a dhol an sàs, ann an cùrsa no tachartas sam bith gus piseach a thoirt air na sgilean Gàidhlig agaibh, bidh na freagairtean agaibh sa cheisteachan seo cudromach.
/ If you are an adult learner currently participating, or planning to participate, in any kind of activity to improve your Gaelic language skills, your input to this survey is important to us.


Post Reply