Page 1 of 1

Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Mon Oct 05, 2015 11:21 pm
by Raghnaid NicGaraidh
Bidh an Sgoil-Earraich Nàiseanta 2015 ann aig deireadh na seachdaine 20-22 November anns a’ Mheall Bùirn, Bhioctoiria. Bidh sgoil glè mhath ann, le leasanan, òrain, agus cairdean ùr. ‘S e native speaker no fluent learner a th’ anns na tìdsearan agus bidh cuplan clàsaichean ann – “beginner”, “intermediate”, “advanced”, air ais ‘is adhart.

The 2015 National Spring School 2015 will be on the weekend of the 20th-22nd of November in Melbourne, Victoria. It's sure to be a great school, with classes, songs, and a chance to make new friends with Gaelic. The teachers are native speakers or fluent learners, and classes are divided by ability.

Seo an linc: http://www.ozgaelic.org/sgoil/sgoil2015.html
Seo am foirm: http://www.ozgaelic.org/pdfs/Sgoil%20flyer%202015.pdf
Seo dealbhan airson na sgoile an-uiridh: http://www.ozgaelic.org/photosZ/
Seo reaport airson na sgoile an-uiridh: http://www.ozgaelic.org/sgoil/Reports/s ... eport.html

Tha mi an dochas gum bi mi gur faicinn an-sin!
I hope to see you there!

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Tue Oct 06, 2015 12:01 am
by MarcMacUilleim
Raghnaid NicGaraidh wrote:aig direadh na seachdaine
aig deireadh na seachdaine - dìreadh = "climbing"
Raghnaid NicGaraidh wrote:a th’ ann na tìdsearan
a th' anns na tidsearan
Raghnaid NicGaraidh wrote:Seo an linc
Seo an ceangal
Raghnaid NicGaraidh wrote:Seo an foirm
Seo am foirm
Raghnaid NicGaraidh wrote:airson an sgoil
airson na sgoile - airson takes the genitive
Raghnaid NicGaraidh wrote:gum bi mi gur fhaicinn
gum bi mi gur faicinn

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Wed Oct 07, 2015 12:43 am
by Raghnaid NicGaraidh
Tapadh leibh - all fixed now. Some where so obvious I can't believe I let them slip past me.
A bheil duine sam bith airson dol dhan sgoil?

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Mon Dec 07, 2015 8:10 pm
by GunChleoc
Ciamar a chaidh leibh?

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Fri Dec 11, 2015 12:19 am
by Raghnaid NicGaraidh
Uill, chaidh mise dhan Sgoil anns a' chàr – dhraibh sinn deich uairean a’ Mheall Bùirn agus deich uairean dhachaidh!

Ach bha an Sgoil glè glè glè mhath co-dhiugh! Cha robh an Sgoil cho mòr ri an Sgoil an-uiridh – cha robh ach fichead no còig-is-fichead daoine ann am bliadhn’. Ach an-uiridh bha h-uile duine sean agus am bliadhn’, bha mu deich oileanaich òg eile, “about my age”, mu fichead bliadhna d’ aois, agus ‘s uabhasach math sin! Bha tè bheag le seachd bliadhna ann cuideachd.

Bidh an sgoil anns a’ Bhris Beinn an ath-bhliadhna.

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Sat Dec 12, 2015 1:01 pm
by GunChleoc
Raghnaid NicGaraidh wrote:Uill, chaidh mise dhan Sgoil anns a' chàr – dhraibh sinn deich uairean a’ Mheall Bùirn agus deich uairean dhachaidh!
Tha na nì sinn gus an cànan seo ionnsachadh iongantach :lol:

Tha mi toilichte gun do chòrd e riut!

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Sat Dec 12, 2015 1:11 pm
by MarcMacUilleim
Raghnaid NicGaraidh wrote:deich uairean
Generally speaking, that would imply 10 o'clock. If you are trying to convey the sense of something take ten hours of elapsed time, then you'd say deich uairean a thìde.

http://taic.me.uk/leasan32.htm

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Sat Dec 12, 2015 1:17 pm
by MarcMacUilleim
Raghnaid NicGaraidh wrote:còig-is-fichead daoine
còig duine fichead in the traditional vigesimal form
fichead 's a còig duine in the decimal form

http://www.taic.me.uk/leasan31.htm

Re: Sgoil-Earraich Nàiseanta (Meall Bùirn, Astràilia)

Posted: Sat Dec 12, 2015 1:20 pm
by MarcMacUilleim
Raghnaid NicGaraidh wrote:mu fichead
Mu lenites: https://en.wiktionary.org/wiki/mu#Scottish_Gaelic, so mu fhichead

Cf mu chuairt, mu dheidhinn, mu dheireadh etc.