Page 1 of 1

Sgoil-Gheamhraidh Nàiseanta - Bris Beinn, Astràilia

Posted: Wed Jun 01, 2016 1:12 pm
by Raghnaid NicGaraidh
Bidh an Sgoil-Earraich Nàiseanta 2016 anns a' Gheamhradh am bliadhna (mar sin: Sgoil-Gheamhraidh Nàiseanta) agus bidh e aig deireadh na seachdaine 15-17 July anns a’ Bhris Beinn, Dùthaich nam Bannrighinn. Bidh sgoil glè mhath ann, le leasanan, òrain, agus cairdean ùr. ‘S e native speaker no fluent learner a th’ anns na tìdsearan agus bidh cuplan clàsaichean ann – “beginner”, “intermediate”, “advanced”, air ais ‘is adhart.

The National Spring School 2016 will be in winter this year (therefore: National Winter School) and it will be on the weekend of the 15th-17th of July in Brisbane, Queensland. It's sure to be a great school, with classes, songs, and a chance to make new friends with Gaelic. The teachers are native speakers or fluent learners, and classes are divided by ability.

Seo an ceangal: http://www.ozgaelic.org/sgoil/sgoil2016.html
Seo am foirm: http://www.ozgaelic.org/pdfs/Sgoil%20fl ... 0Final.pdf
Seo dealbhan airson na sgoile an-uiridh: http://www.ozgaelic.org/photosZ/
Seo reaport airson na sgoile an-uiridh: http://www.ozgaelic.org/sgoil/Reports/s ... eport.html

Tha mi an dochas gum bi mi gur faicinn an-sin!
I hope to see you there!

AGUS – seallaibh air an litir-naidheachd nan Comunn Gàidhlig Astràilia! Seo ‘n Teachdaire Gaidhealach, agus ‘s e "litir-naidheachd-D" a th’ anns a-nis am bliadhna.

AND - have a look at Comunn Gàidhlig Astràilia's newsletter! It's called "An Teachdaire Gaidhealach", and it's now an "e-newletter" this year.

Seo e: http://us13.campaign-archive2.com/?u=06 ... 59cc7b1ff3

Sgoil-Gheamhraidh Nàiseanta - Bris Beinn, Astràilia

Posted: Wed Jun 08, 2016 7:21 pm
by GunChleoc
Gach soirbheachas dhuibh!