Coinneamh ann an Dùn Èideann ¦ Public meeting in Edinbrugh

Na tha a' tachairt ann an saoghal na Gàidhlig agus na pàipearan-naidheachd / What's happening in the Gaelic world and the newspapers
Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Coinneamh ann an Dùn Èideann ¦ Public meeting in Edinbrugh

Unread post by Coinneach Cìr » Fri Nov 02, 2007 11:18 am

Tha dùil agamsa ri bhi an làthair toirt seachad an eadar-theangachadh.
I plan to attend to provide the simultaneous tr*nsl*t**n.
Gàidhlig ann an Dùn Èideann

Fòram Poblach Fosgailte

A' Neartachadh Coimhearsnachd na Gàidhlig

Disathairne 3 Samhain 2007
12.30 – 3.30 f.

Edinburgh University Settlement,
The Old Fire Station,
27 East Norton Place
EH7 5DR

Clàr an Fheasgair

12.30 Grèim bìdh & ceòl
12.45 Cathraiche: Fàilte agus prògram an latha

Neach-labhairt Iomradh air leasachaidhean bho Samhain 2006
Iain MacLeòid Adhartas & pròiseactan leasachaidh 2006 +

1.00 Àm ri teachd le Plana Gàidhlig na Comhairle & leasachadh
coimhearsnachd
Iain MacDhòmhnaill Foghlam
Màrtainn Mac an t-Saoir Na h-Ealain
Neach-labhairt Luchd-Ionnsachaidh
Sgoilear Àrd-sgoil An Òigridh
Peadar Morgan, BnaG Sealladh nàiseanta
Riochdaire Sealladh eile

2.00 Cofaidh

2.15 Comhairliche Cùrsa Plana Gàidhlig na Comhairle
Neach-labhairt Geàrr-chunntas den Phlana & molaidhean
Cathraiche Cothrom cheistean air luchd-labhairt

3.15 Cathraiche: Geàrr-chunntas an latha & molaidhean

Cothrom conaltraidh, ceòl & glainne fìon

4.00 Deireadh na coinneimh & ceann-là na h-ath chruinneachadh
bliadhnail

Bidh Comhairle nan Leabhraichean a' reic leabhraichean agus CDs fad an fheasgair. Bidh eadar-theangachadh mar aon aig a' choinneimh dhaibhsan a dh'fheumas sin.

Fàilte air a h-uile duine.

Thathas a' cur fàilte oirbh cuideachd gu 'Bothan' aig 8.30f Dihaoine
02.11.07 le Ruairidh Caimbeul & Don MacCoinnich aig Meadow Bar, Sraid
Buccleuch.

Fo stiùir Coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Eideann & Comunn na Gàidhlig


Gaelic at the Crossroads

Community Forum & Public Consultation Meeting on Edinburgh Council's
Draft Gaelic Plan

Which direction now for Edinburgh's Gaelic Community?

Saturday 3rd November 2007
12.30 – 3.30 pm

Edinburgh University Settlement,
The Old Fire Station,
27 East Norton Place
EH7 5DR

Programme

12.30 Refreshments, music, exhibition
12.40 A welcome from the chair
Achievements since the first Forum in 2006
Speaker (TBC)
Where Gaelic stands now in Edinburgh John MacLeod

1.00 Views on the future: what the Gaelic plan must do for us
Schools Ian MacDonald
The arts Martin MacIntyre
Learners Speaker TBC
Youth High school student
National perspective Peadar Morgan, Bòrd na Gàidhlig
Beyond the involved community Speaker (TBC)

2.00 Coffee

2.15 Edinburgh's Gaelic plan consultation meeting, chaired by Councillor (TBC)
How the plan will succeed Council Officer (TBC)

An opportunity to put questions to the speakers

3.15 Final thoughts from the chair, and details of the next annual meeting

(till 4.00) Informal discussion with a glass of wine / soft
drink, and more music

The Gaelic Books Council will have a selection of books and CDs for sale throughout

Simultaneous tr*nsl*t**n will be provided.

All welcome.

Come & join us too at 'Bothan' - 8.30pm Friday 02.11.07 with Roddy Campbell & Don Mackenzie at the Meadow Bar, Buccleuch St.

Organised by Edinburgh's Gaelic Community together with Comunn na
Gàidhlig.GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Fri Nov 02, 2007 2:33 pm

Guma math a thèid leat! :D
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Coinneach Cìr
Rianaire
Posts: 333
Joined: Mon Sep 24, 2007 4:07 pm
Language Level: Fileanta
Corrections: I'm fine either way
Location: Siorrachd Rinn Friù
Contact:

Unread post by Coinneach Cìr » Sun Nov 04, 2007 10:29 am

GunChleoc wrote:Guma math a thèid leat! :D
Ceud taing. Chaidh an coinneamh glè mhath agus fhuair mi mo mholadh às dèidh eadar theangachadh a dhèanamh timcheall air 3 uairean-a-thìde. Ach 's e a' Beurla a bh' aig feadhainn agus fhuair mi fois nuair a bha iadsan a bruidhinn. 'S e uallach mòr a bh' ann, a bhi cur Beurla air na bha daoine ag ràdh ri riochdairean Comhairle Baile Dhùn Èideann. Dh'obraich e agus nach mi bha toilichte greim bìdh agus glainne fìon fhaighinn aig deireadh gnothaichean!! :farmad:

Thanks very much. The meeting went very well and I was praised after the meeting after providing tr*nsl*t**n for approximately 3 hours. But some of the speakers used English so I got a break when they were speaking. It was a big responsibility, tr*nsl*t*ng to English what people addressing representatives of Edinburgh City Council were saying. It worked very well and I wasn't half happy to get a bite to eat and a glass of wine at the end of proceedings!!

GunChleoc
Rianaire
Posts: 4523
Joined: Mon Sep 17, 2007 11:26 am
Language Level: Mion-chùiseach
Corrections: Please correct my grammar
Location: Dùthaich mo chridhe
Contact:

Unread post by GunChleoc » Wed Nov 07, 2007 4:08 pm

Hmmm, glainne fion... bu thoil leam fear cuideachd.
A glass of wine.. I'd like one too.

Sin thu fhèin! :D
Oileanach chànan chuthachail
Na dealbhan agam

Post Reply