Skype contact and names

Cleachdaibh seo gus còmhraidhean Skype a chur air cois / Use this to arrange Skype meetings
dughlas
Posts: 33
Joined: Sun Jun 06, 2010 2:36 pm
Language Level: nas fhearr na bha i
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by dughlas » Sat Jul 07, 2012 1:00 pm

Hai jeltzz!
Cuir Skype thugam nuair a bhios mi ann - bidh mi toilichte a bhith bruidhinn riut! (dougfraser). Tha mi ann an Alba.jeltzz
Posts: 12
Joined: Tue Jul 22, 2008 2:14 am
Corrections: Please don't analyse my Gaelic
Location: Astràilia
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by jeltzz » Sat Jul 07, 2012 4:00 pm

Bidh mi ag ionnsachadh a' Mhongolais an-dràsda, ach tha mi 'n dochas gum bi a' teagasg ann an colaisde an-seo an-dèidh bliadhna no dhà.

Tha mi à Sydney, ach rugadh mi ann an Wollongong.

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by AlasdairBochd » Sat Jul 07, 2012 9:05 pm

'S ann an Sydney a rugadh mi, agus tha mi a-nis a' fuireach ann an Wollongong. 'S e saoghal beag a th'ann gu dearbh.

I was born in Sydney and now live in Wollongong. It's indeed a small world.

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Skype contact and names

Unread post by faoileag » Sun Aug 19, 2012 9:17 pm

Bumping this up to the top again! :spors:

Any new members (or even old members) who want to join in?

As you are unlikely to hit on these people on random visits to Skype, why not send a pm on here to someone else who seems keen, suggesting various times, or try to set up a group 'meet' time via a new thread on the main forum? (i.e. outside the Gaelic 2012 section, so more people might see it.)

dughlas
Posts: 33
Joined: Sun Jun 06, 2010 2:36 pm
Language Level: nas fhearr na bha i
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by dughlas » Sun Aug 19, 2012 9:58 pm

Give me a call on Skype - cuir gairm thugam air Skype! Tha mi ann an Alba - I live in Scotland. 'dougfraser' on Skype. :)

MegAnne
Posts: 14
Joined: Thu Aug 02, 2012 6:59 pm
Language Level: beginner
Location: Tennessee, Usa
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by MegAnne » Tue Aug 21, 2012 12:04 am

Mine is MegAnneV91 I've always got it on "Away" so just let me know if you want to call. :D

Faolan
Posts: 13
Joined: Sat Sep 08, 2012 8:41 pm
Language Level: Beginner22Q3
Location: Staitean Aonaichte
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by Faolan » Mon Sep 10, 2012 9:12 am

Is mise FaolanMacaoidh. I hope to hear from someone soon. I need all the help I can get.

dughlas
Posts: 33
Joined: Sun Jun 06, 2010 2:36 pm
Language Level: nas fhearr na bha i
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by dughlas » Mon Sep 10, 2012 11:52 am

Cuir Skype thugam uair sam bith! - Give me a 'Skype' any time! (dougfraser)

sr3nitygirl

Re: Skype contact and names

Unread post by sr3nitygirl » Wed Sep 12, 2012 5:46 pm

'S mise "sr3nitygirl'" air Skype. Tha mise a'fuireach faisg air Baile An Taige Mhòir anns na Stàitean.

I'm"sr3nitygirl" on Skype. I live near Baltimore in the States.

I'll be working on my AGA course on Wednesdays so although I'll be online that night, I won't be available.
Other nights I may be working with my practice partner, but if I'm free, I'll answer :) If you do add me in Skype, just add a note to let me know who you are on here :D

dughlas
Posts: 33
Joined: Sun Jun 06, 2010 2:36 pm
Language Level: nas fhearr na bha i
Corrections: I'm fine either way
Location: Alba
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by dughlas » Wed Sep 12, 2012 10:50 pm

Bhithinn toilichte a chluinntinn bhuaibh!
dougfraser

sr3nitygirl

Re: Skype contact and names

Unread post by sr3nitygirl » Fri Sep 21, 2012 12:05 am

sr3nitygirl wrote:'I'll be working on my AGA course on Wednesdays
Make that Mondays... starting this coming Monday in fact.

Lewis91
Posts: 17
Joined: Mon Jun 21, 2010 12:36 am
Language Level: Math gu leor
Location: Peairt

Re: Skype contact and names

Unread post by Lewis91 » Sun Oct 14, 2012 1:44 pm

Chuir mi an àirde an teachdaireachd a tha seo seo air na duilleagan ' An Taigh Cèilidh' agus 'Scottish Gaelic/Gàidhlig na h-Alba', ach cha chuala mi guth air ais.

‎'S mathaid gum b' urrainn do dhuine agaibh mo chuideachadh-tha mi a' sìreadh cuideigin aig a bheil Gàidhlig o thùs a bhiodh deònach còmhradh rium a-nis is a-rithist (gun a bhith a' tionndadh gu Beurla idir) , oir bu chaomh leam pìseach a thoirt air mo chomas labhairt agus gu deimhinne air mo chuid Ghàidhlig san fharsaingeachd.

Chan fheumadh e bhith ann an 'real-life' mar gum biodh, cha chreid mi nach dèanadh Skype a' chùis. Ma tha sibh airson a leithid a dhèanamh, nach leig sibh fios dhomh ann an teachdaireachd phrìobhaideach.

Ceud taing,
Lewis

faoileag
Maor
Posts: 1505
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Skype contact and names

Unread post by faoileag » Sun Oct 14, 2012 8:04 pm

Halò Lewis. Fàilte! :D

I'll answer in English, as this is basically intended for everyone.

Be pro-active. Look through the list on here and contact people by Skype directly (text message if they are offline). Don't wait for people to contact you - you haven't even given a Skype name, so it's unlikely that they will. Make it easy for them.

The same applies to everyone on here who is in the 'seeking', not the 'offering' category.

Several people, notably Doug, have 'offered'.

Now it's up to you.
:spors:

BTW, not many native-speakers on here, but quite a few very fluent / advanced learners, who can probably help too.

And of course there are advanced online phone/Skype courses offered by both SMO and the AGA.

Lewis91
Posts: 17
Joined: Mon Jun 21, 2010 12:36 am
Language Level: Math gu leor
Location: Peairt

Re: Skype contact and names

Unread post by Lewis91 » Tue Oct 16, 2012 9:11 pm

Gabhibh mo leisgeul cha tàinig e steach orm gu robh agam ri sgrìobhadh an dà chuid sa Bheurla agus sa Ghàidhlig. 'S e seo m'ainm Skype: lewis.laing
Sorry, I didn't realise I had to write both in English and Gaelic. Here's my skype name: lewis.laing

Feumaidh mi cantainn gur ann a tha mi a' deànamh a' Chùrsa Adhartais tron t-Sabhal Mhòir 's mi san dàra bliadhna dheth, agus mar sin dheth gheibh mi clàs-fòn a h-uile feasgar Diciadain a mhaireas uair a thìde, ach leis an fhìrinn innse chan e siud gu leòr.
I must say that I'm actually doing An Cùrsa Adhartais through Sabhal Mòr Ostaig and I'm the second year of it, so I get an hour long phone tutorial every Wednesday evening, but it's really not enough.

Ged a thuirt mi san teachaireachd gu h-àrd gur e fìleantaich neo daoine aig a bheil Gàidhlig o thùs a tha mi sìreadh, chan eil sin idir ri ràdh nach bruidhinn mi ri duine sam bith eile! Tha mi dìreach toilichte mo chuid Ghàidhlig a chur gu feum air dòigh air chòireigin.
Although I said in the comment above that's fluents I'm looking for, that's not to say I won't speak to anyone else! I'm just happy putting my Gaelic to use in some way.

alasdair_maolchriosd
Posts: 6
Joined: Fri Dec 21, 2012 6:24 am
Language Level: Meadhonach
Location: A' Chòrn
Contact:

Re: Skype contact and names

Unread post by alasdair_maolchriosd » Fri Dec 21, 2012 11:20 am

Tha mi a nise air Skype cuideach. Cuir fíos dhomh mar a bhios comhradh a' dol air adhart.

'S mise "alasdairmaolchriosd" ann a sin.

Post Reply