Page 1 of 1

"los gum biodh tu cho math ri càch"

Posted: Wed Apr 25, 2012 10:45 am
by Gràisg
"Nuair a bu shine a dh'fhàs mi, thuig mi gum b'i a' Ghàidhlig cainnt nan truaghan bochda; agus nam biodh bloigheachas idir agad den bheurla, gu feumadh tu a cur an céill cho luath 's a b'urrainn dhuit los gum biodh tu cho math ri càch"

Le Ealasaid Chaimbeul, "Air mo Chuairt" 1982 td 5.

Re: "los gum biodh tu cho math ri càch"

Posted: Thu Apr 26, 2012 12:06 pm
by poor_mouse
Cha mhór nach do thuig mi e... Ach san fhìrinn, cha do thuig mi fhathast. :(

Re: "los gum biodh tu cho math ri càch"

Posted: Fri Apr 27, 2012 5:21 pm
by Gràisg
Cuiridh mi beagan Beurla air :-)

"Nuair a bu shine a dh'fhàs mi,
When I grew older

thuig mi gum b'i a' Ghàidhlig cainnt nan truaghan bochda
I understood that Gaelic was the language of the poor souls in poverty (those in abject poverty)? suggestions welcome

agus nam biodh bloigheachas idir agad den bheurla,
and if you had any english at all, any fragment at all on you of english

gu feumadh tu a cur an céill cho luath 's a b'urrainn dhuit los gum biodh tu cho math ri càch"
You would need to make use of it as fast as you could so that you would be as good as the rest.

Tha mi an dochas gum biodh sin feumail dhut a charaid, saoilidh mi gum biodh beachd no dha eile ri fhaighinn ge-tà :)

Re: "los gum biodh tu cho math ri càch"

Posted: Fri Apr 27, 2012 7:47 pm
by AlasdairBochd
I think "cainnt nan truaghan bochda" would come across as "speech of the wretched poor".