Guth nan Gàidheal.

Càil sam bith eile / Anything else
sr3nitygirl

Guth nan Gàidheal.

Unread post by sr3nitygirl » Tue Dec 16, 2014 1:06 pm

So, finally, everything starts to coalesce... this is what I've been working on for the past few months...An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (The American Scottish Gaelic Society, or ACGA), in association with Hard To Port Internet Radio in Baltimore, is thrilled to announce our latest project, by our members for our members.

Rèidio Guth nan Gàidheal ("Voice of the Gael" Radio, or "GnG") is a block of Scottish Gaelic and English Internet Radio programming, focusing on the Scottish Gaelic language in North America, and the culture associated with it.

The broadcast will run initially once a week during a Tuesday evening (US/Eastern time) with an encore presentation in the early hours of the following day for listeners in Europe. Other encore presentations may follow.

The inaugural programs for our launch are in the final stages of preparation, and Guth nan Gàidheal will launch in early 2015.

Guth nan Gàidheal was conceived as a volunteer-led project, with ACGA members and other individuals from outside the organization who are interested in Gaelic, making programs for all to enjoy. We plan to encourage and assist ACGA members (and others outwith the organization) who want to produce their own Gaelic-themed programs and features for broadcast on Guth nan Gàidheal.

"What we would dearly like is for this to become a community effort, and that's why opening up the chance to produce programming to the membership as well as our friends in Nova Scotia and Scotland is so important. We would like everyone to feel that they have something to contribute" says Guth nan Gàidheal Executive Producer and ACGA Vice President, Steaphanaidh Carlyle.

"What better way to engage non fluent learners than letting them see that other non fluent people can have a chance to produce their own radio show, or be involved in producing one! We want to cater for everyone, from the beginner learner to the native speaker. We want to be able to reach into the Gaelic community in North America and at the same time, show everyone its richness. We want to be accessible to that same community so that people of all levels of Gaelic comprehension can find something worthwhile to listen to on Guth nan Gàidheal, and feel that they have the ability to contribute."
Please visit our website at http://gng.acgamerica.org/ for the latest news about our launch date, our programming, and for broadcast schedules.

You can also like our Facebook page at http://facebook.com/GuthNanGaidheal, and follow our Twitter feed at @GuthNanGaidheal.

A’ cumail na Gàidhlig Beò – Keeping Gaelic Alive!An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (The American Scottish Gaelic Society) is a U.S.-registered 501 (c)(3) corporation which strives to promote and preserve the Gaelic language and culture by supporting Gaelic language study and interest in Gaelic literature, song, music, art and history in North America and the world. (http://acgamerica.org/).

Hard To Port Radio is a privately-owned 24x7 Internet Radio Station based in Baltimore, which brings listeners a wide range of music from across all genres. (http://hardtoportradio.com/).

ACGA/Guth nan Gàidheal would also like to extend our thanks to a number of individuals outside our organization who have generously donated their time and talent to assist us - Joy Dunlop, Angus MacLeod, Trueman Matheson, Derek Murray. Mòran taing dhuibh uile.

Program details and schedules will appear on the webpage and social media pages in due course...faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by faoileag » Fri Dec 19, 2014 1:12 am

Tha mi fhìn eòlach air barrachd is aon neach (agus gu h-àraidh ) a chuir obair chruaidh is luachmhor anns an ullachadh, agus a tha fhathast agus a bhios an sàs ann an sin; 's e daoine comasach agus dealasach a th' annta.
Agus 's e iomairt le amasan gu math farsaing a th' innte.

Nuair a thoiseachas e, feuchaibh gum bi sibh uile ag èisteachd, agus a' cùr ur beachdan agus ur taic dha! :D


faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by faoileag » Sun Jan 11, 2015 1:54 am

Gur math a thèid leibh uile leis! :D


faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by faoileag » Wed Jan 14, 2015 12:40 am

Chunnaic mi gu bheil cothroman 'èist a-rithist' ann, gu sònraichte do dhaoine a tha a' fuireach ann an dùthchannan eile:

'Listen again' slots for different time zones! :D
When and Where you can listen to Guth nan Gàidheal

The next Guth nan Gàidheal broadcasts are scheduled at the following times:

•GnG Broadcast 1 – Tuesday January 27th, 2015 at 7pm US/Eastern (Midnight UK, Jan 14th).

•GnG Broadcast 1 Encore 1 – Wednesday January 28th, 2015 at 3am US/Eastern (8am UK, 7pm NSW Australia).

•GnG Broadcast 1 Encore 2 – Thursday January 29th, 2015 at 4pm US/Eastern (9pm UK).

•GnG Broadcast 1 Encore 3 – Friday January 28th, 2015 at Midnight US/Eastern (9pm US/Pacific).

•GnG Broadcast 1 Encore 4 – Tuesday February 3rd, 2015 at 7pm US/Eastern

Guth nan Gàidheal runs as a syndicated program on Hard To Port Radio, and therefore in order to listen to it, you should click the link below which will take you to Hard To Port Radio’s website, from where you can select your listening options.

Go To Hard To Port Radio (http://hardtoportradio.com/)

Please note that Hard To Port Radio provides two streaming feeds:

•128K MP3 (suitable for desktops computers)
•56K AAC+ (lower bandwidth for mobile devices)

If you are having trouble connecting to one of these, please try the other stream.

If you are unable to connect to either, please contact gng@acgamerica.org.

In the near future, we plan to provide a ‘listen again” archive for non-music programs which air on GnG.

For other listening options, please see the Hard to Port Radio webpage.
https://www.facebook.com/steaphanaidh.c ... tif_t=like

sr3nitygirl

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by sr3nitygirl » Wed Jan 14, 2015 3:25 pm

Image

Dè na dòighean san urrainn dhut pàirt a ghabhail ann an Rèidio Guth nan Gàidheal?

Fhad ’s a bhios Guth nan Gàidheal a’ faighinn deiseil airson craolaidh, bidh buidheann beag saor-thoileach trang a’ deasachadh ar prògraman toiseachail.

Chaidh Guth nan Gàidheal a chur air chois mar phròiseact saor-thoileach, le buill ACGA agus daoine eile nach eil an lùib anns a’ bhuidheann ach aig a bheil ùidh anns a’ Ghàidhlig ’s iad a’ dealbhachadh prògraman gus toileachas fhaotainn dhan a h-uile duine asta.

Agus ’s urrainn dhutsa ar cuideachadh.

An do smaoinich thu riamh air craoladh réidio no am pod-chraoladh agad-fheìn a dhèanamh mu dheidhinn na Gàidhlig no dualchas nan Gàidheal (anns a’ Ghàidhlig no anns a’ Bheurla), no ma dh’fhaoidte an do bheachdaich thu air prògram rèidio agad fhèin ach an do chreid thu gu robh e thar do chomais?

Uill, tha cothrom agad a-nis . . .

Ma tha beachd-smaoin agad airson prògram Guth nan Gaidheal, carson nach bruidhinn thu ruinn mu a deidhinn? Faodaidh tu Program Submission Form iarraidh oirnn. Lìon am foirm agus cuir e air ais thugainn. Faighnichidh am foirm seo bun-cheistean dhut air do bheachd-smuain gus am faigh sinn tuigse nas fheàrr air do mholadh agus bidh na freagairtean cuideachail dhuinn nuair a tha sinn a’ dèanamh co-dhùnadh. Ma bheir thu tuilleadh fiosrachaidh dhuinn mu dheidhinn do smaointean, bidh e nas fhasa dhuinn roghainn a chur nam biodh sinn comasach a dhol air adhart.

Chan eil e gu diofair nach eil gnàth-eòlas ann an clàradh-claisneachd agus cinneasachadh prògraman agad oir tha sinn air Program Production Guide (PPG) a sgrìobhadh air do shon. Tha sinn an dòchas gum bi e cuideachail dhut mar leabhran-iùil, far am faigh thu dè na goireasan a bhios ri fhaotainn dhut agus mar sin, dè an seòrsa prògraim is urrainn dhut togail. Agus cuimhnichibh gun urrainn dhuinn taic a thoirt dhuibh am prògram agad a thoirt gu buil.

Ged a bhiodh e taghta nam biodh stiùideo clàraidh aig a h-uile mac màthar, cha bhi feum air uidheam daor a bhith agad — le uidheam shimplidh agus an cuideachadh againn, ‘s urrainn dhut an gnothach a dhèanamh. Agus, ma bhios e comasach dhuinn, ‘s urrainn dhut uidheam bunaiteach a gabhail air iasad bhuainn.

An toiseach, briog an ceangal seo gus am Program Submission Form a luadaich a-nuas. Lean am foirm leis an uiread fiosrachaidh sa ghabhas agus cuir e gu gng@acgamerica.org. Ath-sgrùdaidh sinn an innteart agad agus bidh sinn a’ seanchas ann am beagan làithean.

*
*
*

How you can get involved with Guth nan Gàidheal

As Guth nan Gàidheal launches, the content is being produced by a core group of volunteers who have committed their time to bring you our inaugural programs.

Guth nan Gàidheal was conceived as a volunteer-led project, with ACGA members and other individuals from outside the organization who are interested in Gaelic, making programs for all to enjoy.

And this is where YOU come in.

Have you ever thought about making your own radio show or podcast about the Scottish Gaelic language or culture (in Gaelic or English), or perhaps dreamed of hosting a radio program, but thought it was something that was beyond your reach?

Well, now’s your chance. . .

If you have an idea for a program that could air on Guth nan Gaidheal, then why not discuss it with us? You may request a Program Submission Form which you should complete and return to us. This form asks some basic questions about your idea which will help us understand what you’re proposing and help us to make a decision. The more information we have about your idea, the easier it will be for us to evaluate the feasibility of your project, and how we can make it happen.

If you don’t have any experience in audio recording and production, we have written a Program Production Guide (PPG) which we hope will help you understand what is needed, as well as help you understand the kind of material you can use, and therefore the kind of show you can produce (subject to copyrights, etc.) and don’t forget that we can help you bring your show to life.

While it would be nice if we all had recording studios, you don’t have to have an expensive audio production suite – with some modest equipment, we can help you produce your show. We may even lend you some basic tools, subject to some conditions and logistical concerns.

To get started, download the Program Submission Form by following this link. Complete the form in as much detail as possible and email it to gng@acgamerica.org . We will review your submissions and will contact you within a few days.

sr3nitygirl

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by sr3nitygirl » Wed Jan 21, 2015 1:41 pm

Bidh ath-chraoladh Guth nan Gàidheal aig:

•GnG Craoladh 1 – Dimàirt, 27mh Am Faoilleach 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 1 – Diciadain, 28mh Am Faoilleach 2015, 3m SU/Bun-àm an Ear (8m RA, 7f NSW Astràilia)
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 2 – Diardaoin, 29mh Am Faoilleach 2015, 4f SU/Bun-àm an Ear (9f RA)
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 3 – Dihaoine, 30mh Am Faoilleach 2015, meadhan-oidhche SU/Bun-àm an Ear
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 4 – Dimàirt, 3 An Gearran 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)

Tha Guth nan Gàidheal a’ ruith air Hard To Port Radio mar phrògram co-bhanntach, agus mar sin, ma bhios tu airson èisteachd ris, feumaidh tu briog air a’ cheangal gu h-ìosal agus an uair sin thèid thu gu làrach-lìn Hard to Port Radio far am faic thu roghainnean èisteachd.

Theirig gu Hard to Port Radio -> http://hardtoportradio.com/

Chì thu gu bheil dà inbhir sruthaidh aig Hard to Port Radio:
•128K MP3 (freagarrach do choimpiutairean)
•56K AAC+ (leud-banna nas ìsle airson innealan-làimhe)

Ma bhios trioblaid agad le fear dhe na ceanglaichean, nach feuch thu am fear eile.

Mur eil comas agad ceangal sam bith fhaighinn, cuir fios gu gng@acgameric.org.

San àm ri teachd, tha dùil againn tasg-lann “èist-a-rithist” a sholar airson nam prògraman againn a tha gun cheòl.

Airson roghainn èisteachd eile, thoir sùil air làrach-lìn Hard to Port Radio.

When and Where you can listen to Guth nan Gàidheal

The next Guth nan Gàidheal broadcasts are scheduled at the following times:

•GnG Broadcast 1 – Tuesday January 27th, 2015 at 7pm US/Eastern (Midnight UK, Jan 14th).

•GnG Broadcast 1 Encore 1 – Wednesday January 28th, 2015 at 3am US/Eastern (8am UK, 7pm NSW Australia).

•GnG Broadcast 1 Encore 2 – Thursday January 29th, 2015 at 4pm US/Eastern (9pm UK).

•GnG Broadcast 1 Encore 3 – Friday January 28th, 2015 at Midnight US/Eastern (9pm US/Pacific).

•GnG Broadcast 1 Encore 4 – Tuesday February 3rd, 2015 at 7pm US/Eastern


Guth nan Gàidheal runs as a syndicated program on Hard To Port Radio, and therefore in order to listen to it, you should click the link below which will take you to Hard To Port Radio’s website, from where you can select your listening options.

Go To Hard To Port Radio -> http://hardtoportradio.com/

Please note that Hard To Port Radio provides two streaming feeds:
•128K MP3 (suitable for desktops computers)
•56K AAC+ (lower bandwidth for mobile devices)

If you are having trouble connecting to one of these, please try the other stream.

If you are unable to connect to either, please contact gng@acgamerica.org.

In the near future, we plan to provide a ‘listen again” archive for non-music programs which air on GnG.

For other listening options, please see the Hard to Port Radio webpage.

faoileag
Maor
Posts: 1502
Joined: Fri Jan 25, 2008 1:19 am

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by faoileag » Fri Jan 30, 2015 2:43 am

Chiad phògram gu math inntinneach is measgaichte. Meal an naidheachd dhan a h-uile duine a bha an sàs ann! :moladh:

Bu toil leamsa a' phàirt mu dheireadh a bu mhòtha (aig dà uair a thìde a-steach dhan phrògram, fad leth uair a thìde) - sgeulachdan Gàidhig Ceap Breatainneach à Aonghas Macleòid. Guth, Gàidhlig agus dòigh-aithris air leth. :flur:

Tha cothroman-èisteachd eile air fhàgail fhathast. (Faic gu h-àrd.) :D

sr3nitygirl

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by sr3nitygirl » Fri Jan 30, 2015 6:38 pm

Bidh ath-chraoladh Guth nan Gàidheal aig:

•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 4 – Didomhnaich, 1d An Gearran 2015, 3f SU/Bun-àm an Ear (8f RA)
•GnG Craoladh 1 Èist-a-rithist 5 – Dimàirt, 3 An Gearran 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)
•GnG Craoladh 2 – Dimàirt, 10mh An Gearran 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)

Tha Guth nan Gàidheal a’ ruith air Hard To Port Radio mar phrògram co-bhanntach, agus mar sin, ma bhios tu airson èisteachd ris, feumaidh tu briog air a’ cheangal gu h-ìosal agus an uair sin thèid thu gu làrach-lìn Hard to Port Radio far am faic thu roghainnean èisteachd.

Theirig gu Hard to Port Radio -> http://hardtoportradio.com/The next Guth nan Gàidheal broadcasts are scheduled at the following times:

•GnG Broadcast 1 Encore 4 – Sunday January 1st, 2015 at 3pm US/Eastern, 8pm UK.
•GnG Broadcast 1 Encore 5 – Tuesday February 3rd, 2015 at 7pm US/Eastern, Midnight UK
•GnG Broadcast 2 – Tuesday February 10th, 2015 at 7pm US/Eastern, Midnight UK

Guth nan Gàidheal runs as a syndicated program on Hard To Port Radio, and therefore in order to listen to it, you should click the link below which will take you to Hard To Port Radio’s website, from where you can select your listening options.

Go To Hard To Port Radio -> http://hardtoportradio.com/

sr3nitygirl

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by sr3nitygirl » Sat Feb 07, 2015 11:56 pm

Càit’ is cuin’ is urrainn dhut èisteachd ri Guth nan Gàidheal...

Bidh ath-chraoladh Guth nan Gàidheal aig:

•GnG Craoladh 2 – Dimàirt, 10mh An Gearran 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)

•GnG Craoladh 2 Èist-a-rithist 1 – Diciadain, 11mh An Gearran 2015, 3m SU/Bun-àm an Ear (8m RA, 7f NSW Astràilia)

•GnG Craoladh 2 Èist-a-rithist 2 – Diardaoin, 12mh An Gearran 2015, 4f SU/Bun-àm an Ear (9f RA)

•GnG Craoladh 2 Èist-a-rithist 3 – Dihaoine, 13mh An Gearran 2015, meadhan-oidhche SU/Bun-àm an Ear

•GnG Craoladh 2 Èist-a-rithist 4 – Didòmhnaich, 15mh An Gearran 2015, 3f SU/Bun-àm an Ear (8f RA)

•GnG Craoladh 2 Èist-a-rithist 5 – Dimàirt, 17mh An Gearran 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)

Tha Guth nan Gàidheal a’ ruith air Hard To Port Radio mar phrògram co-bhanntach, agus mar sin, ma bhios tu airson èisteachd ris, feumaidh tu briog air a’ cheangal gu h-ìosal agus an uair sin thèid thu gu làrach-lìn Hard to Port Radio far am faic thu roghainnean èisteachd.

Theirig gu Hard to Port Radio (http://hardtoportradio.com/)

Chì thu gu bheil dà inbhir sruthaidh aig Hard to Port Radio:
•128K MP3 (freagarrach do choimpiutairean)
•56K AAC+ (leud-banna nas ìsle airson innealan-làimhe)

Ma bhios trioblaid agad le fear dhe na ceanglaichean, nach feuch thu am fear eile.

Mur eil comas agad ceangal sam bith fhaighinn, cuir fios gu gng@acgameric.org.

San àm ri teachd, tha dùil againn tasg-lann “èist-a-rithist” a sholar airson nam prògraman againn a tha gun cheòl.

Airson roghainn èisteachd eile, thoir sùil air làrach-lìn Hard to Port Radio.

*
*


When and Where you can listen to Guth nan Gàidheal

The next Guth nan Gàidheal broadcasts are scheduled at the following times:

•GnG Broadcast 2 – Tuesday February 10th, 2015 at 7pm US/Eastern (Midnight UK, Jan 14th).

•GnG Broadcast 2 Encore 1 – Wednesday February 11th, 2015 at 3am US/Eastern (8am UK, 7pm NSW Australia).

•GnG Broadcast 2 Encore 2 – Thursday February 12th, 2015 at 4pm US/Eastern (9pm UK).

•GnG Broadcast 2 Encore 3 – Friday February 13th, 2015 at Midnight US/Eastern (9pm US/Pacific).

•GnG Broadcast 2 Encore 4– Sunday February 15th, 2015 at 3pm US/Eastern (8pm UK).

•GnG Broadcast 2 Encore 5 – Tuesday February 17th, 2015 at 7pm US/Eastern

Guth nan Gàidheal runs as a syndicated program on Hard To Port Radio, and therefore in order to listen to it, you should click the link below which will take you to Hard To Port Radio’s website, from where you can select your listening options.

Go To Hard To Port Radio (http://hardtoportradio.com/)

Please note that Hard To Port Radio provides two streaming feeds:
•128K MP3 (suitable for desktops computers)
•56K AAC+ (lower bandwidth for mobile devices)

If you are having trouble connecting to one of these, please try the other stream.

If you are unable to connect to either, please contact gng@acgamerica.org.

In the near future, we plan to provide a ‘listen again” archive for non-music programs which air on GnG.

For other listening options, please see the Hard to Port Radio webpage.

sr3nitygirl

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by sr3nitygirl » Fri Feb 20, 2015 4:06 pm

Air an ath-phrògram de "An Saoghal Againne le Mìcheal MacAoidh":

Àdhamh Ó Broin, a'bruidhinn air - chan ann air an dràma a tha ri fhaicinn air an television anns a bheil e an sàs - ach air dualchainnt, agus an tè luachmhor aige fhèin, a tha an cunnart a dhol à bith.

Cuideachd, cuiridh sinn fàilt' air Davine Sutherland, agus i a'cur ris a'phrògram le òraid bheag gach prògram - an turas seo, mu mhìosachan na Gàidhlig.

Agus! Bàrdachd mu làithean grianach an t-Samhraidh, airson togail a thoirt dhuibh a tha fuiling fuachd agus dubhachd a'Gheamhraidh. Nach eil e seachad fhathast???


Bidh ath-chraoladh Guth nan Gàidheal aig:
 • Dimàirt, 24mh An Gearran 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)
Èist-a-rithist:
 • Diciadain, 25mh An Gearran 2015, 3m SU/Bun-àm an Ear (8m RA, 7f NSW Astràilia)
  Diardaoin, 26mh An Gearran 2015, 4f SU/Bun-àm an Ear (9f RA)
  Dihaoine, 27mh An Gearran 2015, meadhan-oidhche SU/Bun-àm an Ear
  Didòmhnaich, 1d Am Màrt 2015, 3f SU/Bun-àm an Ear (8f RA)
  Dimàirt, 3 Am Màrt 2015, 7f SU/Bun-àm an Ear (meadhan-oidhche RA)
*
*

Next on "An Saoghal Againne with Michael Mackay":

Àdhamh Ó Broin, speaking about - no, no that certain drama on TV - but about dialects, and how his own precious one is in danger of extinction.

Also, we welcome Davine Sutherland who will be presenting a short piece each program - this time, about the Gaelic calendar.

And! This program's poetry piece is about sunny summer days, to lift your cold, wintry spirits. Isn't this winter over yet??

The next Guth nan Gàidheal broadcasts are scheduled at the following times:
 • Tuesday February 24th, 2015 at 7pm US/Eastern (Midnight UK).
Encores:
 • Wednesday February 25th, 2015 at 3am US/Eastern (8am UK, 7pm NSW Australia).
  Thursday February 26th, 2015 at 4pm US/Eastern (9pm UK).
  Friday February 27th, 2015 at Midnight US/Eastern (9pm US/Pacific).
  Sunday March 1st, 2015 at 3pm US/Eastern (8pm UK).
  Tuesday March 3rd, 2015 at 7pm US/Eastern
Image

sr3nitygirl

Re: Guth nan Gàidheal.

Unread post by sr3nitygirl » Sat Mar 14, 2015 5:39 pm

If you've been listening to our Rèidio Guth nan Gàidheal programming, please take a few minutes to complete our Listener Survey at https://www.surveymonkey.com/s/GnGSurvey.

The survey is hosted by SurveyMonkey.

Your answers will be anonymous (no IP address data is collected) and your connection is SSL-encrypted, and you’ll be helping us out in our future planning for Gaelic programs to entertain you!

Post Reply