Dè na gnathasan-cainnt is fheàrr leibh?

Càil sam bith eile / Anything else
AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Unread post by AlasdairBochd » Sun Apr 05, 2009 5:44 am

Ceart ma-thà ! Bhon tòiseach tòisichidh 'an leabhar. Chleachd mi an t-seann litreachadh direach ás a leabhar airson dòigh-labhairt ceart.

INTRODUCTORY

Short Sentences and Phrases in Gaelic with English Equivalents

CUIR

Cuir am buntàta, plant the potatoes.
Cuir an sìol, sow the seed.
Cu an teine air, kindle a fire.
Cuir thuige an teine, kindle the fire.
Cuir ás an teine, extinguish the fire .
Cuir as da, destroy him.

Cuir a mach am bata, launch the boat.
Cuir a steach air, shorten it.
Cuir an neo-phrìs, belittle or depreciate.
Cuir an suarachas, consider of little account.
Cuir an céill, declare.
Cuir air chùl, discard.
Cuir suas leis, bear with it.
Cuir air falbh, send away.
Cuir dragh, trouble.
Cuir riut féin e, apply it to yourself.
Cuir romhad, resolve.
Cuir dàil, delay.
Cuir an lìon, shoot the line.
Cuir sìos air, miscall him.
Cuir eagal air, frighten him.
Cur-na-mara, sea-sickness.
'Cur an t-sneachda, snowing.


'Cur nan itean, melting.
Cuir fios orm, send for me.
Cuir fios thugam, send word to me.
Cuir an aghaidh, oppose.
Cur-a-mach, eloquence.
Dé a tha ag cur ort ? What is wrong with you ?
Ag cur umhail air, noticing something strange about him
Chuir e truas orm, I pitied him.
Ag cur ás a leth, accusing him.
Ag cur a leasain roimhe, teaching him his lesson.
Ag cur thuige neach, exasperating a person.
Ag cur ceiste air, asking him a question.
Ag cur air seacharan, leading astray or misleading.
Cuir an làimh e, arrest him.
Chan 'eil cur-leis ann, he lacks perseverance.
Ag cur troimh a chéile, Upsetting or inciting
Ag cur sùla ann, coveting it.
Na cuir stad orm, don't interrupt me.
Ag cur a mach air a chéile, causing discord.
Cuir air falach e, hide it.
Cuir bodach air, frighten him.
Cuir Beurla air, put it into English.
Cuir 'na shùil suggest to him.
Is math a chuir ris, it was fortunate for him.
Cha chuir mi maide 'na phàirt, I shall not overtake him.
Gu blas a chur air seanachas, to lend spice to a tale.
An cuir thu an dòrnag orm ? Can you cast the stone farther than I ?
Ag cur mu a chorragan, bamboozling a person.An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sun Apr 19, 2009 3:47 pm

Tha "cuir nan itean" airson "melting" inntinneach. Chan fhaca mi roimh' e.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

deaghnighean
Posts: 16
Joined: Wed Feb 25, 2009 4:33 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu

Unread post by deaghnighean » Mon Apr 20, 2009 10:52 am

Rud a thàinig nam chuimhne air an deireadh sheachdain;

na bean dha - dont touch

Agus rud a bhiodh aig m' athair fad na h-ùine nuair a bha sinn beag;

rud nach buin dhut nach bean dha – if it doesn’t belong to you, dont touch it

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Mon Apr 20, 2009 2:04 pm

Rud nach buin dhuit na bean dha.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

deaghnighean
Posts: 16
Joined: Wed Feb 25, 2009 4:33 pm
Corrections: I'm fine either way
Location: Glaschu

Unread post by deaghnighean » Mon Apr 20, 2009 4:01 pm

Och uill cha mhòr nach robh mi ceart :lol:

Dè m dheidhinn - tha mi searbh (im fed-up) 8-) :lol:

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Tue Apr 21, 2009 4:45 pm

Ueill, chuala thu fhèin aig d' athair e, ach cha d' fhuair mi fhìn e ach bho leughadh! No 's dòcha an rèidio. Mar sin, rinn thu fìor mhath a bhith ga chuimhneachadh! Chan èistinn fhìn ri mo phàrantan idir. :lol:
Last edited by An Gobaire on Sat Apr 25, 2009 12:41 pm, edited 1 time in total.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Unread post by AlasdairBochd » Fri Apr 24, 2009 11:01 am

Seo duilleag eile bhon leabhar Gnàthasan -Cainnte

TOG

Tog an tigh, build the house.
Tog an teine, kindle the fire.
Tog am buntàta, lift the potatoes.
Tog an lìon, haul the line.
Tog a' phrìs, raise the price.
Tog iad air gu, ... they accused him of ...
Tog an acair, weigh the anchor.
Thog a' ghaoth, the wind abated.
Fear togail nan Salm, the precentor.
Thog mi dheth gu ..., I understood from him that ....
Tog ort dachaidh, go away home.
Duine a' togail air, a man prospering.
Tog do dhealbh, get your photograph taken.
A' togail air falbh, leaving or carrying off.
A' togail do an arm, cabling to the colours.
Thog e fianuis, he has become a church member.
A' togail air bainne, rearing on milk.
A' togail a nàduir, provoking him.
A' togail ùine, spending time.
Bainne togalaich, skimmed milk.
An do thog e ceann ? Has he been found ?
Thog iad mullach na beinne, they sighted the summit of the hill.
Air a thogail 'na éildear, nominated for an elder.
A' togail nan ainmean, getting signatures.

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sat Apr 25, 2009 12:43 pm

Tha iadsan sin uabhasach fhèin feumail, Alasdair.
Feuchaidh mi ris an fhear mu dheireadh "togail nan ainmean" a chur an cleachdadh gun teagamh.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Tog

Unread post by An Gobaire » Thu May 21, 2009 3:44 pm

Fear eile le "tog"

Tog dhen sin. - Stop that.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

AlasdairBochd
Posts: 216
Joined: Wed Mar 25, 2009 10:32 am
Language Level: Fear-ionnsachaidh fad beatha
Location: Australia
Contact:

Unread post by AlasdairBochd » Fri May 22, 2009 10:33 pm

Seo duilleag eile bhon leabhar Gnathasan-Cainnte

CEANN
Ceann-goirt, headache.
Ceann an rathaid, the end of the road
Cuir ceann air an taigh, roof the house.
Air ceann-turuis, on business.
Cuir ceann a steach, shorten sail by a reef.
Thug e droch cheann domh, he ill-treated me.
Na dheagh cheann balaich, very kind to boys.
Air ceann sreatha, by degrees.
Air ceann a stocainnean, in his stocking soles.
Ag cur cheann an stocainnean, footing stockings.
Air a' cheann thall, ultimately, or, at long last.
An ceann a chéile, put together or mixed together.
Ceann-adhart, pillow-end (of bed).
A' seasamh air a cheann-direach, standing on his head.
A mach air a cheann-direach, falling out headlong.
Thug e a cheann fodha, he disappeared.
Ceann a' bhucais, the lid of the box.
Ag cur 'na cheann (of self), resolving.
Ag cur 'na cheann (of another one), suggesting to him.
Ard a chinn, at the top of his voice.
An ceann ùrnuigh, engaging in prayer.
An ceann mo ghairme, attending to my duties.
A' dol an ceann, making headway.
Gaoth an ceann, head-wind.
Ceann-uidhe, destination.
As a cheann féin, of his own accord, or, on his own initiative
Air a cheann féin, on his own account.
A' tighinn gu aona cheann, coming to a climax.
Na caill do cheann, don't get excited.
Mios air a ceann, a whole month.
Có a chuir 'nad cheann ? Who made you imagine.
Air ceann na spaide, delving with a spade.
Cumaidh i ceann a' mhaide riut, she will give you a Roland for your Oliver.
(Dè tha sin a' ciallachadh anns a Bheurla ?) :?
Ceann gun bhuaidh, a luckless person.

An Gobaire
Posts: 693
Joined: Tue Sep 25, 2007 3:47 am
Language Level: Fileanta
Corrections: Please correct my grammar
Location: Saitama, an Iapan
Contact:

Unread post by An Gobaire » Sat May 23, 2009 5:29 pm

She will give you a right good doing/ run roughshod over you.
Dèan buil cheart de na fhuair thu!

Post Reply